அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

1. பாலித்த ரங்கே பண்டார அவர்கள் – நீர்ப்பாசன, நீர் வளங்கள் மற்றும் இடர்
முகாமைத்துவம்
2. திலிப் வெதஆரச்சி அவர்கள் -மீன்பிடி, நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும்
கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்தி
3. எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் -பெருந்தெருக்கள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி
4.மொஹான் லால் கிரேறு அவர்கள் -உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
6. சம்பிக்க பிரேமதாச அவர்கள் – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்
7.லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன அவர்கள் – விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆய்வுகள், திறன்
அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும்
கண்டி மரபுரிமைகள்
8.திருமதி. ஸ்ரீயானி விஜேவிக்ரம அவர்கள் – விளையாட்டுத்துறை, மாகாண சபைகள்
மற்றும் உள்ளூராட்சி
8. வீரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் – மகாவலி அபிவிருத்தி


பிரதி அமைச்ர்கள்

1. அமீர் அலி அவர்கள் – மீன்பிடி, நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும்
கிராமிய பொருளாதாரம்
2. துனேஷ் கன்கந்த அவர்கள் – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
3. ரஞ்சன் ராமநாயக்க அவர்கள் – சமூக வலுவூட்டல்
4. எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் அவர்கள் – அரச தொழில் முயற்சிகள் மற்றும் கண்டி நகர
அபிவிருத்தி
5. கருணாரத்ன பரனவித்தான அவர்கள் – விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆய்வுகள்,திறன்
அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள்
6. சாரதி துஷ்மந்த அவர்கள் – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு
7. பாலித தெவரப்பெரும அவர்கள் – பேண்தகு அபிவிருத்தி, வன சீவராசிகள் மற்றும்
பிராந்திய அபிவிருத்தி
8. மனுஷ நாணயக்கார அவர்கள் – தொலைத்தொடர்புகள், டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள்
9. முத்து சிவலிங்கம் அவர்கள் – உள்ளக அலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் அபிவிருத்தி
10. செய்யித் அலி ஷாஹீர் மௌலானா அவர்கள் – தேசிய ஒருமைப்பாடு,நல்லிணக்கம்
மற்றும் அரச கரும மொழிகள்