தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார். இதன்போது புதிய பணிப்பாளர்களான சட்டத்தரணி ரகித்த குணவர்தன,சட்டத்தரணி கனிஷ்க விதாரண ஆகியோரும் பதவிகளை பொறுப்பேற்பதை படத்தில் காணலாம்.