ஜப்பான் தூதுக்குழு ஒன்று உயர் கல்வி தொழில்நுட்பம் புத்தாக்கம் மற்றும் தகவல் ஊடகத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்தனவை சந்தித்துள்ளது.

உயர் கல்வி அமைச்சில் இந்த சந்திப்பு சமீபத்தில் இடம்பெற்றது. உயர் கல்வி தொழில்நுட்பம் புத்தாக்கம் மற்றும் தகவல் ஊடகத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் சூலானந்த பெரோரா மற்றும் அரசாங்க தகவல் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் நாலக்க கலுவேவ ஆகியோர் இதில் கலந்து கொண்டனர்.