அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்

பிரதான நோக்கம்

இலங்கை நாட்டினுள் சிறந்ததொரு வெகுசன ஊடகக் கலாசாரமொன்றினை உருவாக்கும் நோக்கில் தேசிய ரீதியிலான கொள்கைகளை அமுல்படுத்துவதற்காக வேண்டிய திட்டமிடல்கள், நிகழ்ச்சிகள், திட்டங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளை செயற்படுத்துவதற்காக வேண்டித் தேவையான வசதிகளை கட்டியெழுப்புதல்> அவ்வாறான நடவடிக்கைகளை ஆக்கபூர்வமாகவும் புதுத்தெம்புடனும் ஒழுங்கமைத்தல், செயற்படுத்தல் மற்றும் அதற்காக வேண்டி தேவையான அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு அரச> அரச சார்பற்ற மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பினை செயற்படுத்திச் செல்லல்.

பிரதான பதவிகள் (பதவிஇ தொலைபேசி இலக்கம்)

திரு. எஸ்.ஆர்.டபிள்யூ.எம்.ஆர்.பீ.சத்குமார

திரு. எஸ்.ஆர்.டபிள்யூ.எம்.ஆர்.பீ.சத்குமார

மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்)

011-2513 943

011-2512 343

adsecdev@media.gov.lk

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2513 470

011-2513 470

dirdev@media.gov.lk

செல்வி.டபிள்யு.ஏ.பீ.வெள்ளப்புலி

செல்வி.டபிள்யு.ஏ.பீ.வெள்ளப்புலி

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

011-2513 470

011-2514 351

dirplan@media.gov.lk

திருமதி.எம்.சி.எஸ்.தேவசுரேந்திர

திருமதி.எம்.சி.எஸ்.தேவசுரேந்திர

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

011-2513 466

011-2513 466

adplan@media.gov.lk

உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2513 451

011-2513 462

asdev@media.gov.lk