அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்
முகவரி : இல. 163, கிருளப்பனை மாவத்தை, கொழும்பு 05.
தொலைபேசி இலக்கம்; : 0112-515759
ஈ-மேல்; : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.news.lk

information department logo
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

2514055

2513055

2514753
யக்குனர் (நிர்வாகம்)
திருமதி. நிர்மலி குமரேஜ்
2514093 2514093

இயக்குனர் (திரைப்பட அலகு)
திரு. அசோக்கலால் சிகேரா

2514267 2513633 


இயக்குநர் (விளம்பரம் / தேசீயா / ஊடக ஐடி)
திரு.எம்.ஜி. ஜயதிஸ்ஸ

2513953

2513757

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)
திரு. சின்தன பனாவல

2514266

வ/ப ஐக்கிய பத்திரிகைகள் நிறுவனம்
முகவரி : இல. 35, டீ.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை, கொழும்பு 10.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-29429, 0112421181
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-449069
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.lakehouse.lk

                        ancl

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2429652 2430985

பணிப்பாளர் (ஆசிரியர்)
திரு. லலித் அலககோன்

2429658 2430720

பொது முகாமையாளர்
திரு. அபே அமரதாச

2429501  2242950

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : த.பெ. இல. 574, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-697491-5
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.slbc.lk

Broadcasting Corporation

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2696526
2696417
2695488

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. ஹெரல் சேனாதீர

   

பணிப்பாளர் நாயகம்
திரு. ஏரானந்த ஹெட்டிஆரச்சி

2697499
2695248
2697150

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (செய்தி)
திரு சுஜீவ சம்பத்

   

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் ( நிகழ்ச்சி)
திருமதி. மயுரி அபேசிங்க

2689429 2692676

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (சந்தைப்படுத்தல்)
திரு. பாலித்த திசாநாயக்க

2673387  2691977 

பணிப்பாளர் (மனித வளம்)
திரு. எம்.எச்.ஏ.எம். பத்மசிரி

2696452 2689427

வ/ப சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வளையமைப்பு
முகவரி : விக்கிரமசிங்கபுர, பத்தரமுல்லை
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-773289, 0112-774725, 0112774424
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.itn.lk, www.itnfm.lk

itn

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2775494 2774591

பிரதான நிரைவேற்று அதிகாரி
திரு. ரசாங்க ஹரிஸ்சந்திர

2797675 2797676

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. எஸ்.ஏ.என்.ஆர். சுபசிங்க

2774595 2774595

செயற்பாட்டு பணிப்பாளர்
திரு. கெளும் பாலித்த மஹிரத்த

2073088 2796555

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. சஞ்ஜீவனி ஏப்பா

2774594 2774594

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிதி)
திருமதி. ரhணி குணசேகர

2776933 2796564

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. இந்திரஜித் வன்னிஅச்சி

2774420 2796701

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (பொறியியல்)
திரு. ஆனந்த குலரத்ன

2775492

2774592

பிரதிப் பொமுகாமையாளர்
திரு. அசோக்க கருணாரத்ன

2704605 2774801

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகாரம்)
திரு. சானுக்க கருணாரத்ன

4403975 2774421

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)
திரு. வஜிர குமாரதுங்க

   

இலங்கைப் பத்திரிகைப் பேரவை              
முகவரி : இல. 56/10, ஹோட்டர்ன் இடம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-693271
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-693271
ஈ-மேல்: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இணையம்: www.slpc.lk                                                                                      

   srilanka press council
பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2693276 2693271

பத்திரிகை ஆணையாளர் (பதில்)
திரு. நிரோசன தம்பவிட்ட

 2693272 2693271

உதவி பத்திரிகை ஆணையாளர்
திரு. ஐ.எச். விஜேசிங்க

2693274 2693271

கணக்காளர்
திரு. துசான் தேவப்பிரிய

2693278 2693271

செலசினே தொலைக்காட்சி நிறுவனம்
முகவரி : இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன பயிற்சி நிறுவனக் கட்டிடம், டொரின்டன் சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0114061587
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112058229
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.selacine.lk

salacine

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

4061587 2058229

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. மஞ்சுள ஹீரத்

4061587 2058229

கணக்காளர்
திரு. சாந்த லொக்குகெடகொட

4061587 2058229