சிரேஷ்ட உயர் அதிகாரிகள்

செயலாளர்

திரு. அனுச பல்பிட்ட

011-2513 467

011-2513 458

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-2513 398

011-2512 346

கூடுதல் செயலாளர் - அபிவிருத்தி, திட்டமிடல் மற்றும்

திருமதி DLUP பீரிஸ்

011-2512 343

011-2512 343

தலைமை நிதி அதிகாரி

011-2513 464

011-2513 437

பிரதான கணக்காளர்

011-2513 470

011-2513 470

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

011-2513 470

011-2514 351

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம் I )

செல்வி. ரியாஸா எம். நௌபல்

011-2514 631

011-2513 462

சிரேஷட உதவிச் செயலாளர் (தகவல்)

திருமதி. உதானி வருசவிதான

011-2513 398

011-2512 346

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

செல்வி. டப்ளியு.ஏ.பி. வெல்லப்புலி

011-2513 469

011-2513 469

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

திருமதி. டப்ளியு. ஸீ. செவ்வந்தி

011-2513 451

011-2513 462

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

திரு. கே.பி. ஜயந்த

011-2513 466

011-2513 466

பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திரு. ஈ.எம். சிசிர ஏக்கநாயக்க

011-251 4351

011-251 3466

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

011-2513 468

011-2513 468

உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

011-251 2052

கணக்காளர்

செல்வி. கே.ஜீ. விஜினி சேனா

011-2514 631

0112-13 462

சட்ட அதிகாரி

திருமதி. டீ.பி.யு. வேலாரத்ன

011-2514 631

0112-13 462

நிருவாக அதிகாரி

மொழி பெயர்ப்பாளர்

திருமதி. பி.டீ. தியமந்தி

011-2514 631

0112-13 462