இலங்கை வெகுசன ஊடக பயிற்சி நிறுவனம்
முகவரி :

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2692507 2674927

பிரதான நிரைவேற்று அதிகாரி
திரு.நிமல் ஏக்கநாயக்கா

 2674924  2674927

{jathumbnailoff}

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்
முகவரி : இல. 163, கிருளப்பனை மாவத்தை, கொழும்பு 05.
தொலைபேசி இலக்கம்; : 0112-515759
ஈ-மேல்; : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.news.lk

information department logo
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்
தகவல் பணிப்பாளர் நாயகம்
சட்டத்தரணி சுதர்ஷன குணவர்தன

2514055

2513055

2514753
யக்குனர் (நிர்வாகம்)
திருமதி. நிர்மலி குமரேஜ்
2514093 2514093

இயக்குனர் (திரைப்பட அலகு)
திரு. அசோக்கலால் சிகேரா

2514267 2513633 


இயக்குநர் (விளம்பரம் / தேசீயா / ஊடக ஐடி)
திரு.எம்.ஜி. ஜயதிஸ்ஸ

2513953

2513757

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)
திரு. சின்தன பனாவல

2514266

 {jathumbnailoff}

அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்
முகவரி : இல. 118, கலாநிதி டெனிஸ்டர் த சில்வா  மாவத்தை. கொழும்பு 08.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-694733-6
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-698653
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.documents.gov.lk
                          government printing
 பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்

பெக்ஸ்
இலக்கம்

அரசாங்க அச்சகர்
திரு. டப்ளியூ.ஏ.ஏ.ஜீ. பொன்சேக்கா

2691460  2698653

மேலதிக அரசாங்க அச்சகர்
திரு. எல்.ஆர்.கே.அமரசிங்க

 2699064 2699064

மேலதிக அரசாங்க அச்சகர்
திருமதி. ஜீ.கே.டீ. லியனகே

2694898 

2694898

பிரதான கணக்காளர்
திரு. டீ.வீ.டப்ளியூ. பெத்மகே

 2679862 2679862


{jathumbnailoff}

வ/ப ஐக்கிய பத்திரிகைகள் நிறுவனம்
முகவரி : இல. 35, டீ.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை, கொழும்பு 10.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-29429, 0112-29118,0112421181
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-449069
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.lakehouse.lk

                        ancl

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. சிரிஷாந்த கோரே

2429652 2430985

பணிப்பாளர் (ஆசிரியர் சபை)
திரு. சந்தரசிரி செனவிரத்

2429658 2429658

பணிப்பாளர் (நிருவாகம் மற்றும் சட்டம்)

பொது முகாமையாளர்
திரு. அபய அமரதாச

2429501  2242950

 {jathumbnailoff}

இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : இல. 2204, சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-01050-3,0112599505-9
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.rupavahini.lk

rupavahini

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திருமதி. இனோகா  சத்யங்கணி

2580131 2580131

பணிப்பாளர் நாயகம்
 திரு.துசித மெலேவ்தந்த்ரி

2501056 2580929

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (தயாரிப்பு சேவை)
திரு. நிசாந்த உபயவங்ச

2501068

பிரிவூத் தலைவர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. ஜனக சுரானித்

2580135

 {jathumbnailoff}

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : த.பெ. இல. 574, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-97491-5
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-95488
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.slbc.lk

Broadcasting Corporation

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. சித்தி மொஹமட் பாரூக்

2696417 2695488

பணிப்பாளர் நாயகம்
திரு. ஏராநந்த ஹெட்டிஆரச்சி

2695248 2697150

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிகழ்ச்சி)
திருமதி. மயூரி அபேசிங்க

2689429 26894298

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிகழ்ச்சி)
திருமதி. மயூரி அபேசிங்க

2694062 2691977

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் சந்தைப்படுத்தல்)
திரு. பாலித்த திசாநாயக்க

2697499 2697499

பணிப்பாளர் (மனித வளம்)
திரு. எம்.எச்.ஏ.எம். பத்மசிரி

 {jathumbnailoff}

வ/ப சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வளையமைப்பு
முகவரி : விக்கிரமசிங்கபுர, பத்தரமுல்லை
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-73289, 0112-74725,0112774424
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.itn.lk, www.lakhanda.lk

itn

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர் (பதில்)

திருமதி. ஜே.எம். திலக்கா ஜயசுந்தர

2775494 2774591

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. டப்ளியூ.ஜீ.ஏ.எம். விஜேசிங்க

2774595 2774595

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. தனுஷ்க ராமநாயக்க

2073088  2796555 

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. சஞ்ஜீவனி ஏப்பா

2774594   2774594

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி)
திருமதி. கே.ரி. சீ. பிரியங்கனி

2776933  2796564 

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிகழ்ச்சி)

 2774420  2796701

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (பொறியியல்)
திரு. ஆனந்த குலரத்ன

2775492 2774592

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (லக்ஹன்ட)
திரு. உதம் சதரசிஹா

2774605

2774606

2774801
பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகார நிகழ்ச்சிகள்)

4403975 2774421

 

{jathumbnailoff}

இலங்கைப் பத்திரிகைப் பேரவை              
முகவரி : இல. 56/10, ஹோட்டர்ன் இடம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-93271
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-93272                                                                                      

   srilanka press council
பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. கொக்கல வெல்லால பந்துல

2693276 2693271

பத்திரிகை ஆணையாளர் (பதில் கடமையாற்றல்)
திருமதி. கே.டப்ளியூ.ரி.என். அமரதுங்க

 2693272 2693271

கணக்காளர்
திரு. எஸ்.ஏ. ஜகத்சிரி

269693278 2693271

உதவி பத்திரிகை ஆணையாளர்
திரு. நிரோசன் தம்பவிட்ட

2693274 2693271

{jathumbnailoff}

செலசினே தொலைக்காட்சி நிறுவனம்
முகவரி : இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன பயிற்சி நிறுவனக் கட்டிடம், டொரின்டன் சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0114061587
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112058229
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.selacine.lk

salacine

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

திருமதி. உமா ராஜமந்திரி

4061587 2058229

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. மஞ்சுள ஹீரத்

4061587 2058229

கணக்காளர்
திரு. சாந்த லொக்குகெடகொட

4061587 2058229

 {jathumbnailoff}

அரச அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : பானழுவ, வடரக்க, பாதுக்க
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-59308, 0112-74725
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-57500
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
வெப் முகவரி : www.stateprint.lk                                                                                     

state printing

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. ரவீந்திர யசலால் கலன்சூரிய

2757508  2757506

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. நெனசேன ஆதிகெட்டி

2757507 

பொது முகாமையாளர்
திரு. ஆர்.எம்.என். மொனரவில

2757504  2859307

முகாமையாளர் (நிதி)
திரு. என்.டீ. பிரியங்கர குமார

2757502  -

முகாமையாளர் (வழங்கல்)
திரு. ஈ.வி.கே. கீர்த்திரத்ன

2757500 2757500

முகாமையாளர் (நிருவாகம் மற்றும் மனித வளம்)
திரு. எம்.யூ.டீ. பண்டார

2757510

{jathumbnailoff}

இலங்கை தேசிய திரைப்படக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : 303, பௌத்தாலோக்க மாவத்தை, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-88773
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.srilankafilmcorp.com

film corporation

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. தீபால் சந்திரரத்ன

2580247

2585526

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. சம்பத் சுபசிங்ஹ ஆரச்சி

2585349

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிதி)
திரு. தொம்சன் பெரேரா

 2593433 2593433

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (செயற்பாட்டு)
திரு. சந்தன ரூபசிங்க

 {jathumbnailoff}

ரண்மிஹிதென்ன தேசிய ரெலி சினிமா பூங்கா 
முகவரி : ஜுல்பல்லம, ரன்மிஹிதென்ன, திஸ்ஸமகாராமை
தொலைபேசி இலக்கம் : 047-255445-6
பெக்ஸ் இலக்கம் : 047-2255500
ஈ-மேல் : 
வெப் முகவரி

telecinema park
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

திருமதி.டயானா கம​கே

முகாமையாளர்
திரு.லசந்த விஜேரத்ன

0472255445
0472255500

 {jathumbnailoff}