இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : த.பெ. இல. 574, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-697491-5
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.slbc.lk

Broadcasting Corporation

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2696526
2696417
2695488

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. ஹெரல் சேனாதீர

   

பணிப்பாளர் நாயகம்
திரு. ஏரானந்த ஹெட்டிஆரச்சி

2697499
2695248
2697150

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (செய்தி)
திரு சுஜீவ சம்பத்

   

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் ( நிகழ்ச்சி)
திருமதி. மயுரி அபேசிங்க

2689429 2692676

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (சந்தைப்படுத்தல்)
திரு. பாலித்த திசாநாயக்க

2673387  2691977 

பணிப்பாளர் (மனித வளம்)
திரு. எம்.எச்.ஏ.எம். பத்மசிரி

2696452 2689427