இலங்கைப் பத்திரிகைப் பேரவை              
முகவரி : இல. 56/10, ஹோட்டர்ன் இடம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-93271
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-93272                                                                                      

   srilanka press council
பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. கொக்கல வெல்லால பந்துல

2693276 2693271

பத்திரிகை ஆணையாளர் (பதில் கடமையாற்றல்)
திருமதி. கே.டப்ளியூ.ரி.என். அமரதுங்க

 2693272 2693271

கணக்காளர்
திரு. எஸ்.ஏ. ஜகத்சிரி

269693278 2693271

உதவி பத்திரிகை ஆணையாளர்
திரு. நிரோசன் தம்பவிட்ட

2693274 2693271