முகப்புஅமைச்சு

நோக்கு

"நன்றாக அறிவூட்டப்பட்ட பல்லின மற்றும் முனைப்பான சமூகம்."

செயற்பணி

"மக்கள் நேயமுடன் கூடிய, அபிவிருத்தியை நோக்கிய சுதந்திரமானதும்பொறுப்புவாய்ந்ததுமான இலங்கைக்கான ஊடக கலாச்சாரத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக, வசதிகளை அளித்தல், நடைமுறைப்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் பின்னூட்டல்"

img-20221019-wa0022.jpg

கௌரவ (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, பா.உ.

அமைச்சர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு

mr.-shantha.jpg

Hon. Shantha Bandara

இராஜாங்க அமைச்சர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு

anusha.jpg

திரு. அனுச பல்பிட்ட

செயலாளர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு