சமீபத்திய செய்தி

மீதொட்டமுல்ல அனர்த்தம் - நிர்மூலமான வீடுகளின் பெறுமதிக்கான கொடுப்பனவு செ... மீதொட்டமுல்ல அனர்த்தம் - நிர்மூலமான வீடுகளின் பெறுமதிக்கான கொடுப்பனவு செலுத்தப்படும்  2017-04-24 - மீதொட்டமுல்ல அனர்த்தத்தில் நிர்மூலமான வீடுகளின் முழுமையான... இன்னும் விரிவாக ....
புத்தாண்டு சுபநேர அட்டவணை ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு புத்தாண்டு சுபநேர அட்டவணை ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு 2017-04-11 - சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு சுப நேரங்கள் அடங்கிய புத்தாண்டு... இன்னும் விரிவாக ....
தேசிய சினிமாத்துறையின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திடும் ஜனாதிபதி சினிமா விருது... தேசிய சினிமாத்துறையின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திடும் ஜனாதிபதி சினிமா விருது விழா ஜனாதிபதி தலைமையில் 2017-04-03 - தேசிய சினிமாத்துறையை டிஜிட்டல்யுகத்தின் புதிய பாதைக்கு... இன்னும் விரிவாக ....
தேசிய பௌத்த அறிஞர் சபைக் கூட்டம் ஜனாதிபதி தலைமையில் தேசிய பௌத்த அறிஞர் சபைக் கூட்டம் ஜனாதிபதி தலைமையில் 2017-03-31 - நாடு பூராவுமுள்ள பிரிவெனாக்களில் கல்வி கற்கும்... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

2016.10.11 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவையில்மே ற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 2016.10.11 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவையில்மே ற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 2016-10-13 - 01. உத்தேச இலங்கை பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்துடன்... இன்னும் விரிவாக ....

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

Information Banner english 1

latest video

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/