சமீபத்திய செய்தி

கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி 2018-04-14 - கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி இன்னும் விரிவாக ....
கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களின் சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி 2 கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களின் சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தி 2018 2018-04-13 - கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களின் சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு... இன்னும் விரிவாக ....
நிர்மாணத்துறையில் உள்ள பிரச்சினைகள் ஜனாதிபதியின் கவனத்திற்கு நிர்மாணத்துறையில் உள்ள பிரச்சினைகள் ஜனாதிபதியின் கவனத்திற்கு 2018-04-11 - நிர்மாணத்துறையில் கட்டிடக் கலைஞர்களுக்கான பற்றாக்குறையை... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

budget 2018
Information Banner english 1
lae2018

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/