வெகுசன ஊடக அமைச்சின் பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் பதவிக்கான விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 2023.08.11 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

download