கௌரவ பிரதி அமைச்சர்

karunarathna new

கருணாரத்ன பரணவிதான
கௌரவ பிரதி அமைச்சர்
பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

{jathumbnailoff}