முகப்புஅமைச்சு

நோக்கு

"நன்றாக அறிவூட்டப்பட்ட பல்லின மற்றும் முனைப்பான சமூகம்."

செயற்பணி

"மக்கள் நேயமுடன் கூடிய, அபிவிருத்தியை நோக்கிய சுதந்திரமானதும்பொறுப்புவாய்ந்ததுமான இலங்கைக்கான ஊடக கலாச்சாரத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக, வசதிகளை அளித்தல், நடைமுறைப்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் பின்னூட்டல்"

keheliya2.jpg

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

அமைச்சர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு

Hon. Sadasivam Viyalendiran

இராஜாங்க அமைச்சர்
தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடகவியலாளர்கள் தொழில்
அபிவிருத்தி

OPEN
logo