சமீபத்திய செய்தி

“People of Srilanka” நூல் வெளியீட்டு விழா ஜனாதிபதி தலைமையில் “People of Srilanka”  நூல்  வெளியீட்டு விழா ஜனாதிபதி தலைமையில் 2017-07-19 - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரச கரும மொழிகள்... இன்னும் விரிவாக ....
தீப உயன சுற்றாடல் பூங்கா ஜனாதிபதியால் திறந்து வைப்பு 2017-07-10 - வரலாற்று பெருமைமிக்க பொலன்னறுவை புனித பூமிக்கு வருகை... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

Information Banner english 1

asididi eng

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/