ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க ராஜகிரியவிலுள்ள ஶ்ரீ கோத்தம தபோவன விஹாரைக்கு விஜயமளித்து இலங்கை அமரபுர மஹா நிக்காயவின் மகாநாயக்க தேரர் அதி வணக்கத்துக்குரிய தொடம்பஹல சந்திரசிறி தேரரை சந்தித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டார்.