கணக்குப் பிரிவு

பிரதான நோக்கங்கள்

நாட்டினுள் சிறந்ததொரு ஊடகக் கலாசாரமொன்றினை நடாத்திச் செல்கின்ற செயற்பாட்டின் போது வெகுசன ஊடகப் பிரிவினுள் சிற்ந்த மற்றும் வெளிப்படையானதொரு நிதி முகாமைத்துவமொன்றை செயற்படுத்தில் செல்லல்.

பிரதான பதவிகள் (பதவி தொலைபேசி இலக்கங்கள்)

பிரதான கணக்காளர்

011-2513 464

011-2513 437

ca@media.gov.lk

செல்வி. பீ.ஆர். ரணசிங்க

செல்வி. பீ.ஆர். ரணசிங்க

கணக்காளர்

011-2513 442

011-2513 442

acc@media.gov.lk