தகவல் அறியும் உரிமைகள் தொடர்பான பிரிவு

திரு. இ.எம்.எஸ்.பி. ஜெயசுந்தர

திரு. இ.எம்.எஸ்.பி. ஜெயசுந்தர

மேலதிகச் செயலாளர் – நிருவாகம்

திருமதி. உதானி  வருசவிதான

திருமதி. உதானி வருசவிதான

சிரேஷட உதவிச் செயலாளர் (தகவல்)