வ/ப சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வளையமைப்பு
முகவரி : விக்கிரமசிங்கபுர, பத்தரமுல்லை
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-73289, 0112-74725,0112774424
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.itn.lk, www.lakhanda.lk

itn

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர் (பதில்)

திருமதி. ஜே.எம். திலக்கா ஜயசுந்தர

2775494 2774591

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. டப்ளியூ.ஜீ.ஏ.எம். விஜேசிங்க

2774595 2774595

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்

2073088  2796555 

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. சஞ்ஜீவனி ஏப்பா

2774594   2774594

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி)
திருமதி. கே.ரி. சீ. பிரியங்கனி

2776933  2796564 

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிகழ்ச்சி)

 2774420  2796701

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (பொறியியல்)
திரு. ஆனந்த குலரத்ன

2775492 2774592

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (லக்ஹன்ட)
திரு. உதம் சதரசிஹா

2774605

2774606

2774801
பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகார நிகழ்ச்சிகள்)

4403975 2774421