ஊடகப் பிரிவு

பிரதான நோக்கம்
  1. தேசிய ரீதியில் செயற்படுத்தப்படுகின்ற அரச கொள்கைகள் தொடர்பாக நிகழ்;ச்சிகள் மற்றும் அமைச்சிற்கு இணைந்ததாக உள்ள நிறுவனங்களின் அலுவல்கள் தொடர்பாக பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வினை வழங்குதல்

  2. வெகுசன ஊடகவியலாளர்களின் தொழில் தன்மையினை உயர்த்துவதற்காக வேண்டி வசதிகளை வழங்குதல்

பிரதான பதவிகள் (பதவி தொலைபேசி இலக்கங்கள்)

திரு. கே.பி. ஜயந்த

திரு. கே.பி. ஜயந்த

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

011-2513 469

011-2513 469

0773-996 320

.