2023.05.22 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட முடிவுகள்

 Cabinet Decisions on 22.05.2023 Tamil page 0001

Cabinet Decisions on 22.05.2023 Tamil page 0002

Cabinet Decisions on 22.05.2023 Tamil page 0003

Cabinet Decisions on 22.05.2023 Tamil page 0004

Cabinet Decisions on 22.05.2023 Tamil page 0005