செயலாளர்

Dr.R.H.S.Samarathunga
கலாநிதி ஆர்.எச்.எஸ். சமரதுங்க 
செயலாளர்
நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு