சமீபத்திய செய்தி

ஐக்கிய நாடுகளின் விசேட பிரதிநிதி பப்லோ டீ கிரிப் ஜனாதிபதியை சந்தித்தார் ஐக்கிய நாடுகளின் விசேட பிரதிநிதி பப்லோ டீ கிரிப் ஜனாதிபதியை சந்தித்தார் 2017-10-18 - இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் விசேட பிரதிநிதி... இன்னும் விரிவாக ....
இலங்கையின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு ஜப்பான் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு இலங்கையின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு ஜப்பான் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு 2017-10-17 - சர்வதேச ஜப்பான் வங்கிக் கூட்டுத்தாபனம் (JBIC) இலங்கையின்... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

Information Banner english 1

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/