சமீபத்திய செய்தி

களுகங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் மங்கள நீர் நிரப்பல் விழா நாளை ஜனாதிபதி தலைமைய களுகங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் மங்கள நீர் நிரப்பல் விழா நாளை ஜனாதிபதி தலைமையில் 2018-07-22 - 21ஆம் நூற்றாண்டில் எமது நாட்டின் நீர்ப்பாசன புரட்சியாக... இன்னும் விரிவாக ....
அதிகாரத்திற்கும் ஊழலுக்குமிடையிலான தொடர்பை துண்டிப்பதற்கு கடந்த மூன்று... அதிகாரத்திற்கும் ஊழலுக்குமிடையிலான தொடர்பை துண்டிப்பதற்கு கடந்த மூன்று வருடங்களில் இலங்கை முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது – ஜனாதிபதி 2018-07-19 - எல்லையற்ற அதிகாரம் ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் என்று தெரிவித்த... இன்னும் விரிவாக ....
ஜனாதிபதி ஜோர்ஜியா பயணம் ஜனாதிபதி ஜோர்ஜியா பயணம் 2018-07-17 - திறந்த அரசாங்க பங்குடமை தலைவர்கள் சந்திப்பில்... இன்னும் விரிவாக ....
6வது உலக வன வாரம் மாநாட்டில் பங்குபற்றுவதற்காக ஜனாதிபதி ரோம் பயணம் 6வது உலக வன வாரம் மாநாட்டில் பங்குபற்றுவதற்காக ஜனாதிபதி ரோம் பயணம் 2018-07-14 - ஐக்கிய நாடுகள் உணவு விவசாய நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு... இன்னும் விரிவாக ....

media awards tamil

செய்தி வெளியீடு

newscasting tamil new

mediaethicstamil

madya aruna tamil
asidisitamil
tamil 0710
annualreport2017
budget 2018
Information Banner english 1

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/