முகப்புஅமைச்சு

நோக்கு

"நன்றாக அறிவூட்டப்பட்ட பல்லின மற்றும் முனைப்பான சமூகம்."

செயற்பணி

"மக்கள் நேயமுடன் கூடிய, அபிவிருத்தியை நோக்கிய சுதந்திரமானதும்பொறுப்புவாய்ந்ததுமான இலங்கைக்கான ஊடக கலாச்சாரத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக, வசதிகளை அளித்தல், நடைமுறைப்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் பின்னூட்டல்"

re-card-copy.jpg

கௌரவ ருவன் விஜேவர்தன

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின்
அமைச்சரவையல்லாத அமைச்சர்

s-samaraweera.jpg

திரு. சுனில் சமரவீர

செயலாளர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு