இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : த.பெ. இல. 574, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-97491-5
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-95488
ஈ-மேல் : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெப் முகவரி : www.slbc.lk

Broadcasting Corporation

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2696417 2695488

பணிப்பாளர் நாயகம்
திரு. ஏராநந்த ஹெட்டிஆரச்சி

2695248 2697150

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிகழ்ச்சி)
திருமதி. மயூரி அபேசிங்க

2689429 26894298

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிகழ்ச்சி)
திருமதி. மயூரி அபேசிங்க

2694062 2691977

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் சந்தைப்படுத்தல்)
திரு. பாலித்த திசாநாயக்க

2697499 2697499

பணிப்பாளர் (மனித வளம்)
திரு. எம்.எச்.ஏ.எம். பத்மசிரி