சிரேஷ்ட உயர் அதிகாரிகள்

செயலாளர்

திரு.டபிள்யு.ஏ.சூலானந்த பெரேரா

011-2513 467

011-2513 458

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

திருமதி. ரமணி குணவர்தன

011-2513 398

011-2512 346

மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்)

திருமதி. ருவனி சத்குமார

011-2512 343

011-2512 343

பிரதான கணக்காளர்

திருமதி. ஆர். மனம்பேரி

011-2513 464

011-2513 437

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2513 470

011-2513 470

பணிப்பாளர் ( திட்டமிடல்)

செல்வி டப்ளியு.ஏ.பி. வெல்லப்புலி

011-2513 470

011-2514 351

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

திருமதி. என்.டப்ளியு. டயஸ்

011-2514 631

011-2513 462

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (RTI)

திரு. லக்ஷான் த சொய்ஸா

011-2513 398

011-2512 346

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

திரு. கே.பி. ஜயந்த

011-2513 469

011-2513 469

உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2513 451

011-2513 462

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி. எம்.சீ.எஸ். தேவசுரேந்திர

011-2513 466

011-2513 466

கணக்காளர் (அபிவிருத்தி)

செல்வி பீ.ஆர். ரணசிங்க

011-2513 442

011-2513 442

சட்ட அதிகாரி

திருமதி. டீ.பி.யூ. வேலாரத்ன

011-2513 468

011-2513 468

நிருவாக அதிகாரி

திருமதி. ஐ.டீ. விதாரண

011-251 2052

மொழிபெயர்ப்பாளர்

திருமதி. பி.டீ. தியமந்தி

011-2514 631

0112-13 462