தகவலறியும் உரிமை தொடர்பான பிரிவு

திரு. லக்ஷான் டி சொய்சா

திரு. லக்ஷான் டி சொய்சா

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (தகவலறியும் உரிமை)

திரு.எம்.பீ.பண்டார

திரு.எம்.பீ.பண்டார

உதவிச் செயலாளர் (தகவலறியும் உரிமை)