சமீபத்திய செய்தி

நலலுறவை வலுப்படுத்தி இலங்கைக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க... நலலுறவை வலுப்படுத்தி இலங்கைக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக ரஷ்ய ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு 2017-03-24 - ரஷ்யாவுக்கும் இலங்கைக்குமிடையிலான நலலுறவை வலுப்படுத்தி... இன்னும் விரிவாக ....
மூன்றுநாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமாக ஜனாதிபதி ரஷ்யா சென்றடைந்தார் மூன்றுநாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமாக ஜனாதிபதி ரஷ்யா சென்றடைந்தார் 2017-03-23 - ரஷ்ய ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் அவர்களின் விஷேட... இன்னும் விரிவாக ....
ஜனாதிபதி ரஷ்யா பயணமானார் ஜனாதிபதி ரஷ்யா பயணமானார் 2017-03-22 - ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டின் அவர்களது விசேட... இன்னும் விரிவாக ....
“தேசிய விருது விழா 2017” ஜனாதிபதி தலைமையில் “தேசிய விருது விழா 2017” ஜனாதிபதி தலைமையில் 2017-03-21 -     தாய்நாட்டுக்காக உன்னதமான பணியில் ஈடுபட்ட,... இன்னும் விரிவாக ....
ஜனாதிபதி தலைமையில் எதிர்வரும் 20ம் திகதி தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி தலைமையில் எதிர்வரும் 20ம் திகதி தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்வு 2017-03-16 - தேசிய விருது வழங்கும் வைபவம் இம் மாதம் 20ம் திகதி கொழும்பு... இன்னும் விரிவாக ....
உன்னத ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்றாண்டு நிகழ்வு ஜனாதிபதி தலைமையில் உன்னத ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்றாண்டு நிகழ்வு ஜனாதிபதி தலைமையில் 2017-03-14 - 1917 உன்னத ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்றாண்டு நிகழ்வு ஜனாதிபதி... இன்னும் விரிவாக ....

செய்தி வெளியீடு

2016.10.11 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவையில்மே ற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 2016.10.11 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவையில்மே ற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 2016-10-13 - 01. உத்தேச இலங்கை பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்துடன்... இன்னும் விரிவாக ....

newscasting tamil new

mediaethicstamil

 

Information Banner english 1

சமீபத்தியவீடியோ

  tamil applicationdownload tamil medialicences tamil specialevents tamil tendernotices tamil resolutionandregulations

Address
அசிதிசி மெந்துர, கிருலபன மாவத்தை, ல்கேன்கொட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
Phone
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
Mail
info@media.gov.lk
Web
http://www.media.gov.lk/