சமீபத்திய செய்தி

ஜனாதிபதி ஹிரோசிமா நகருக்கு விஜயம் ஜனாதிபதி ஹிரோசிமா நகருக்கு விஜயம்  2018-03-16 - ஜப்பானுக்கு அரசமுறை பயணமொன்றை மேற்கொண்டிருக்கும் ஜனாதிபதி... இன்னும் விரிவாக ....
ஜப்பானுக்கும் இலங்கைக்குமிடையிலான உறவுகள் பலமான நட்புறவாக மாறியுள்ளது –... ஜப்பானுக்கும் இலங்கைக்குமிடையிலான உறவுகள் பலமான நட்புறவாக மாறியுள்ளது – ஜப்பான் பிரதமர் 2018-03-15 - சென் பிரன்ஸிஸ்கோ மாநாட்டில் பலப்படுத்தப்பட்ட ஜப்பானுக்கும்... இன்னும் விரிவாக ....
டோக்கியோ நகரில் உள்ள கழிவு முகாமைத்துவ நிலையத்தை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார டோக்கியோ நகரில் உள்ள கழிவு முகாமைத்துவ நிலையத்தை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார் 2018-03-14 - ஜப்பானுக்கு அரச முறைப் பயணமொன்றை மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி... இன்னும் விரிவாக ....
ஜப்பானிலுள்ள இலங்கை பௌத்த விகாரைகளின் தலைமை தேரர்களும், முஸ்லிம் மத தலைவ... ஜப்பானிலுள்ள இலங்கை பௌத்த விகாரைகளின் தலைமை தேரர்களும், முஸ்லிம் மத தலைவர்களும் ஜனாதிபதியை சந்தித்தனர் 2018-03-14 - ஜப்பானிற்கு அரசமுறை விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி கௌரவ... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

budget 2018
Information Banner english 1
lae2018

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/