அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்
முகவரி : இல. 163, கிருளப்பனை மாவத்தை, கொழும்பு 05.
தொலைபேசி இலக்கம்; : 0112-515759
ஈ-மேல்; : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.news.lk

information department logo
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்
பணிப்பாளர் நாயகம் - அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்
திரு. மொஹான் சமரநாயக்க 

251 2040
251 3638

2514753

மேலதிகப் பணிப்பாளர் நாயகம்
திருமதி. யூ.பி.எல்.டீ. பதிரன

251 3953 251 4753
 

பிரதான கணக்காளர்
திரு. எச்.ஏ.யூ. ஜயலத்

251 2332 251 4286

பணிப்பாளர் (தகவல்)
திரு. எம்.ஜீ. ஜயதிஸ்ஸ

251 2528

251 4753

பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)
திரு. கே.வி. அத்துல கோன்கஹகே

251 4093  251 4092

பணிப்பாளர் (அரச திரைப்படப் பிரிவு)
திரு. அசோக்க லால் சிகேரா

251 3633 251 4753