இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : இல. 2204, சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-01050-3,0112599505-9
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.rupavahini.lk

rupavahini

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திருமதி. இனோகா  சத்யங்கணி

2580131 2580131

பணிப்பாளர் நாயகம்
 திரு.துசித மெலேவ்தந்த்ரி

2501056 2580929

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (தயாரிப்பு சேவை)
திரு. நிசாந்த உபயவங்ச

2501068

பிரிவூத் தலைவர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. ஜனக சுரானித்

2580135