கணக்குப் பிரிவு

பிரதான நோக்கங்கள்

நாட்டினுள் சிறந்ததொரு ஊடகக் கலாசாரமொன்றினை நடாத்திச் செல்கின்ற செயற்பாட்டின் போது வெகுசன ஊடகப் பிரிவினுள் சிற்ந்த மற்றும் வெளிப்படையானதொரு நிதி முகாமைத்துவமொன்றை செயற்படுத்தில் செல்லல்.

பிரதான பதவிகள் (பதவி தொலைபேசி இலக்கங்கள்)

செல்வி.ஆர்.மனம்பேரி

செல்வி.ஆர்.மனம்பேரி

பிரதம கணக்காளர்

011-2513 464

011-2513 437

ca@media.gov.lk

செல்வி.பீ.ஆர்.ரணசிங்க

செல்வி.பீ.ஆர்.ரணசிங்க

கணக்காளர்

011-2513 442

011-2513 442

acc@media.gov.lk