கௌரவ அமைச்சர்

mangala

கௌரவ மங்கள சமரவீர
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின்
நிதி மற்றும் ஊடக அமைச்சர்