கணக்குப் பிரிவு

பிரதான நோக்கங்கள்

நாட்டினுள் சிறந்ததொரு ஊடகக் கலாசாரமொன்றினை நடாத்திச் செல்கின்ற செயற்பாட்டின் போது வெகுசன ஊடகப் பிரிவினுள் சிற்ந்த மற்றும் வெளிப்படையானதொரு நிதி முகாமைத்துவமொன்றை செயற்படுத்தில் செல்லல்.

பிரதான பதவிகள் (பதவி தொலைபேசி இலக்கங்கள்)

திருமதி. ஜீ.டீ. புஷ்பா குமாரி

திருமதி. ஜீ.டீ. புஷ்பா குமாரி

தலைமை நிதி அதிகாரி

011-2513 464

011-2513 437

ca@media.gov.lk

துனில் ஹெய்யன்துடுவ

துனில் ஹெய்யன்துடுவ

பிரதான கணக்காளர்

011-2513 464

011-2513 437

ca@media.gov.lk

செல்வி. கே.ஜீ. விஜினி சேனா

செல்வி. கே.ஜீ. விஜினி சேனா

கணக்காளர்

011-2513 442

011-2513 442

acc@media.gov.lk