நிருவாகப் பிரிவு

பிரதான நோக்கங்கள்

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் பணிகளை மேற்கொள்வதினை நோக்காய்க் கொண்டு உள்ளக நிருவாக செயற்பாடுகளுக்குப் பங்களிப்புச் செய்வதன் மூலம் சிறந்ததொரு செயல் முன்னேற்றுகையொன்றினை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அமைச்சின் உயர் முகாமைத்துவத்திற்கு உதவி செய்தல்.

பிரதான பதவிகள் (பதவி தொலைபேசி இலக்கங்கள்)

திருமதி. ரமணி குணவர்தன

திருமதி. ரமணி குணவர்தன

Additional Secretary (Admin)

 

011-2513 398

011-2512 346

adsecadmin@media.gov.lk

திருமதி. என்.டப்ளியூ. டயஸ்

திருமதி. என்.டப்ளியூ. டயஸ்

Senior Assistant Secretary (Admin)

011-2514 631

011-2513 462

sasadmin@media.gov.lk

திருவாளர். எம்.பி. பண்டார

திருவாளர். எம்.பி. பண்டார

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-2512 524

011-2513 470

asadmin@media.gov.lk

திருமதி. ஏ.ஏ.பி.கே. அமரசிங்க

திருமதி. ஏ.ஏ.பி.கே. அமரசிங்க

மொழிபெயர்ப்பாளர்

011-2514 631

0112-13 462

translator@media.gov.lk