சிரேஷ்ட நிறுவனத் தலைவர்கள்

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

     
முகவரி    : இல. 163, அசிதிசி மெந்துர, கிருளப்பனை மாவத்தை, பொல்ஹேன்கொட, கொழும்பு 05.

தொலைபேசி இலக்கம்

   : 011-2513459,011-2513460,011-2512321 ,011-2513498
வெப் முகவரி    :  www.media.gov.lk
       
       

செயலாளர்

     
பெயர்    : திரு. நிமல் போபகே
தொலைபேசி இலக்கம்    : 011-2513 467
பெக்ஸ்    : 011-2513 458
       

மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

     
பெயர்    :  திருமதி. எச்.டீ.எஸ். மல்காந்தி
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513 398
பெக்ஸ்    :  011-2512 346
       

மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்)

     
பெயர்    :  திரு. பீ.கே.எஸ். ரவீந்திர
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513 943
பெக்ஸ்    :  011-2512 343
       

பிரதம கணக்காளர்

     
பெயர்    :  திரு. பி. திலகரத்ன
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513 464
பெக்ஸ்    :  011-2513 437
       

கணக்காளர் (உள்ளகக் கணக்கீடு)

     
பெயர்    :  திரு. எஸ்.ஜீ. வன்னிஆரச்சி
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513 497
பெக்ஸ்    :  011-2512 497
       

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)

     
பெயர்    :   எம்.பீ. பண்டார
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2514 631
பெக்ஸ்    :  011-2513 462
       

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

     
பெயர்    :   
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513470
பெக்ஸ்    :  011-2513470
       

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

     
பெயர்    :  டாப். ஏ. பீ. வேள்ளப்புளி
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513 470
பெக்ஸ்    :  011-2514 351
       

பணிப்பாளர் (ஊடகம்)

     
பெயர்    :  திரு. கே.பி. ஜயந்த
தொலைபேசி இலக்கம்    :  0112-513 469
பெக்ஸ்    :  011-2513 469
       

கணக்காளர்

     
பெயர்    :  செல்வி. பீ.ஆர். ரனசிங்க
தொலைபேசி இலக்கம்    :  011-2513 442
பெக்ஸ்    :  011-2513 442
ஈ-மேல்    :   
       

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

     
பெயர்    :  திருமதி. எம்.சீ.எஸ். தேவசுரேந்திர
தொலைபேசி இலக்கம்    :  0112-513 466
பெக்ஸ்    :  0112-513 466
       
உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)      
பெயர்    :  திருமதி. ஆசா வீரசிங்க
தொலைபேசி இலக்கம்    :  0112-512 524
பெக்ஸ்    :  0112-513 470
       

உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

     
பெயர்    :  செல்வி. டீ.ஏ.எஸ்.எஸ். கருணாரத்ன
தொலைபேசி இலக்கம்    :  0112-513 451
பெக்ஸ்    :  0112-513 462
       
சட்ட அதிகாரி      
பெயர்    :  திருமதி. டீ.பீ.யூ. வேலாரத்தின
தொலைபேசி இலக்கம்    :  0112-513 468
பெக்ஸ்    : 0112-513 468
       

மொழி பெயர்ப்பாளர்

     
பெயர்    :  திருமதி. ஏ.ஏ.பீ.கே. அமரசிங்க
தொலைபேசி இலக்கம்    :  0112-512 052
     
       
       


 

 

சமீபத்திய செய்தி