சமீபத்திய செய்தி

நல்லிணக்கத்தைப் பலப்படுத்துவதற்கு நத்தார் முக்கிய சந்தர்ப்பமாகும் – ஜன... நல்லிணக்கத்தைப் பலப்படுத்துவதற்கு நத்தார் முக்கிய சந்தர்ப்பமாகும் – ஜனாதிபதி  2017-12-16 - அன்பு மற்றும் சமாதானத்தின் செய்தியை உலகிற்கு கொண்டுவரும்... இன்னும் விரிவாக ....
தேர்தல் பிரசாரங்களில் பொலித்தீன் பாவனையை தடைசெய்ய ஜனாதிபதி உத்தரவு தேர்தல் பிரசாரங்களில் பொலித்தீன் பாவனையை தடைசெய்ய ஜனாதிபதி உத்தரவு 2017-12-14 -   தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளில் பொலித்தீன் பாவனையை... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

budget 2018
Information Banner english 1

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/