சுற்றுலாத்துறைஏற்றுமதிவெளிநாடுகளில்தொழில்செய்கின்றவர்களிடமிருந்துகிடைக்கும்வருமானம்மற்றும்கடன்பங்குச்சந்தையில்வெளிநாட்டுமுதலீடுகளில்தங்கியுள்ளபொருளாதாரங்களைகொண்டுள்ளஇலங்கைபோன்றஇடர்நிலைக்குஉள்ளாகியுள்ளஅபிவிருத்தியடைந்துவரும்நாடுகளுக்குஉதவுமாறுஜனாதிபதிகோட்டாபயராஜபக்ஷஅவர்கள்சர்வதேசநிதிநிறுவனங்களிடம்கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

உலகசுகாதாரநிறுவனத்தின்பணிப்பாளர்நாயகத்துடன்தொலைபேசியில்உரையாடியஜனாதிபதிஅவர்கள்கடன்தவணைஉரிமையைபெற்றுக்கொள்வதற்குசர்வதேசநாணயநிதியத்தின்முகாமைத்துவபணிப்பாளர்உலகவங்கியின்தலைவர்ஆசியஅபிவிருத்திவங்கியின்தலைவர்மற்றும்இருதரப்புகடன்வழங்கும்முன்னணிநாடுகளின்தலைவர்களின்இணக்கத்தைபெற்றுக்கொள்ளுமாறுகுறிப்பிட்டார்.

twetter who