அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு

  1. ராஜா கொல்லுரே –       ஊவா மாகாண ஆளுநர்
  2. சீதா அரம்பேபொல –       மேல் மாகாண ஆளுநர்
  3. ஏ.ஜே.எம்.முஸம்மில் –       வடமேல் மாகாண ஆளுநர்
  4. லலித் யு.கமகே –       மத்திய மாகாண ஆளுநர்
  5. வில்லி கமகே –       தென் மாகாண ஆளுநர்
  6. டிகிரி கொப்பேகடுவ –       சபரகமுவ மாகாண ஆளுநர்