முகப்புஅமைச்சு

நோக்கு

"நன்கு அறியப்பட்ட, பன்மைத்துவ மற்றும் ஆற்றல்மிக்க சமூகம்"

பணி

"மக்கள் நேயமுடன் கூடிய, அபிவிருத்தி சார்ந்த, சுதந்திரமான மற்றும் பொறுப்பான இலங்கைக்கான ஊடக கலாச்சாரத்தை நிறுவுவதற்காக கொள்கைகள் மற்றும் உத்திகளை உருவாக்க வசதி செய்தல், நடைமுறைப்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்."

img-20221019-wa0022.jpg

கௌரவ (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, பா.உ.

அமைச்சர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு

mr.-shantha.jpg

Hon. Shantha Bandara

கௌரவ சாந்த பண்டார (பா.உ)
வெகுசன ஊடக அமைச்சு

mr-anusha.jpg

திரு. அனுச பல்பிட்ட

செயலாளர்
வெகுசன ஊடக அமைச்சு