01.ரணில் விக்கிரமசிங்க – தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்

02.ஜோன் அமரதுங்க - சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்

03.காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா - வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வன ஜீவராசிகள் அமைச்சர்

04.நிமல் சிறிபாலடி சில்வா - போக்குவரத்து அமைச்சர்

05.எஸ்.பி.திஸாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சர்

06.டபிள்யு.டி.ஜே. செனவிரட்ன - தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்

07.லக்ஷமன் கிரியெல்ல - பல்கலைக்கழக கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்

08.அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்

09.சுசில் பிரேமஜயந்த - தொழிநுட்ப, தொழிநுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர்

10.திலக் மாரப்பன - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்

11.ராஜித சேனாரத்ன - சுகாதாரம், போஷனம் மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர்

12. ரவி கருணாநாயக்க - நிதி அமைச்சர்

13. மஹிந்த சமரசிங்க - திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழில்பயிற்சி அமைச்சர்

14.வஜிர அபேவர்த்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்

15.எஸ்.பி.நாவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்

16.பாட்டளி சம்பிக்க ரணவக்க - மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்

17.மஹிந்த அமரவீர - கடற்தொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சர்

18.நவீன் திஸாநாயக்க - பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்

19.ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய - மின்வலு மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சர்

20. துமிந்த திஸாநாயக்க - கமத்தொழில் அமைச்சர்

21.விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற்றும் புத்தசாசன அமைச்சர்

22.பி.ஹெரிசன் - கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்

23.ரஞ்சித் மத்துமபண்டார - அரச நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சர்

24.கயந்த கருணாதிலக - பாராளுமன்ற புனரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர்

25.சஜித் பிரேமதாஸ - வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்

26.அர்ஜுன ரணதுங்க - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அலுவல்கள் அமைச்சர்

27.எம்.கே.ஏ.டி.எஸ். குணவர்த்தன - காணி அமைச்சர்

28.பழனி திகாம்பரம் - மலைநாட்டு புதிய கிராம், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்

29.சந்திராணி பண்டார - மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி அமைச்சர்

30.தலதா அத்துகொரல - வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்

31.அகிலவிராஜ் காரியவசம் - கல்வி அமைச்சர்

32.டி.எம்.சுவாமிநாதன் - புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர்

33.சந்திம வீரக்கொடி - பெற்றோலியம் மற்றும் பெற்றோலிய வாயு அமைச்சர்

34.தயாசிறி ஜயசேகர - விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்

35.சாகல ரத்நாயக்க - தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

36.ஹரீன் பெனாண்டோ - தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சர்

37.மனோ கணேசன் - தேசிய கலந்துரையாடல்கள் அமைச்சர்

38.தயா கமகே - ஆரம்ப கைத்தொழில் அமைச்சர்

39.ரிசாத் பதியூதின் - கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சர்

40.கபீர் ஹசிம் - அரச தொழில் முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்

41.ரவுப் ஹக்கீம் - நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர்

42.அப்துல் ஹலீம் - தபால் சேவை மற்றும் முஸ்லிம் அலுவல்கள் அமைச்சர்