சிரேஷ்ட உயர் அதிகாரிகள்

செயலாளர்

திரு. ஜகத் பி. விஜேவீர

011-2513 467

011-2513 458

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

திரு. எஸ்.ஆர்.டபிள்யூ.எம்.ஆர்.பி. சத்குமார

011-2513 398

011-2512 346

மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்)

திரு. எச். ஹேவகே

011-2512 343

011-2512 343

பிரதான கணக்காளர்

திருமதி. ஆர். மனம்பேரி

011-2513 464

011-2513 437

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

திரு. எஸ்.ஏ.என்.ஆர். சுபசிங்ஹ

011-2513 470

011-2513 470

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2513 470

011-2514 351

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி. டபிள்யூ.ஏ.பி. வெல்லப்புலி

011-2514 631

011-2513 462

சிரேஷ்ட மேலதிகச் செயலாளர்

திரு. லக்ஷான் டி சொய்சா

011-2513 398

011-2512 346

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

திரு. கே.பி. ஜயந்த

011-2513 469

011-2513 469

உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2513 451

011-2513 462

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி. எம்.சி.எஸ். தேவசுரேந்திர

011-2513 466

011-2513 466

கணக்காளர் (அபிவிருத்தி)

செல்வி. பீ.ஆர். ரணசிங்ஹ

011-2513 442

011-2513 442

நிருவாக அதிகாரி

011-2513 468

011-2513 468

சட்ட அதிகாரி

திருமதி. டீபீ.யூ. வேலாரத்ன

011-251 2052

மொழிபெயர்ப்பாளர் – தரம் 1

திருமதி. பீ.டீ. தியமந்தி

011-2514 631

0112-13 462