அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படும் அலுவலர்களுக்கு நியமனக் கடிதங்களை வழங்கும் நிகழ்வு பிரதம அமைச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் அலரி மாளிகை