முகப்புஅமைச்சு

நோக்கு

"நன்றாக அறிவூட்டப்பட்ட பல்லின மற்றும் முனைப்பான சமூகம்."

செயற்பணி

"மக்கள் நேயமுடன் கூடிய, அபிவிருத்தியை நோக்கிய சுதந்திரமானதும்பொறுப்புவாய்ந்ததுமான இலங்கைக்கான ஊடக கலாச்சாரத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக, வசதிகளை அளித்தல், நடைமுறைப்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் பின்னூட்டல்"

image_a5a434b75f.jpg

கெளரவ. பந்துல குணவர்தன

அமைச்சர்
தகவல் மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

lakshman.jpg

கெளரவ. லக்ஷ்மன் யாபா அபேவர்த்தன

இராஜாங்க அமைச்சர்
தகவல் மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

chularathna.jpg

திரு.டபிள்யு.ஏ.சூலானந்த பெரேரா

செயலாளர்
தகவல் மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

sunanda.png

பேராசிரியர் சுனந்த மத்தும பண்டார

இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்
தகவல் மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு