இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : இல. 2204, சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-01050-3,0112599505-9
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.rupavahini.lk

rupavahini

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. அசங்க ஜயசூரிய

2580131 2580131

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம்
திரு. சாரங்க விஜேரத்ன

2587722  

செயற்பாட்டு பணிப்பாளர்
திரு. சஞ்ஜீவ விஜேகுணவர்தன

2501056 2580929 

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (பொறியியல்)
திரு. பாலித்த கால்லகே

2580136  2500373

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (தயாரிப்புச் சேவை)
திரு. நிகால் திசேரா

2501068  

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (பின்னணி)
திரு. இந்திக்க மாரசிங்க

2501068  

பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)
திரு. டீ.பி.சீ.ஈ. பீரிஸ்

2698187 2352660

பணிப்பாளர் (செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகாரம்)
திரு. நிலார் எம். காசிம்

2580132 2580134

பணிப்பாளர் (திரைப்படம் மற்றும் குரல்பதிவு)
திரு. அநுர தர்மசேன

2593562  

பணிப்பாளர் (ஆய்வு மற்றும் பயிற்சி)
திரு. ரீ.எம்.ஜீ. சந்திரசேகர

2580137 2580137

பணிப்பாளர் (கல்வி நிகழ்ச்சி)
திரு. எரின் விஜேகோன்

2501057 2501057

பணிப்பாளர் (பொது நிகழ்ச்சி)
திரு. விஜய திசாநாயக்க

2501054 2352670

பணிப்பாளர் நிகழ்ச்சி (தமிழ்)
திரு. எம்.என். ராஜா

2352740  

பணிப்பாளர் (விளையாட்டு)
திரு. பாலித்த செனரத் யாப்பா

5354642  

பணிப்பாளர் (இசை)
திரு. அஜித் ஜயவீர

2593564  

பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சி மற்றும் நாடகம்)
திரு. ஜனக்க சுரஞ்ஜித்

2580135  

பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. பாலித்த விஜேசிங்க