வ/ப சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வளையமைப்பு
முகவரி : விக்கிரமசிங்கபுர, பத்தரமுல்லை
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-773289, 0112-774725, 0112774424
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.itn.lk, www.itnfm.lk

itn

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
பட்டயக் கணக்காளர் திரு. கனக்க அமரசிங்ஹ

2775494 2774591

பிரதான நிரைவேற்று அதிகாரி
திரு. ரசாங்க ஹரிஸ்சந்திர

2797675 2797676

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. எஸ்.ஏ.என்.ஆர். சுபசிங்க

2774595 2774595

செயற்பாட்டு பணிப்பாளர்
திரு. கெளும் பாலித்த மஹிரத்த

2073088 2796555

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. சஞ்ஜீவனி ஏப்பா

2774594 2774594

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிதி)
திருமதி. ரhணி குணசேகர

2776933 2796564

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. இந்திரஜித் வன்னிஅச்சி

2774420 2796701

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (பொறியியல்)
திரு. ஆனந்த குலரத்ன

2775492

2774592

பிரதிப் பொமுகாமையாளர்
திரு. அசோக்க கருணாரத்ன

2704605 2774801

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகாரம்)
திரு. சானுக்க கருணாரத்ன

4403975 2774421

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)
திரு. வஜிர குமாரதுங்க