புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் 37 பேர் இன்று (08) முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில், ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.
சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பெயர் விபரங்கள்!
01- கௌரவ. ஜகத் புஷ்பகுமார- வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு
02- கௌரவ. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய- நிதி
03- கௌரவ. லசந்த அலகியவண்ண- போக்குவரத்து
04- கௌரவ. திலும் அமுனுகம- முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு
05- கௌரவ. கனக ஹேரத்- தொழில்நுட்பம்
06- கௌரவ. ஜனக்க வக்கும்புர- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி
07- கௌரவ. ஷெஹான் சேமசிங்க- நிதி
08- கௌரவ. மொஹான் பிரியதர்சன டி சில்வா- விவசாயம்
09- கௌரவ. தேனுக விதானகமகே- நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு
10- கௌரவ. பிரமித்த பண்டார தென்னகோன்- பாதுகாப்பு
11- கௌரவ. ரோஹண திசாநாயக்க- விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம்
12- கௌரவ. அருந்திக்க பெர்ணான்டோ- நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு
13- கௌரவ. விஜித்த பேருகொட- பிரிவேனா கல்வி
14- கௌரவ. லொஹான் ரத்வத்தை- பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்
15- கௌரவ. தராக்க பாலசூரிய- வெளிவிவகாரம்
16- கௌரவ. இந்திக்க அனுருத்த- மின்வலு, எரிசக்தி
17- கௌரவ. சனத் நிசாந்த- நீர் வழங்கல்
18- கௌரவ. சிறிபால கம்லத்- நெடுஞ்சாலைகள்
19- கௌரவ. சாந்த பண்டார- வெகுஜன ஊடகம்
20- கௌரவ. அநுராத ஜெயரத்ன- நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு
21- கௌரவ. எஸ்.வியாழேந்திரன்- வர்த்தகம்
22- கௌரவ. சிசிர ஜெயக்கொடி- சுதேச மருத்துவம்
23- கௌரவ. பியல் நிசாந்த டி சில்வா- மீன்பிடி
24- கௌரவ. பிரசன்ன ரணவீர- சிறு மற்றும் மத்திய தொழில் முயற்சி
25- கௌரவ. டீ.வி சானக்க- வனஜீவராசிகள், வனவளப் பாதுகாப்பு
26- கௌரவ. டீ.பி.ஹேரத்- கால்நடை அபிவிருத்தி
27- கௌரவ. சசீந்திர ராஜபக்-ஷ நீர்ப்பாசனம்
28- கௌரவ. மருத்துவர் சீதா அரம்பேபொல- சுகாதாரம்
29- கௌரவ. காதர் மஸ்தான்- கிராமிய பொருளாதாரம்
30- கௌரவ. அசோக்க பிரியந்த- உள்நாட்டலுவல்கள்
31- கௌரவ. அரவிந்த குமார்- கல்வி
32- கௌரவ. கீதா குமாரசிங்க- மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம்
33- கௌரவ. சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன்- கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி
34- கௌரவ. கலாநிதி சுரேன் ராகவன்- உயர் கல்வி
35- கௌரவ. டயனா கமகே- சுற்றுலாத் துறை
36- கௌரவ. சாமர சம்பத் தஸநாயக்க- ஆரம்பக் கைத்தொழில்
37- கௌரவ. அனுப பியும் பஸ்குவால்- சமூக வலுவூட்டல்