நிருவாகப் பிரிவு

பிரதான நோக்கம்

வெகுசன ஊடக அமைச்சின் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி உள்ளக நிருவாக செயற்பாடுகளுக்குப் பங்களிப்புச் செய்வதினூடாக சிறந்த செயல் திறனை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அமைச்சின் உயர் முகாமைத்துவத்திற்கு உதவுதல்.

சிரேஷட உயர் அதிகாரிகள் தகவல்கள்

திரு. ஈ.எம்.எஸ்.பீ. ஜயசுந்தர

திரு. ஈ.எம்.எஸ்.பீ. ஜயசுந்தர

மேலதிகச் செயலாளர் - நிருவாகம்

011-2513 398

011-2512 346

.

செல்வி. ரியாஸா எம். நௌபல்

செல்வி. ரியாஸா எம். நௌபல்

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம் I)

011-2514 631

011-2513 462

.

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம் II)

011-2512 524

011-2513 470

.

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-251 3468

011-251 3468

.

திருமதி. டீ.பி.யு. வேலாரத்ன

திருமதி. டீ.பி.யு. வேலாரத்ன

சட்ட அதிகாரி

011-2514 631

0112-13 462

.

நிருவாக அதிகாரி

மொழி பெயர்ப்பாளர்

மொழி பெயர்ப்பாளர்

திருமதி. பி.டீ. தியமந்தி