அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

பிரதான நோக்கங்கள்

ஊடக சுதந்திரத்தை உச்ச அளவில் உறுதிசெய்து வெகுசன ஊடகத்துறையின் அனைத்து பிரிவுகளினதும் நிலைபேறான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு தேவையான கொள்கைத் திட்டங்களை வகுத்தல் மற்றும் பலவித மூலோபாயத் திட்டங்கள் ஊடாக அந்தக் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தல்.

பிரதான பதவிகள் (பதவிஇ தொலைபேசி இலக்கம்)

திருமதி. டீ.எல்.யூ.பீ. பீரிஸ்

திருமதி. டீ.எல்.யூ.பீ. பீரிஸ்

மேலதிகச் செயலாளர் - அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்

0112513943 / நீடிப்பு 158

0112512343

. / .

திருமதி. டப்ளியு. ஸீ. செவ்வந்தி

திருமதி. டப்ளியு. ஸீ. செவ்வந்தி

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

0112512843 / நீடிப்பு 153

0112513644

.

செல்வி. டப்ளியு.ஏ.பி. வெல்லப்புலி

செல்வி. டப்ளியு.ஏ.பி. வெல்லப்புலி

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

0112513470 / நீடிப்பு 154

.

திரு. ஈ.எம். சிசிர ஏக்கநாயக்க

திரு. ஈ.எம். சிசிர ஏக்கநாயக்க

பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

011 251 4351

011 251 3466