சிரேஷ்ட உயர் அதிகாரிகள்

செயலாளர்

கலாநிதி. ஆர்.எச்.எஸ். சமரதுங்க

011-2513 467

011-2513 458

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

திருமதி. ரமணிகுணவர்தன

011-2513 398

011-2512 346

மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்)

திருமதி. ஜே.எம். திலக்கா ஜயசுந்தர

011-2513 943

011-2512 343

பிரதம கணக்காளர்

திருவாளர். பி.ஏ. திலகரத்ன

011-2513 464

011-2513 437

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

திருமதி. என்.டப்ளியூ. டயஸ்

011-2514 631

011-2513 462

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

திருவாளர். ஜே.டப்ளியூ.எஸ். கித்சிரி

011-2513 470

011-2513 470

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

செல்வி. டப்ளியூ. ஏ.பி. வெல்லப்புலி

011-2513 470

011-2514 351

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

திருவாளர். கே.பி. ஜயந்த

011-2513 469

011-2513 469

கணக்காளர்

செல்வி. பீ.ஆர். ரணசிங்க

011-2513 442

011-2513 442

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி. எம்.சி.எஸ். தேவசுரேந்திர

011-2513 466

011-2513 466

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

திருவாளர். எம்.பி. பண்டார

011-2512 524

011-2513 470

உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

செல்வி. ரி.ஏ.எஸ்.எஸ். கருணாரத்ன

011-2513 451

011-2513 462

சட்ட அதிகாரி

திருமதி. டீ.பி.யூ+.வேலாரத்ன

011-2513 468

011-2513 468

மொழி பெயர்ப்பாளர்

திருமதி. ஏ.ஏ.பி.கே. அமரசிங்க

011-2512 052