2017.03.28 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள்

மேலும் வாசிக்க ....

01.Coy; jLg;G FO nrayfj;ij njhlu;r;rpahf Kd;ndLj;Jr; nry;yy;   (tpla ,y. 06)

Coy; jLg;G Gjpa epWtd Kiwiknahd;iw mwpKfg;gLj;Jk; tiu> ghupa Fw;wq;fs; kw;Wk; Coy; njhlu;gpy; Kiwg;ghLfis ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; Fwpj;j tprhuiz eltbf;iffSf;F trjpfis toq;Ftjw;Fk; 2015k; Mz;by; ];jhgpf;fg;gl;l Coy; jLg;G FO nrayfj;jpd; (Anti-Corruption Committee Secretariat) nraw;ghLfis njhlu;r;rpahf Kd;ndLj;Jr; nry;tJ njhlu;gpy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

02. ,uhZt itj;jparhiy (ehuhN`d;gpl;l) Ntiyj;jpl;lj;jpd; %d;whtJ fl;lj;ij nraw;gLj;jy; (tpla ,y. 07)

nfhOk;G ehuhN`d;gpl;l gFjpapy; kPs ];jhgpf;fg;gl;l ,uhZt itj;jparhiy Ntiyj;jpl;lj;jpd; Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; fl;l fl;Lkhz gzpfs; jw;NghJ epiwTf;F te;Js;sJ. Fwpj;j itj;jparhiyia midj;J trjpfSld; $ba itj;jparhiyahf khw;Wtjw;fhf mjd; %d;whk; fl;l epu;khz gzpfs; Nkw; nfhs;sg;glTs;sd. %d;whk; fl;lj;jpd; fPo; gy;NtW trjpfSld; $ba Gjpa fl;bl njhFjpfs; %d;wpid mikg;gjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. mjdbg;gilapy; 7>088.32 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; ,uhZt itj;jparhiy Ntiyj;jpl;lj;jpd; %d;whk; fl;lj;ij nraw;gLj;Jtjw;Fk;> Fwpj;j Ntiyj;jpl;lj;ij 2017k; Mz;L Muk;gpg;gjw;Fk; ghJfhg;G mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

03. ,yq;ifapDs; ,uj;jpdf;fw;fs; mfo;tha;T kw;Wk; kjpg;gPL (tpla ,y. 09)

,yq;ifapYs;s epyg;gug;gpy; 70% gug;gpy; ,uj;jpdf;fw;fs; ,Ug;gjhf kjpg;gplg;gl;Ls;s epiyapy; jw;NghJ 10% gFjpapNyNa ,uj;jpdf;fy; mfo;T ,lk;ngWfpd;wJ. jw;NghJ ,dq;fhzg;glhj ,uj;jpdf;fw;fs; fhzg;gLtjhf Cfpf;fg;gLk; gFjpfis ,dq;fz;L tiuglj;Jld; $ba KO jfty; fsQ;rpak; xd;iw mwpKfg;gLj;Jtjw;Fk;> #oYf;F cfe;j kpfr; rupahd Kiwapy; ,uj;jpdf;fw;fs; mfo;tpid Nkw;nfhs;tjw;fhd nrad;Kiwnahd;iw mwpKfg;gLj;Jtjw;fhfTk;> epiyahd ,uj;jpdf;fy; mfo;T njhopy; Jiwnahd;Wf;fhf topfhl;ly; Kiwnahd;iw jahupg;gijAk; Nehf;fhff; nfhz;L jahupf;fg;gl;Ls;s ,yq;ifapDs; ,uj;jpdf;fw;fs; mfo;tha;T kw;Wk; kjpg;gPL nra;Ak; Ntiyj;jpl;lj;ij> 2017 njhlf;fk; 2021 tiuahd fhyg;gFjpapy; %d;W fl;lq;fshf nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; kfhtyp mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd      mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

04. fUizkpf;f je;jKs;s ahidfspd; ghJfhg;G kw;Wk; tpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 10)

tpyq;fpdq;fs; kw;Wk; jhtuq;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ahidfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Nkk;ghl;il epiyehl;Ltjw;fhf mr;rl;lj;jpd; fPo; fl;lisj; jahupj;J mjid ntspapLtJ njhlu;gpy; epiyahd mgptpUj;jp kw;Wk; td [Ptuhrpfs; mikr;ru; nfsut fhkpdp [atpf;uk ngNuuh mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

05. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l gazpfs; Nrit mDkjpg;gj;jpuk; ,d;wp Ng&e;Jfis nrYj;JNthUf;F vjpuhf mwtplg;gLk; jz;lg;gzj;ij mjpfupj;jy;  (tpla ,y. 11)

gazpfspd; ed;ikf;fUjp Kiwahd mDkjp ,d;wp gazpfs; Ng&e;Jfis nrYj;Jk; rhujpfSf;F vjpuhf jw;NghJ fhzg;gLk; rl;lj;jpid NkYk; tYT+l;;l Ntz;ba Njit jw;NghJ tYg;ngw;Ws;sJ. mjdbg;gilapy; Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FOtpd; %yk; ntspaplg;gl;l mDkjpf;fg;gl;l gazpfs; Nrit mDkjpg;gj;jpuk; ,d;wp Ng&e;Jfis nrYj;JNthUf;F vjpuhf khtl;l ePjpkd;wq;fspd; %yk; jw;NghJ mwtplg;gLfpd;w Fiwe;j jz;lg;gzj; njhifia &.10>000 Kjy; &. 200>000 tiu mjpfupg;gjw;F mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpAs;sJ. mJ njhlu;gpy; tpjpKiwfis jahupj;J 1991k; Mz;L 37k; ,yf;f Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FO rl;lj;jpd; 40 cWg;Giuia jpUj;jk; nra;tjw;fhf jahupf;fg;gl;Ls;s Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FO (jpUj;jk;) rl;l %yj;ij mDkjpf;fhf Ntz;b ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpg;gjw;F Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

06. Gifapuj ,af;f eltbf;iffis kpfTk; nraw;wpwd; kpf;f Kiwapy; kw;Wk; ghJfhg;ghd Kiwapy; Nkw;nfhs;tjw;fhf cyf mikT mikg;G Global Positioning System (GPS) njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy;  (tpla ,y.12)

Gifapuj ,af;f eltbf;iffis kpfTk; nraw;wpwd; kpf;f Kiwapy; kw;Wk; ghJfhg;ghd Kiwapy; Nkw;nfhs;tjw;fhf etPd njhopy;El;gj;ij gad;gLj;j Ntz;ba Njit vOe;Js;sJ. mjdbg;gilapy; ,yq;if Gifapuj Nritf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ed;ikfis ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nehf;fpy;> Gifapujq;fs; gazpf;Fk; rupahd ,lj;ij kw;Wk; Ntfj;ij tiuglj;jpd; %yk; kpfTk; rpwe;j Kiwapy; Nkw;ghu;it nra;tjw;F cfe;j cyf mikT mikg;G (GPS) Kiwapid mbg;gilahff; nfhz;l Gifapuj ,af;f kw;Wk; jfty; mikg;nghd;wpid (Train Operating and Information System) ghJfhg;G mikr;rpd; %yk; nfhs;Kjy; nra;J> jw;NghJ gad;gLj;jg;gLk; Gifapuj Neu Fwpj;Jf; fhl;Lk; mikg;Gld; ,izj;J nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

07. ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; 204tJ rpghu;Rfis ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itj;jy; (tpla ,y. 15)

2015k; Mz;by; ,lk;ngw;w ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; (ILO) 104tJ $l;lj; njhlupy; epiwNtw;wg;gl;l Kiwaw;w nghUshjhuj;jpy; ,Ue;J Kiwahd nghUshjhuk; tiu khWjy; njhlu;gpyhd mjd; 204tJ rpghu;rpid ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itg;gJ njhlu;gpy; njhopy; kw;Wk; njhopy; cwTfs; mikr;ru; nfsut lgps;A.b.N[. nrdtpuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. 

08. Njrpa juf; nfhs;if (tpla ,y. 16)

,yq;ifapy; nghUs; kw;Wk; Nritfspd; juj;jpid cau;j;Jk; Nehf;fpy; KjyhtJ juf; nfhs;if 1998k; Mz;L nraw;gLj;jg;gl;lJ. murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp nrad;Kiwfis ftdj;jpw; nfhz;L> Rfhjhuk;> fy;tp> tPjp> Nghf;Ftuj;Jld; re;ij kw;Wk; tzpfk; Mfpa Jiwfis cs;slf;Fk; tifapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fUj;J fzpg;gpd; NghJ Kd;itf;fg;gl;l fUj;Jf;fs; kPJ ftdk; nrYj;jp kw;Wk; gue;j gq;Fgw;wy; Kiwapid gpd;gw;wp Gjpjhf jahupf;fg;gl;Ls;s Njrpa juf; nfhs;if nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; njhopy;El;g> njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; njhopy;tha;g;G mikr;ru; nfsut Rrpy; gpNuk[ae;j mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

09. ,yq;if b[ply; Rfhjhu fz;Lgpbg;G kw;Wk; tzpfkakhf;fYf;fhd epWtdj;ij (Sri Lanka Institute of Digital Health Innovation & Commercialization) ];jhgpj;jy;  (tpla ,y. 17)

b[ply; Rfhjhu Kiwapid gad;gLj;jp ,yq;iff;F caupa ,yhgj;jpid <l;Lk; Nehf;fpy;> etPd b[ply; kw;Wk; caupa njhopy;El;g gad;ghl;bd; %yk; Gjpa juj;jpyhd fz;Lgpbg;Gf;fis tpUj;jp nra;tjw;fhf Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l tzpf kw;Wk; Ma;tikg;Gld; xj;Jiog;gpid Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjw;F VJthd Kiwapy; ,yq;if b[ply; Rfhjhu fz;Lgpbg;G kw;Wk; tzpfkakhf;fYf;fhd epWtdj;ij mur jdpahu; mikg;gpdupd; xj;Jiog;Gld; ];jhgpg;gJ njhlu;gpy; njhopy;El;g> njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; njhopy;tha;g;G mikr;ru; nfsut Rrpy; gpNuk[ae;j  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. 

10. cau; juj;jpyhd Mau;Ntj xslj tiffspd; cw;gj;jpfis cau;j;Jtjw;fhf xslj %yq;fis gapupLk; Ntiyj;jpl;lnkhd;iw nraw;gLj;jy; (tpla ,y. 18)

tptrhapfis ,izj;Jf; nfhz;L> cau; juj;jpyhd xslj cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;tjw;fhf xslj gapu;nra;if Ntiyj;jpl;lnkhd;iw ,uj;jpdGup> FUehfy;> mEuhjGuk;> nkhduhfiy kw;Wk; fhyp Mfpa khtl;lq;fis ikakhff; nfhz;L Muk;gpg;gjw;Fk;> ,yq;if MAu;Ntj xsljq;fs; $l;Lj;jhgdj;jpd; tpw;gid tiyaikg;gpd; Clhf ,t;Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;w xslj %yq;fis nfhs;tdT nra;tjw;Fk; Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjrpa itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

11. fk;gdp gjpthsu; jpizf;fsj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w NritfSf;fhf mwtplg;gLfpd;w fl;lzj;jpy; jpUj;jk; nra;jy; (tpla ,y. 20)

fk;gdp gjpthsu; jpizf;fsj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w NritfSf;fhf mwtplg;gLfpd;w fl;lzj;jpy; jpUj;jk; nra;tJ njhlu;gpy; 1990/12k; ,yf;f 2016-10-25k; jpfjp ntspaplg;gl;l mjptpN~l tu;j;jkhdp mwptpj;jiy> ghuhSkd;wj;jpd; mDkjpf;fhf Kd;itg;gjw;F ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mYty;fs; mikr;ru; nfsut up~hl; gjpA+jPd; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

12. tpijfs; kw;Wk; cw;gj;jp nghUw;fs;  mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; (tpla ,y. 23)

ehl;by; tptrhaj;Jiwapy; epiyahd mgptpUj;jpia Vw;gLj;Jk; Nehf;fpy; cau; juj;jpyhd tpijfs; kw;Wk; cw;gj;jp nghUw;fis cw;gj;jp nra;Ak; Ntiyj;jpl;lj;ij fkj;njhopy; mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLk; epWtdq;fSf;F cupj;jhd gad;ghlw;W fhzg;gLk; ,lq;fis gad;gLj;jp mur kw;Wk; jdpahu; Jiwapdiu ,izj;Jf; nfhz;L nraw;gLj;Jtjw;F fkj;njhopy; mikr;ru; nfsut Jkpe;j jprhehaf;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l mikr;ruit gj;jpuj;jpw;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

13. tof;F jhkjq;fspid Fiwf;Fk; Nehf;fpy; Kd; tprhuiz eilKiwnahd;Wf;fhd (Pre-Trial Procedures) eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; (tpla ,y. 24)

jw;NghJ ePjpkd;wq;fspy; Njq;fp fplf;Fk; tof;Ffspd; jhkjj;ij Fiwf;Fk; Nehf;fpy; Kd; tprhuiz eilKiwnahd;wpid mwpKfg;gLj;Jtjw;F mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpAs;sJ. mjdbg;gilapy; mJ njhlu;gpy; Vw;ghLfis Nkw;nfhz;L rl;l tiuQu;fspdhy; jahupf;fg;gl;L> rl;lkhjpgupdhy; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;l> jpUj;j rl;l %yj;ij murhq;f tu;j;jkhdpapy; gpuRupg;gjw;Fk; gpd;du; mDkjpf;fhf Ntz;b ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itg;gjw;Fk; ePjpkd;w mikr;ru; nfsut fyhepjp tp[ajhr uh[gf;~  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

14. Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy; rl;lj;ij jpUj;jQ; nra;jy; (tpla ,y. 25)

jw;fhy Njitfspd; epkpj;jk; 2002k; Mz;bd; 25k; ,yf;f Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy; rl;lj;ij jpUj;jQ; nra;tjw;F  ePjpkd;w mikr;ru; nfsut fyhepjp tp[ajhr uh[gf;~ mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

15. Clf cupikfs; kw;Wk; ju epu;zak; njhlu;gpy; nghJ kf;fSldhd fye;Jiuahly; xd;iw Muk;gpj;jy;. (tpla ,y. 27)

mr;R Clfq;fs;> ,yj;jpudpay; Clfq;fs; (thndhyp kw;Wk; njhiyf;fhl;rp) kw;Wk; ,e;ehl;by; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,izaj;jsq;fspy; nra;jp cs;slf;fq;fis ru;tNjr uPjpapy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;thd;ik juj;Jf;F kw;Wk; nraw;ghl;L xOq;fpd; mbg;gilapy; fz;fhdpg;gjw;fhd RahjPd Mizf;FOtpid ];jhgpg;gjw;F Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. Nkw;$wg;gl;l Mizf;FOTf;fhf Kiwahd nghJkf;fs; MNyhrid nrad;Kiwnahd;iw ngw;Wf; nfhs;tJ njhlu;gpy; ghuhSkd;w kWrpuikg;G kw;Wk; Clfj; Jiw mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut fae;j fUzhjpyf  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

16. aho;g;ghzk; mr;Rntyp gpuNjrj;jpy; epyk; fPopwq;Fjy; (tpla ,y. 32)

aho;g;ghzk; mr;Rntyp gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; epyg;gpuNjrkhdJ epyj;ij tpl fPopwq;Fk; rk;gtk; xd;W gjpthfp cs;sJ. ,r;rk;gtk; njhlu;gpyhd fhuzq;fis njspTgLj;jpf; nfhs;tjw;Fk;> Fwpj;j epyg;gFjpia vjpu;fhyj;jpy; gad;gLj;JtJ njhlu;gpy; jPu;khdq;fis Nkw;nfhs;tjw;Fk; VJthd Kiwapy; Njrpa fl;bl Ma;T mikg;gpd; %yk; ,e;epiyik Fwpj;J Nkyjpf Ma;tpid Nkw;nfhs;tJ njhlu;gpy; rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;G> Gdu;tho;T> kPs; FbNaw;wk; kw;Wk; ,e;J kj tptfhu mikr;ru; nfsut b.vk;.Rthkpehjd;  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

17. nghyp]; tpNrl nrayzpapd; mjpfhupfSf;fhf jq;Fkpl trjpfis tpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 33)

nghyp]; tpNrl nrayzpapd; fPo; nfhOk;G kw;Wk; mjid #oTs;s gpuNjrq;fspy; tpNrl NritfSf;fhf ,izj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;s mjpfhupfSf;F NghjpasT jq;Fkpl trjpfs; ,d;ik ghupa gpur;rpidnahd;whf fhzg;gLfpd;wJ. ,jw;F jPu;thf nfhOk;G efUf;F mUfpy; mike;Js;s NfhzN`d Kfhk; #oypy; nraypoe;j epiyapy; fhzg;gLk; tPl;bid mfw;wp> mjw;F gjpyhf 250 mjpfhupfSf;F jq;Fkpl trjpfis toq;Fk; tifapy; ,U khbfisf; nfhz;l jq;Fkpl tpLjpnahd;iw 74.9 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; epu;khzpg;gjw;F rl;lk;> xOq;F kw;Wk; njd; gFjp mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut rhfy uj;dhaf mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

18. ,yq;if ,uhZtj;jpdUf;F tpisahl;L ghjzpfis nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 42)

,yq;if ,uhZtj;jpdUf;F Njitahd tpisahl;L ghjzp Nrhbfs; 200>000I nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F ghJfhg;G  mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

19. khyp ,uhr;rpaj;jpy; mikjp fhf;Fk; eltbf;ifapy; gq;Nfw;fpd;w NghuhLk; gilazpf;F mtrpakhd cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 36)

khyp ,uhr;rpaj;jpy; mikjp fhf;Fk; eltbf;ifapy; gq;Nfw;fpd;w NghuhLk; gilazpf;F mtrpakhd kpjpntbfis mfw;Wjy; kw;Wk; ntbf;Fk; nghUl;fis nraypof;fr; nra;tjw;fhd cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F ghJfhg;G  mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

20. nfhOk;G efupd; njw;Fg; gFjpapy; tUkhdk; ,d;wpa ePupd; (Non Revenue Water) msitf; Fiwg;gjw;fhd njhFjp GdUj;jhgdk; nra;tjw;fhd xg;ge;jk;  (tpla ,y. 37)

nfhOk;G efupd; njw;Fg; gFjpapy; tUkhdk; ,d;wpa ePupd; (Non Revenue Water) msitf; Fiwg;gjw;fhd Ntiyj;jpl;lj;Jf;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLfpd;w nfhOk;G fopT ePu; kw;Wk; ePu; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; KjyPl;L Ntiyj;jpl;lj;jpd; 02k; fl;lj;ij GdUj;jhgdk; nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F efu jpl;lkply; kw;Wk; ePu; toq;fy; mikr;ru; nfsut uT+g; `f;fPk;  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

21. tUkhdk; ,y;yhj ePu; cs;s gpuNjrq;fspd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fl;bl Nkw;ghu;it MNyhrid xg;ge;jk; (tpla ,y. 38)

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLfpd;w nfhOk;G fopT ePu; kw;Wk; ePu; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; KjyPl;L Ntiyj;jpl;lj;jpd; 01k; fl;lj;jpy; cw;gj;jpahfpd;w tUkhdk; ,y;yhj ePu; cs;s gpuNjrq;fspd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fl;bl Nkw;ghu;it MNyhrid xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F efu jpl;lkply; kw;Wk; ePu; toq;fy; mikr;ru; nfsut uT+g; `f;fPk; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

22. Nehahsu;fSf;F kUj;Jt jLg;G+rpfis Vw;Wtjw;fhf ghtpf;fg;gLfpd;w cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;  (tpla ,y. 39)

Nehahsu;fSf;F mtrpakhd I.tp nfdpAyh (,d;n[f;rd; Nghl; cld; kw;Wk; ,d;wp) gy;NtW msTfspy; nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuypid mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

23. mur itj;jparhiyfspy; vf;];Nu ,ae;jpuq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w g;S Ng]; cyu; ,Nk[pd; gpypk;]; (35cm 43 cm) 820>000 ,id nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 40)

mur itj;jparhiyfspy; vf;];Nu ,ae;jpuq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w g;S Ng]; cyu; ,Nk[pd; gpypk;]; (35cm 43 cm) 820>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd  xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

24. Nehahsu;fspd; FUjpapd; msT FiwAk; re;ju;g;gq;fspy; ngw;Wf; nfhLf;Fk; xsljq;fis nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 41)

Nehahsu;fspd; FUjpapd; msT FiwAk; re;ju;g;gq;fspy; ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nrhbak; FNshiul; clw;nrYj;jy; BP 0.9% W/V my;yJ Nrhbak; FNshiul;L jLg;G+rp Av];gp> 0.9% W/V kpy;yp yPw;wu; 500 Nghj;jy;fs; 7>200>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

25. Njrpa vy;iy Kfhikj;Jt FOit epWTjy; (tpla ,y. 46)

ehl;bd; vy;iy vd;gJ Njrpa ghJfhg;gpd; Kjd;ikf;Fupa fhuzpahtJld; gy;NtWgl;l xOq;FgLj;jy; kw;Wk; njhlu;Gila njhopw;ghLfspy; <LgLtJld;> ehl;bd; ,iwikia ntspf;fhl;Ljy; Kf;fpakhdjhFk;. jw;NghJ kf;fspd; vy;iy efu;thdJ 6.05 kpy;ypadpypUe;J 2020 Mk; Mz;by; 10 kpy;ypaid milAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. NkYk; 200 kpy;ypad; fpNyh fpuhkpw;Fk; mjpfkhd gazg;nghjpfs; vq;fsJ ehl;L vy;iyia flf;fpd;wd. ,jdbg;gilapy; kf;fspdJ efu;Tk;> nghUl;fspdJ mirTk; ehl;bw;F cs;NsAk; ntspNaAk; mjpfupj;Js;sJld;> ghJfhg;G> r%f xOq;F kw;Wk; nghUshjhu nropg;G vd;gtw;iw guhkupf;fTk;> mopahkw; NgZtjw;Fk; Kiwahf xOq;FgLj;jg;gl;ljhf Kfhikj;Jtk; nra;jy; mtrpakhFk;. mjdbg;gilapy; Njrpa vy;iy Kfhikj;Jtk; njhlu;gpy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s midj;J fUj;Jf;fisAk; ftdj;jpw; nfhz;L mur rpNu];l mjpfhupfs;> nfhs;if jahupg;ghsu;fs; cs;slq;fpa Njrpa vy;iy Kfhikj;Jt FOit epWTtJ njhlu;gpy; ehl;bd; ghJfhg;G mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

26. efu ,ilj;njhlu;G ghijfspid mgptpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 49)

nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd mikr;ruit nraw;FOtpd; rpghu;Rfspd; mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J neupry; fhzg;gLk; nfhOk;G> nkhuLit> k`u> mtp];]hnty;y Mfpa gpuNjrq;fspy; fhzg;gLk; 30 fp.kP. nfhz;l efu ,ilj;njhlu;G ghijfs; 26 ,id 208.5 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; khfhz ghij mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (Nky; khfhzk;) %yk; fhgl; ,l;L mgptpUj;jp nra;tJ njhlu;gpy; ngU efuk; Nky; kfhz mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut ghl;lyp rk;gpf;f uztf;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

27.Njrpa fhg;GWjpj; jpdnkhd;iw gpufldg;gLj;Jjy; (tpla ,y. 50)

fhg;GWjpapd; mtrpaj;ij czu;e;J midj;J FLk;gq;fSk; fhg;GWjp nra;a Ntz;Lk; vd;w Nehf;fpy; tUlh tUlk; nrg;lk;gu; khjk; 01 jpfjp Njrpa fhg;GWjp jpdkhf gpufldg;gLj;JtJ njhlu;gpy; epjpaikr;ru; nfsut utp fUzhehaf;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

01. Fiwe;j tUkhdk; kw;Wk; eLj;ju tUkhdk; nfhz;ltu;fSf;fhd tPl;L cupik Ntiyj;jpl;lj;Jf;fhf jpiwNrupapy; tpNrl nrayzp xd;iw ];jhgpj;jy;  (tpla ,y. 07)

Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fs; kw;Wk; eLj;ju tUkhdk; nfhz;l FLk;gq;fSf;F tPl;L cupikapid ngw;Wf; nfhLf;Fk; murhq;f Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fSf;fhf 120>000 tPLfSk;> eLj;ju tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fSf;fhf 500>000 tPLfSk; vDk; mbg;gilapy; nkhj;jk; 620>000 tPLfis 2019k; Mz;Lf;Fs; mikg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,t;Ntiyj;jpl;lj;Jf;F Njrpa Kd;Dupik toq;fp> mjw;F Njitahd mq;fPfhuj;ijg; ngwy;> Fwpj;j fhzpfis xJf;fpf; nfhs;sy; kw;Wk; Ntiyj;jpl;lj;ij Fwpg;gpl;l fhyg;gpuptpw;Fs; nra;J Kbj;jy; Mfpatw;Wf;F Njitahd trjpfis nra;J nfhs;Sk; Nehf;fpy; jpiwNrupapd; fPo; tpNrl nrayzp xd;iw (Special Purposes Vehicle SPV) ];jhgpg;gJ njhlu;gpy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

02. fiuNahu ghJfhg;G eltbf;iffspid gyg;gLj;Jtjw;fhf Gjpa rl;lk; xd;iw jahupj;jy;  (tpla ,y. 08)

2009k; Mz;L 41k; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; ];jhgpf;fg;gl;l fiuNahu ghJfhg;G jpizf;fsj;jplkpUe;J vjpu;ghu;f;Fk; gzpfis> Fwpj;j jpizf;fsj;jpy; jw;NghJ fhzg;gLk; epu;thf mikg;gpd; Clhf nrt;tNd epiwNtw;wpf; nfhs;s Kbahj epiy fhzg;gLfpd;wJ. mjdbg;gilapy; jw;fhyj;jpd; Njitf;fpzq;f fiuNahu ghJfhg;G rl;lj;ij mKy;gLj;Jk; Fwpj;j jpizf;fsj;ij kpfTk; gykhd epWtdk; xd;whf ];jhgpf;Fk; Nehf;fpy;> 2009k; Mz;L 41k; ,yf;f fiuNahu ghJfhg;G jpizf;fsj;ij rl;lj;ij Muha;e;J Gjpa rl;lk; xd;iw jahupg;gJ njhlu;gpy;   ghJfhg;G mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

03. flhid ePu; tsq;fs; jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jtjw;fhf epjp jpul;bf; nfhs;Sjy; (tpla ,y. 12)

flhid gpuNjr nrayf gpuptpy; trpf;Fk; fzprkhd kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; FbePu; gpur;rpidf;F jPu;thf flhid ePu; tsq;fs; Ntiyj;jpl;lj;ij nraw;gLj;j mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpAs;sJ. mjw;F Njitahd epjpapid jpul;bf; nfhs;tjw;F rPd mgptpUj;jp tq;fp kw;Wk; ,yq;if tq;fpf;F ,ilapy; fld; xg;ge;jk; xd;wpy; ifr;rhj;jpLtJ njhlu;gpy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

04. jGj;Njfk ePu; tsq;fs; jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jtjw;fhf epjp jpul;bf; nfhs;Sjy;   (tpla ,y. 13)

jyht> jGj;Njfk kw;Wk; fy;Ndt Mfpa gpuNjr nrayfg; gpupTfspy; trpf;Fk; fzprkhd kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; FbePu; gpur;rpidf;F jPu;thf jGj;Njfk ePu; tsq;fs; Ntiyj;jpl;lj;ij nraw;gLj;j mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpAs;sJ. mjw;F Njitahd epjpapid jpul;bf; nfhs;tjw;F rPd mgptpUj;jp tq;fp kw;Wk; ,yq;if tq;fpf;F ,ilapy; fld; xg;ge;jk; xd;wpy; ifr;rhj;jpLtJ njhlu;gpy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l jfty;fs; mikr;ruitapd; ftdj;jpw;F nfhz;Ltug;gl;lJ.

05. fSfq;if mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lj;Jf;F Njitahd Nkyjpf epjpapid jpul;bf; nfhs;sy; (tpla ,y. 14)

fSfq;if mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; epu;khzpf;fg;gLfpd;w fSfq;if ePu;j;Njf;fj;jpd; epu;khz gzpfis 2018k; Mz;L ,Wjpf;Fs; KbTf;Ff; nfhz;L tUtjw;F murhq;fk; vjpu;ghu;f;fpd;wJ. Kd;du; ,dq;fhzg;glhj G+Nfhstpay; epiyikapdhy; Fwpj;j Ntiyj;jpl;lkhdJ jw;NghJ khw;wj;Jf;F cs;shfp cs;sJ. mjdbg;gilapy; mjd; kjpg;gPl;Lj; njhifapy; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. mk;Nkyjpf epjpapy; xU njhFjpia jpul;bf; nfhs;Sk; Nehf;fpy; ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpaj;Jld; fye;jhNyhrpj;J xg;ge;jk; xd;wpy; ifr;rhj;jpLtJ njhlu;gpy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l jfty;fs; mikr;ruitapd; ftdj;jpw;F nfhz;Ltug;gl;lJ.

06. ,yq;if kw;Wk; #lhd; Mfpa ehLfSf;F ,ilapy; ,Ujug;G MNyhrid njhlu;ghd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk; (tpla ,y.18)

,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; ntsptptfhu mikr;Rf;Fk; #lhd; murhq;fj;jpd; (tl #lhd;) ntsptptfhu mikr;Rf;Fk; ,ilapy; ,Ujug;G MNyhrid njhlu;ghd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk; xd;wpy; ifr;rhj;jpLtJ njhlu;gpy; ntsptptfhu mikr;ru; nfsut kq;fy rkutPu mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

07. fhyp fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; rj;jpu rpfpr;ir/ kUj;Jt rpfpr;irg;gpupT Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jjy; (tpla ,y. 22)

fhyp khtl;lj;jpd; Nehahsu;fspd; tpNrl Njitfis ftdj;jpw; nfhz;L gy;NtW mk;rq;fis cs;slf;fpajhf rj;jpu rpfpr;ir/ kUj;Jt rpfpr;irg;gpupT Mfpatw;iwf; nfhz;l 10 khbfisf; nfhz;l Gjpa fl;blk; xd;iw 1>401 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapy; epu;khzpg;gJ njhlu;gpy; Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; Njrpa itj;jpa mikr;ru; lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. 

08. rPJit tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiyia mgptpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 23)

rPJit tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiyapid mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; fPo;tUk; 02 Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; Rfhjhuk;> Nghriz kw;Wk; Njrpa itj;jpa mikr;ru; lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

  • itj;jparhiyapd; mYtyfk; kw;Wk; itj;jpa rpfpr;ir mike;Js;s fl;blj;ij 35 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; etPdkag;gLj;jy;.
  • mtru tpgj;J kw;Wk; mtru rpfpr;ir gpupT> itj;jpa kw;Wk; rj;jpu rpfpr;ir thl;L> ,uz;lhtJ fz; thl;L> ePupopT rpfpr;ir epiyak;> Ma;T $lk; kw;Wk; fjpupay; gpupT> itj;jpau;fSf;fhd miw mj;Jld; Nky; khbapy; jhjpau;fs; jq;Ftjw;fhd trjpfs; Mfpatw;iw cs;slf;fpajhf 06 khbfisf; nfhz;l fl;blk; xd;iw 1>431 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; epu;khzpj;jy;

09. tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspy; 100 tpfhiufis mgptpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 28)

Fiwe;j trjpfSld; tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspy; fhzg;gLk;  tpfhiufis Gduikg;G nra;tjd; mtrpak; czug;gl;Ls;sJ. ,jdbg;gilapy; rPdhtpd; Fthe;J}d; (Gwandoon) gpuNjr ngsj;j rq;fj;jpd; jiytu; tz. kpq;f; nrq; (Rev. Ming Sheng) kj FUtpdhy; ed;nfhilahf toq;fg;gl;l 20.24 kpy;ypad; &gha;fis cgNahfpj;J tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspy; 100 tpfhiufspy; fhzg;gLk; MNuhf;fpa trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;j Gj;jrhrd mikr;ru; nfsut fyhepjp tp[ajhr uh[gf;~ mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. 

10. td;Kiwf;F Mshfpd;w ngz;fSf;F ghJfhg;ig nra;J nfhLg;gjw;fhd mutizg;G ,y;yq;fisg; Ngzp tUtjw;fhd topfhl;ly;fs; (tpla ,y. 31)

td;Kiwf;F Mshfpd;w ngz;fSf;F ghJfhg;ig nra;J nfhLg;gjw;fhd mutizg;G ,y;yq;fisg; Ngzp tUtjw;fhd topfhl;ly;fs; kfspu; kw;Wk; rpWtu; tptfhu mikr;ru; nfsut re;jpuhzp gz;lhu mtu;fspdhy; mikr;ruitf;F Kd;itf;fg;gl;lJ. Fwpj;j topfhl;ly;fSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

11. etPd njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jp ,yq;if guPl;ir jpizf;fsj;jpd; mr;rfj;ij tpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 32)

,yq;if guPl;ir jpizf;fsj;jpdhy; tUlnkhd;Wf;F 270 guPl;irfs; elhj;jg;gLtJld;> mtw;Wf;F Njitahd 160 ,yl;rk; tpdhj;jhs;fs; Fwpj;j jpizf;fsj;jpd; mr;rfj;jpy; mr;rplg;gLfpd;wd. Fwpj;j tpdhj;jhs;fspd; ,ufrpaj;jd;ikapid ghJfhj;J vt;tpj gpioAk; ,d;wp Fwpj;j tpdhj;jhs;fis mr;rpLtjw;fhf Fwpj;j mr;rfj;ij etPd kag;gLj;j Ntz;ba Njit vOe;Js;sJ. mjdbg;gilapy; 530 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; ,yq;if guPl;ir jpizf;fsj;jpd; mr;rfj;Jf;fhf b[ply; njhopy;El;gj;Jld; $ba mr;R ,ae;jpuk; xd;W kw;Wk; gpw cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tJ njhlu;gpy; fy;tp mikr;ru; nfsut mfpy tpuh[; fhupatrk; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

12. GJFbapUg;G kw;Wk; K`{Jglgj;J gpuNjr rigfspd; Ntl;G kDf;fis kPz;Lk; NfhUtjw;F Njitahd rl;lj;jpid jahu;gLj;jy; (tpla ,y. 33)

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; GJFbapUg;G kw;Wk; K`{Jglgj;J gpuNjr rigfspd; cs;@uhl;rp Nju;jypd; thf;F gjptpid 2011-03-17 k; jpfjp elj;Jtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j NghJk;> gy;NtW fhuzq;fspdhy; Fwpj;j Nju;jiy gpw;Nghl Ntz;ba Njit Vw;gl;lJ. Nju;jy; gpw;Nghlg;gl;l NghJk;> Fwpj;j Nju;jYf;fhf jhf;fy; nra;ag;gl;l Ntl;G kDf;fshdJ ,d;Dk; nry;Ygbahd epiyapNyNa cs;sJ. Fwpj;j Ntl;G kDf;fspy; ngau; Fwpg;gplg;gl;l Ntl;G kDjhuu;fs; kuzpj;jy;> 35 taJf;F Fiwe;j gpuptpy; Ntl;G kD jhf;fy; nra;j Ntl;G kDjhuu;fs; Fwpj;j tanjy;iyia jhz;b ,Uj;jy; Nghd;w fhuzq;fspdhy; Fwpj;j Ntl;G kDf;fis epuhfupj;J tpl;L Gjpa Ntl;G kDf;fis Nfhu Ntz;ba Njit vOe;Js;sJ. NkYk; cs;@uhl;rp kd;w epWtdq;fspd; thf;nfLg;G rl;lj;jpd; fPo; Fwpj;j ,U gpuNjr rigfspdJk; thf;nfLg;gpid tpfpjhrhu Nju;jy; KiwapNyNa elhj;j Ntz;bAs;sJ. vdpDk; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; vy;iy epu;zak; Fwpj;j gpuNjrq;fspy; ,Wjp jUthapy; fhzg;gLtjhy; Fwpj;j Nju;jiy fyg;G Nju;jy; Kiwapy; elhj;JtJ nghUj;jk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mjdbg;gilapy; Fwpj;j ,U gpuNjr rigfSf;Fk; Gjpjhf Ntl;G kDf;fis jhf;fy; nra;tjw;Fk;> Fwpj;j Nju;jiy Mrd kl;lj;jpyhd fyg;G Nju;jy; Kiwapy; elhj;Jtjw;Fk; Njitahd tifapy; Fwpj;j rl;lj;jpy; khw;wq;fis nra;J rl;lkhf;FtJ njhlu;gpy; rl;l tiuQu;fSf;F MNyhrid toq;FtJ njhlu;gpy; khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp rigfs; mikr;ru; nfsut igru; K];jgh   mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l mikr;ruit gj;jpuj;jpw;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

13. eyd;Gup epiyaq;fspy; trpf;Fk;> fhzpaw;w cs;sf ,lk;ngau;e;j FLk;gq;fis kPs Fbaku;j;Jjy; (tpla ,y. 35)

aho;g;ghzj;jpy; fhzg;gLk; eyd;Gup epiyaq;fspy; cs;sf uPjpapy; ,lk;ngau;e;j 971 FLk;gq;fs; ,d;Dk; trpj;J tUfpd;wdu;. mtw;wpy; 682 FLk;gq;fs; jkJ nrhe;j ,lq;fis ,oe;jtu;fshf fhzg;gLfpd;wdu;. mtw;Ws; 462 FLk;gq;fis NtW ,lq;fspy; Fbaku;j;Jtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw; nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> Vida FLk;gq;fis Fbaku;j;j ,lq;fis Njl Ntz;bAs;sJ. vQ;rpa 220 FLk;gq;fisAk; Fbaku;j;Jtjw;F Njitahd mur fhzpfs; aho;g;ghz khtl;lj;jpy; ,d;ikapdhy;> xU FLk;gj;Jf;F 20 Ngu;r;r]; tPjk; jdpahu; ,lq;fspy; nfhs;tdT nra;a Nahrid Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;F Njitahd jdpahu; ,lq;fis aho;g;ghz khtl;l nrayhsupd; Clhf nfhs;tdT nra;tjw;F 88 kpy;ypad; &gha;fis xJf;fpf; nfhs;tJ njhlu;gpy; rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;G> Gdu;tho;T> kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; ,e;J rka tptfhu mikr;ru; nfsut b.vk;.Rthkpehjd; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

14. gj;Njfk> tdhjtpy;Yt> kPf`njd;d kw;Wk; fLnghj nghyp]; epiyaq;fis ];jhgpj;jy;  (tpla ,y. 37)

Fiwe;j trjpfSld; fhzg;gLk; gj;Njfk> tdhjtpy;Yt> kPf`njd;d kw;Wk; fLnghj nghyp]; epiyaq;fSf;fhf 370.3 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; Gjpa fl;blq;fis epu;khzpg;gJ njhlu;gpy; rl;lKk; xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut rhfy uj;dhaf mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

15. Nguhnjdpa nghyp]; epiya epu;khz Ntiyj;jpl;lk; (tpla ,y. 38)

jw;fhy Njitfspd; mbg;gilapy; KOikahd nghyp]; epiyak; xd;whf Nguhnjdpa nghyp]; epiyaj;ij 141 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; epu;khzpg;gJ njhlu;gpy; rl;lKk; xOq;Fk; kw;Wk; njw;F mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut rhfy uj;dhaf  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

16. ,yq;iff;F fWth ,wf;Fkjp jil nra;jy; kw;Wk; gyruf;F kPs; Vw;Wkjp Kiwikia jpUj;jpaikj;jy; (tpla ,y. 39)

gy;NtW ehLfspy; ,Ue;J fWth ,wf;Fkjp nra;ag;gl;L kPs; Vw;Wkjp nra;ag;gLtjdhy; ,yq;if fWthTf;F  (Ceylon Cinnamon) ru;tNjr re;ijapy; fhzg;gLk; kjpg;G ,of;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,e;j epiyia ftdj;jpw; nfhz;L cyfj;jpd; gpw ehLfspy; ,Ue;J ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;w fWthtpid jil nra;tjw;Fk;> ,yq;if JiwKfq;fspd; Clhf gyruf;F kPs; Vw;Wkjp nra;Ak; Kiwapid kPs jpUj;jpaikg;gjd; Kf;fpaj;Jtj;ij ftdj;jpw; nfhz;L> jw;NghJ eilKiwapYs;s Vw;Wkjp nra;tjw;fhf jw;fhypfkhf ,wf;Fkjp nra;tjw;F ,lkspf;fg;gLfpd;w Vw;Wkjp Kiw (TIEP) ,y; jpUj;jk; nra;tjw;fhf FOnthd;wpid epakpg;gjw;F Muk;g ifj;njhopy; mikr;ru; nfsut jah fkNf mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

17. fl;Lehaf;f> gz;lhu ehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; gazpfs; tUif jUk; gpuNjrj;ij mgptpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 41)

fl;Lehaf;f> gz;lhu ehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; gazpfs; tUif jUk; gpuNjrj;jpy; Gjpa FbtuT gpuNjrj;ij mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis tpw;gid nra;Ak; gpuNjrj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nrtifs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

18. fl;Lehaf;f> gz;lhu ehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; gazpfs; ntspNaWk; gpuNjrj;ij tp];jupj;jy; (tpla ,y. 42)

fl;Lehaf;f> gz;lhu ehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; gazpfs; ntspNaWk; gpuNjrj;ij tp];jupg;gjw;fhd  xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nrtifs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

19. ,yq;if Gifapuj jpizf;fsj;Jf;F kpd; Bry; ,ae;jpuq;fs; 10 ,id ngw;Wf; nfhs;sy; (tpla ,y. 44)

,yq;if Gifapuj jpizf;fsj;Jf;F ,e;jpa fld; cjtpapd; fPo;> kpd; Bry; ,ae;jpuq;fs; 10 ,id ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd xg;ge;jj;ij  mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nrtifs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

20. kj;jpa fLfjpg;ghij fUj;jpl;lk; - kPupfktpypUe;J FUehfy; tiuapyhd gFjpapid epu;khzpg;gjw;fhd xg;ge;jj;ij toq;Fjy;  (tpla ,y. 45)

kj;jpa fLfjpg;ghij fUj;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; gpupthd kPupfktpypUe;J FUehfy; tiuapyhd 39.29 fpNyh kPw;wu; J}uj;ij epu;khzpg;gjw;fhd rptpy; Ntiyfs; 04 nghjpfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j 04 nghjpfSf;Fkhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F   cau; fy;tp kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;ru; nfsut yf;~;kd; fpupnay;y mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

21. murhq;f gy;fiyf;fofq;fspy; mbg;gil trjpfis mgptpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 46)

= ghyp tshfk;> jpUNfhzkiy tshfk; kw;Wk; ,yq;if gpf;F gy;fiyf;fofk;> tak;g kw;Wk; W`{Z gy;fiyf;fofk; Mfpatw;wpd; cl;fl;likg;G trjpfis 2>670 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; mgptpUj;jp nra;tjw;F cau; fy;tp kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;ru; nfsut yf;~;kd; fpupnay;y mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

22. ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; ,Uja Neha;g; gpupit GJg;gpj;jy;  (tpla ,y. 48)

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; ,Uja Neha;g; gpupT mike;Js;s fl;bl njhFjp ghjpg;GfSf;F cs;shfp ,Ue;jikapdhy;> mjid jpUj;jpaikg;gjw;F mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fp ,Ue;jJ. ,e;etPdkag;gLj;Jk; eltbf;iffs; Nkw; nfhs;sg;gl;L tUk; ,j;jUzj;jpy; ,Uja Neha;g;gpupT tpNrl itj;jpau;fspdhy; Nfl;Lf; nfhs;sg;gl;ljw;F ,zq;f ,Uja Neha; gpuptpw;F kj;jpa tspr; rPuhf;fpj; njhFjpnahd;iwg; Gjpjhff; nfhs;tdT nra;J nghUj;Jtjw;Fk;> fl;lhak; nra;ag;gl Ntz;ba jpUj;j Ntiyfis nra;tjw;Fk; 186.32 kpy;ypad; &gha; jpUj;j kjpg;gPl;L nrytpd; fPo; ,Uja Neha; gpupit etPdkag;gLj;Jtjw;F Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

23. murhq;f itj;jparhiyfSf;F Njitahd Neha; vjpu;g;G kUe;J tiffis nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy; (tpla ,y. 49)

Nfh vnkhf;rpf;Nyt; khj;jpiufs; BP kp.fpuhk; 625 my;yJ mnkhf;rpyPd; kw;Wk; fy;tpAyNdl;L nghl;lhrpak; khj;jpiufs; USP kp.fpuhk; 625 ,y; 19>000>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

24. Neha; vjpu;g;Gj;jd;ik FiwthfTs;s Nehahsu;fSf;F rpfpr;iraspg;gjw;fhf Njitahd kUe;jpid nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy; (tpla ,y. 50)

Neha; vjpu;g;Gj;jd;ik FiwthfTs;s Nehahsu;fSf;F rpfpr;iraspg;gjw;F Njitahd `pAkd; ,kpANdhFNshgpAyd; fpuhk; 5-6 Fg;gpfs; 30>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

25. Nehahsu;fSf;F kUe;J tiffis toq;Ftjw;F gad;gLj;jg;gLk; jLg;G+rp Nrhbfs; 7>000>000 ,id nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 51)

Nehahsu;fSf;F kUe;J tiffis toq;Ftjw;F xUKiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gLk; jLg;G+rp Nrhbfs; 7>000>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

26. ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; fhy; - if typg;G Nehahsu; gpuptpw;F rj;jpu rpfpr;irf;$lk; kw;Wk; jPtpu rpfpr;irg;gpuptpw;F cgfuzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; (tpla ,y. 52)

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; fhy; - if typg;G Nehahsu; gpuptpw;F rj;jpu rpfpr;irf;$lk; kw;Wk; jPtpu rpfpr;irg;gpuptpw;F cgfuzq;fs; nfhs;tdT nra;tjw;F  mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; tpiykDjhuu;fSf;F toq;Ftjw;Fk;> tpiykD rku;g;gpf;fg;glhj NfhitfSf;F> Nfs;tp kD ghJfhg;ig ePbg;G nra;Ak; NghJ tpiyfis mjpfupf;FkhW NfhupAs;s NfhitfSf;F Gjpjhf tpiykD NfhUtjw;Fk;  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

27. nfhOk;G Mde;jh fy;Y}upapd; VO khb fl;blk; xd;iw mikj;jy; (tpla ,y. 54)

nfhOk;G Mde;jh fy;Y}upapy; Mgj;jhd epiyapy; ,Uf;Fk; fl;blj;Jf;F gjpyhf Gjpa VO khb fl;blk; xd;iw mikg;gjw;fhd xg;ge;jj;ij ngWif Nkd;KiwaPl;L rig kw;Wk; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F fy;tp mikr;ru; nfsut mfpy tpuh[; fhupatrk; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

28. ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mz;ikf;fhy nghUshjhu mgptpUj;jpfs;: 2016 ,d; Kf;fpa gz;GfSk; 2017 ,w;fhd tha;g;Gf;fSk; mwpf;ifapid ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rku;g;gpj;jy;  (tpla ,y. 54)

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mz;ikf;fhy nghUshjhu mgptpUj;jpfs;: 2016 ,d; Kf;fpa gz;GfSk; 2017 ,w;fhd tha;g;Gf;fSk; mwpf;ifapid ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rku;g;gpg;gJ njhlu;gpy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

29. gpuhe;jpa nfhd;rpA+yu; mYtyfq;fs; ,uz;bid khj;jiw kw;Wk; aho;g;ghzk; Mfpa gpuNjrq;fspy; epWTjy;  (tpla ,y. 62)

gpuhe;jpa nfhd;rpA+yu; mYtyfq;fs; ,uz;bid khj;jiw kw;Wk; tTdpah Mfpa gpuNjrq;fspy; epWTtjw;F mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpapUe;jJ. vdpDk; tl khfhzj;jpy; tTdpahit tpl aho;g;ghzj;jpNyNa Fwpj;j mYtyfk; xd;wpd; Njit mjpfkhf czug;gl;Ls;sJ. vdNt tTdpah gpuNjrj;jpy; epWTtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;l gpuhe;jpa nfhd;rpA+yu; mYtyfj;ij aho;g;ghzj;jpy; epWTtJ njhlu;gpy; ntsptpthfhu mikr;ru; nfsut kq;fs rkutPu mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

30. epu;khzpg;G njhlu;ghd Njrpa nfhs;if  (tpla ,y. 63)

2014 ,d; 33 Mk; ,yf;f epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rl;lj;jpd; 6 (m) gpupTf;F mika Njrpa MNyhridr; rigapdhy; jahu; nra;ag;gl;Ls;s epu;khzpg;G njhlu;ghd Njrpa nfhs;if kw;Wk; mjid mKy;gLj;Jtjw;fhd nghwpKiwia epiwNtw;WtJ njhlu;gpy; tPlikg;G kw;Wk; epu;khzj;Jiw mikr;ru; nfsut r[pj; gpNukjhr mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

01. உத்தேச இலங்கை பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்துடன் தொடர்பான கொள்கை மற்றும் சட்ட ரீதியான அலுவல் கட்டமைப்பு (விடய இல. 09)

புயங்கரவாதத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு மற்றும் அது தொடர்பாக தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு போதுமானளவு சட்ட விதிகளை ஏற்படுத்தி இலங்கையில் முழுமையான மனித உரிமைகளுக்கான கடப்பாடுகள் பூரணமாக நிறைவேற்றப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துமுகமாக, பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை ரத்துச் செய்து அதற்குப் பதிலாக புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தை அறிமுகம் செய்யும் நோக்கில் கொள்கை மற்றும் சட்ட ரீதியான அலுவல் கட்டமைப்பை வரைவதற்காக சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பற்றிய கௌரவ அமைச்சரின் தலைமையிலான குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், அக்குழு தனது கலந்தாய்வுகளை பூர்த்தி செய்து, தயாரித்த உத்தேச கொள்கை மற்றும் சட்ட ரீதியான அலுவல் கட்டமைப்பின் வரைவு கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களினால் அமைச்சரவைக்கு முன்வைக்கப்பட்டது. அது தொடர்பில் மேலும் கலந்தாலோசிக்கவென தேசிய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான பாராளுமன்ற கண்காணிப்புக் குழுவின் அவதானிப்புக்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு குறித்த உத்தேச கொள்கை மற்றும் சட்ட ரீதியான அலுவல் கட்டமைப்பின் வரைபை ஒப்படைப்பதற்கு அமைச்சரவையின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

02. அதிகாரங்களை ஒப்படைத்தல் (பிரதேச செயலாளர்களுக்கு) (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்ட மூலம் (விடய இல. 11)

மாவட்ட மற்றும் பிரதேச மட்டத்தில் செயற்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்காக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்குவது தேவை என கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச நிர்வாகத்தினுள், 1982ம் ஆண்டு 58ம் இலக்க அதிகாரங்களை வழங்கும் (பிரதேச செயலாளர்கள்) சட்டத்தினை மிகவும் அர்த்தமுள்ள, பயனுள்ள மற்றும் செயற்றிறன் மிக்கமுறையில் பிரயோக்கிக்கும் நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை ஒப்படைத்தல் (பிரதேச செயலாளர்களுக்கு) (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்ட மூலத்தினை அரசாங்கத்தின் வர்த்தமானியில் பிரசுரிப்பதற்கும், அதன் பின்னர் அங்கீகாரத்தினை பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைப்பதற்கும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி விவகாரங்கள் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

03. 'கிராமிய இராஜ்யம்' எண்ணக் கருத்தியல் பத்திரம் மற்றும் செயல்முறைச் சட்டகம் (விடய இல. 13)

'கிராமிய இராஜ்யம்' எண்ணக் கருத்தியல் பத்திரம் மற்றும் செயல்முறைச் சட்டகம் ஒன்றினை தயாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட எண்ணக் கருத்தியல் பத்திரம் மற்றும் செயல்முறைச் சட்டகம் , கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் அமைச்சரவைக்கு முன்வைக்கப்பட்டது. குறித்த விடயம் தொடர்பில் மேலும் கலந்தாலோசிப்பதற்கு உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அரச முகாமைத்துவம் தொடர்பான பாராளுமன்ற கண்காணிப்பு செயற்குழுவிற்கு குறித்த எண்ணக் கருத்தியல் பத்திரம் மற்றும் செயல்முறைச் சட்டகத்தை ஒப்படைப்பதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.

04. அபிவிருத்தி மற்றும் கலாச்சாரம் தொடர்பான அறிவுசார் சொத்து வேலைத்திட்டத்தினை தேசிய மட்டத்தில் செயற்படுத்தல் (விடய இல. 14)
உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு (றுஐPழு) 'அபிவிருத்தி மற்றும் கலாச்சாரம் தொடர்பான அறிவுசார் சொத்து' தொடர்பான பிரேரிக்கப்பட்ட வேலைத்திட்டமொன்றினை இலங்கையில் செயற்படுத்துவதற்காக இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (ளுடுவுனுயு) மற்றும் உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திடுவதற்கு சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ மத விவகார அமைச்சர் கௌரவ ஜோன் அமரதுங்க மற்றும் வட மேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாச்சார விவகார அமைச்சர் கௌரவ எஸ்.பி.நாவின்ன ஆகியோர் இணைந்து முன்வைத்த அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

05. திறந்த அரசாங்க பங்குடைமை – தேசிய செற்றிட்டம் (விடய இல. 15)

அரசாங்கத்தினால் எடுக்கப்பட்ட சாதகமான நடவடிக்கைகளின் விளைவாகவும், திறந்த அரசாங்க பங்குடைமை குறிக்கோள்களுக்கமைய அமைந்திருந்த தேசிய ஐக்கிய அரசாங்கத்தின் நல்லாட்சி நிகழ்ச்சி நிரலின் விளைவாகவும் 2015 ஒக்டோபரில் திறந்த அரசாங்க பங்குடைமையில் இணைவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது திறந்த அரசாங்க பங்குடைமையானது 70 அங்கத்துவ நாடுகளை கொண்டிருக்கின்றது. அதனடிப்படையில் அதனுடன் தொடர்பான தரப்பினரின் உதவியுடன் இலங்கை மூலம் தயாரிப்பட்ட திறந்த அரசாங்க பங்குடைமை – தேசிய செற்றிட்டத்தினை அமுலாக்குவதற்கும், அதன் செயற்பாடுகள் மற்றும் முன்னேற்றத்தினை கண்காணிப்பதற்கும் தேசிய செயற்படுத்தல் குழுவொன்றினை ஸ்தாபிப்பதற்கும் வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ மங்கள சமரவீர அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு இணங்க, அதிமேதகு ஜனாதிபதி மற்றும் கௌரவ பிரதமர் ஆகியோரின் தலைமையில், தொடர்பான அமைச்சர்கள் மற்றும் தொடர்பான தரப்பினர் அடங்கிய கண்காணிப்பு குழுவொன்றினை ஸ்தாபிப்பதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்தது.

06. சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் கடல் துறைக்கான புரிந்துணர்வுகளை ஏற்றல் (விடய இல. 17)

சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் (ஐடுழு) 2006 சமுத்திர தொழிலாளர் ஏற்பாடுகள் மற்றும் 2003ம் ஆண்டு 185ம் இலக்க கடற்றொழிலாளர்கள் அடையாளப்படுத்தும் காகிதாதிகள் தொடர்பான ஏற்பாடுகள் ஆகியவற்றை ஏற்றுக் கொள்வதற்கும், அந்த ஏற்பாடுகளை செயற்படுத்துவதற்கும் தேவையான சட்ட விதிமுறைகளை தயாரிப்பதற்கு தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர் கௌரவ டபிள்யு.டி.ஜே.செனவிரத்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.


07. கல்முனை, சாய்ந்தமருது பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் சூழல் பாதிப்புக்களை கட்டுப்படுத்தல் (விடய இல. 18)

கல்முனை, சாய்ந்தமருது பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் காணப்படும் கலப்பிலிருந்து நீர் நிரம்பி வடிவதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளனர். இதனை கருத்திற் கொண்டு குறித்த கலப்பின் இயற்கை தன்மையினை பாதுகாக்கும் வகையில் கலப்பினை அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் கலப்பினை சூழ வசிக்கும் 2700 குடும்பங்களிலுள்ள 10,000க்கும் அதிகமான பொது மக்களினை வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் கலப்பு அரிப்பினால் பாதுகாக்கும் நோக்கில் 162 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் கலப்பினை சூழ அணைக்கட்டு ஒன்றினை அமைப்பது தொடர்பில் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் கௌரவ ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

08. 'நீரினை மீள பயன்படுத்தல் மற்றும் மாற்று செயன்முறையொன்றின் மூலம் நீர் வழங்கல்' (றுயவநச சுந-ருளந ஃ யுடவநசயெவiஎந றுயவநச ளுரிpடல) தொடர்பில் கருத்தரங்கு ஒன்றினை இலங்கையில் நடாத்துதல் (விடய இல. 19)

இந்திய பெருங்கடல் விளிம்பு சங்கத்தின் ஒத்துழைப்புடன் 'நீரினை மீள பயன்படுத்தல் மற்றும் மாற்று செயன்முறையொன்றின் மூலம் நீர் வழங்கல்' (றுயவநச சுந-ருளந ஃ யுடவநசயெவiஎந றுயவநச ளுரிpடல) தொடர்பில் கருத்தரங்கு ஒன்றினை 2016ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 01ம் திகதி தொடக்கம் 03ம் திகதி வரை கொழும்பில் நடாத்துவதற்கு நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் கௌரவ ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

09. சாலாவ இராணுவ முகாமில் ஆயத களஞ்சியம் 2016-06-05ம் திகதி வெடித்ததன் விளைவாக விபத்துக்கு உள்ளானவர்களுக்கு மேலும் சலுகை வழங்கல் (விடய இல. 20)

சாலாவ இராணுவ முகாமில் ஆயத களஞ்சியம் 2016-06-05ம் திகதி வெடித்ததன் விளைவாக பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் மற்றும் வியாபார நிலையங்களில் காணப்பட்ட உபகரணங்களுக்காக நட்டஈடு வழங்குவதற்கும், வாடகை அடிப்படையில் பெற்றுக் கொண்ட வியாபார நிலையங்களில் தமது வியாபாரத்தை மேற்கொண்ட வியாபாரிகளுக்கு அவ்வியாபார நிலையங்கள் பழைய நிலைமையை அடையும் வரை தற்காலிக பொது வியாபார நிலையம் ஒன்றினை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மூலம் ஸ்தாபிப்பதற்கும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர் கௌரவ அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

10. மிகப்பலம்வாய்ந்த பௌதீக வி ஞ்ஞானம் தொடர்பான அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு (விடய இல. 21)

அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐரோப்பிய அமைப்புடன் இணைந்து செயற்படுத்தும் ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்கு இணக்கத்தை தெரிவித்ததுடன் மற்றும் அவ்வமைப்புடன் தொடர்பான உறுப்பினர்களாக செயலாற்றுவதற்கு இலங்கை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வாய்ப்புக்கள் பெற்றுக் கொடுத்து, மிகப்பலம்வாய்ந்த பௌதீக விஞ்ஞானம் தொடர்பான அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு தொடர்பில் அவ்வமைப்புடன் உடன்படிக்கை ஒன்றுக்கு வருவது தொடர்பில் தொழில்நுட்ப, தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர் கௌரவ சுசில் பிரேமஜயந்த அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

11. தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய உற்பத்திகள் ஒத்துழைப்பு தொடர்பில் இலங்கை மற்றும் கியூபா அரசாங்கத்திற்குமிடையில் ஏற்படுத்தப்படும் ஒப்பந்தம் (விடய இல. 22)

தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய உற்பத்திகள் ஒத்துழைப்பு தொடர்பில் இலங்கை மற்றும் கியூபா அரசாங்கத்திற்குமிடையில் ஏற்படுத்தப்படும் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட தொழில்நுட்ப, தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர் கௌரவ சுசில் பிரேமஜயந்த அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

12. களுத்துறை மாவட்ட பெரிய வைத்தியசாலை அபிவிருத்தி செய்தல் (விடய இல. 24)

களுத்துறை மாவட்ட பெரிய வைத்தியசாலை அபிவிருத்தி செய்யும் நோக்கில் களுத்துறை மாவட்ட பெரிய வைத்தியசாலையின் வாட்டுத்தொகுதி, நிர்வாக கட்டிடம், பணியாளர்களின் உத்தியோகபூர்வ வீடுகள் மற்றும் ஒளடதங்கள் களஞ்சியசாலை என்பவற்றை 4,121 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் அமைப்பதற்கு சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சர் டாக்டர் கௌரவ ராஜித சேனாரத்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

13. இராஜதந்திர மற்றும் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு அனுமதி பத்திரங்களை கொண்ட நபர்களுக்கு விசா அனுமதி பத்திரம் பெற்றுக் கொள்வதில் இருந்து விடுவிப்பதற்காக இலங்கை மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தம் (விடய இல. 30)

இலங்கை மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையில் நட்புறவை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இராஜதந்திர மற்றும் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு அனுமதி பத்திரங்களை கொண்ட நபர்களுக்கு 30 நாட்களுக்கு மேற்படாத காலப்பகுதிக்காக மற்றைய நாட்டுக்கு பிரவேசிப்பதற்கு விசா அனுமதி பத்திரம் பெற்றுக் கொள்வதில் இருந்து விடுவிப்பதற்காக இலங்கை மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கு வட மேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாச்சார விவகார அமைச்சர் கௌரவ எஸ்.பி.நாவின்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

14. பெரே வாவி புனரமைப்பு மற்றும் மீள் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களை செயற்படுத்தல் (விடய இல. 33)

கொழும்பு நகரத்தினுள் அழகிய சூழலுடன் கூடிய பல வசதிகள் நிறைந்த பிரதேசமாக பெரே வாவி மற்றும் அதனை சூழவுள்ள பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு, பிரேரிக்கப்பட்ட பெரே வாவி மீள் அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டத்தை 12,550 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் மேற்கொள்வதற்கு பாரிய நகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாடலி சம்பிக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

15. 2017ம் ஆண்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபை அங்கத்தவர்களின் பங்களிப்புடன் நடாத்தப்படும் சர்வதேச வெசாக் கொண்டாட்ட விழா மற்றும் மாநாட்டினை இலங்கையில் நடாத்துவதற்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுத்தல் (விடய இல. 41)

2017ம் ஆண்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபை அங்கத்தவர்களின் பங்களிப்புடன் நடாத்தப்படும் சர்வதேச வெசாக் கொண்டாட்ட விழா மற்றும் மாநாட்டினை இலங்கையில் நடாத்துவதற்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்கு தேவையான நிதியினை ஒதுக்கிக் கொள்வது தொடர்பில் புத்தசாசன அமைச்சர் கௌரவ கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

16. விசேட பொருளாதார மத்திய நிலையங்களுக்கான அணுகு வீதிகள் மற்றும் உள்ளக வீதிகளினை புதுப்பித்தலும் நிர்மாணித்தலும் (விடய இல. 43)
விசேட பொருளாதார நிலையங்களுக்கான அணுகு வீதிகள் மற்றும் உள்ளக வீதிகளினை 25.2 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் புதுப்பிப்பதற்கும், நிர்மாணிப்பதற்கும் குறித்த பொருளாhதார மத்திய நிலையங்கள் அமைந்துள்ள மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மூலம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள கிராமிய அபிவிருத்தி தொடர்பான அமைச்சர் கௌரவ பி.ஹெரிசன் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

17. இலங்கை தலைமைத்துவம் வகிக்கின்ற காலப்பகுதிக்குள் கொழும்புச் செயன்முறை மற்றும் அபுதாபி கலந்துரையாடலுக்கான செயலகம் மற்றும் ஆலோசனைக் குழுவைத் தாபித்தல் (விடய இல. 48)

இலங்கை தலைமைத்துவம் வகிக்கின்ற காலப்பகுதிக்குள் கொழும்புச் செயன்முறை மற்றும் அபுதாபி கலந்துரையாடலுக்கான செயலகம் மற்றும் ஆலோசனைக் குழுவைத் தாபிப்பது தொடர்பில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் கௌரவ தலதா அதுகோரல அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

18. பல்கலைக்கழக மாணவ, மாணவியருக்கு விடுதிகளை நிர்மாணிப்பதற்கான துரித செயல் திட்டத்தின் கீழ் விடுதிகளை நிர்மாணித்தல் (விடய இல. 61)

பல்கலைக்கழக மாணவ, மாணவியருக்கு விடுதிகளை நிர்மாணிப்பதற்கான துரித செயல் திட்டத்தின் கீழ் மேலும் 9,600 மாணவ, மாணவியருக்கு விடுதி வசதிகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில் புதிய 24 விடுதிகளை, 1,430 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் 2016ம் ஆண்டுக்குள் ஆரம்பிப்பதற்கு உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கௌரவ லக்ஷ;மன் கிரியெல்ல அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

19. பல்கலைக்கழகங்களில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களுக்கான ஒப்பந்த வேலையை வழங்குதல் (விடய இல. 62)

களனி, கிழக்கு, றுஹுணு மற்றும் இலங்கை பிக்குமார்களுக்கான பல்கலைக்கழகம் போன்ற பல்கலைக்கழகங்களில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களுக்கான ஒப்பந்த வேலையை அமைச்சரவையினால் நியிமிக்கப்பட்ட நிலையான கொள்முதல் குழுவின் சிபார்சுகளின் அடிப்படையில் ஒப்படைப்பதற்கு உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கௌரவ லக்ஷ;மன் கிரியெல்ல அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

20. கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் களஞ்சியசாலைத் தொகுதியை நிர்மாணித்தல் (விடய இல. 63)

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் களஞ்சியசாலைத் தொகுதியை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தை அமைச்சரவையினால் நியிமிக்கப்பட்ட நிலையான கொள்முதல் குழுவின் சிபார்சுகளின் அடிப்படையில் ஒப்படைப்பதற்கு நிதியமைச்சர் கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

21. வரவு செலவு திட்டம் 2017 - இரண்டாம் வாசிப்பு தொடர்பான விவாதம் மற்றும் குழு நிலை விவாதம் (விடய இல. 71)

வரவு செலவு திட்டம் 2017 - இரண்டாம் வாசிப்பு 2016-11-10ம் திகதி மேற்கொள்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இரண்டாம் வாசிப்பு தொடர்பான விவாதம் மற்றும் குழு நிலை விவாதம் ஆகியவை நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் 26 நாட்கள் தொடர்ந்து இடம்பெற இருப்பதாகவும் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட தகவல்கள் அமைச்சரவையின் கவனத்திற்கு கொள்ளப்பட்டது.

01. சர்வதேச நிலையான சுற்றுலா மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான அமைப்பின் உறுப்புரிமையை பெற்றுக்கொள்ளல் (விடய இல. 06)

சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை விருத்தி செய்வதற்கான அறிவினை முகாமைத்துவத்துக்கு மற்றும் வேலைத்திட்ட அபிவிருத்திக்கு வசதிகளை செய்து கொடுத்தல்இ வறுமையினை ஒழிப்பதன் மூலம் நிலையான சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தியினை அடைந்துக் கொள்ளல் மற்றும் அரச – தனியார் இணைப்பின் மூலம் கலாச்சார மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பதற்காக பங்களிப்பு செய்தல் எனும் நோக்கத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சர்வதேச சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் வறுமையினை ஒழிப்பு செய்வதற்கான அமைப்பின் (ஐவெநசயெவழையெட ளுரளவயiயெடிடந வூழரசளைஅ யனெ நுடiஅiயெவiபெ Pழஎநசவல (ளுவூ-நுP) ழுசபயnணையவழைn) உறுப்புரிமையை இலங்கை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ மத விவகார அமைச்சர் கௌரவ ஜோன் அமரதுங்கஅவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

02. பதிவூ செய்யப்படாமல் பாவனையில் இருக்கும் மோட்டார் சைக்கிள்களை பதிவூ செய்தல்(விடய இல. 07)

போக்குவரத்து திணைக்களத்தில் பதிவூ செய்யப்படாத மோட்டார் சைக்கிள்களே இன்று அதிகமாக பாவனையில் உள்ளது. மக்கள் போக்குவரத்து சேவை குறைவாக காணப்படும் பிரதேசங்களில் அதிகமாக இம்மோட்டார் சைக்கிள்களே மக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு பதிவூ செய்யப்படாத மோட்டார் சைக்கிள்களால் வருடந்தோறும் அரசாங்கத்துக்கு அதிகமான வருமானம் இழக்கப்படுகின்றது. இதனால் சட்ட ரீதியாக ஆவணங்கள் இல்லாத மோட்டார் சைக்கிள்களை பரிசீலித்ததன் பின்னர் சலுகையின் அடிப்படையில் பதிவினை மேற்கொள்ளவதற்கும்இ இச்சலுகையினை வழங்கும் போது சட்ட ரீதியாக மோட்டார் சைக்கிள் இறக்குமதி செய்யூம் இறக்குமதியாளர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மற்றும் மோட்டார் வாகன சட்டத்திலுள்ள விதிகளுக்கு அமைவாக மோட்டார் சைக்கிள்களுக்காக இதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும்இ இச்சலுகையினை 04 மாத காலத்துக்கு மாத்திரம் வழங்குவதற்கும் போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் கௌரவ நிமல் சிரிபால டி சில்வாஅவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
03. முத்துராஜவளையில் அமைந்துள்ள 10 ஏக்கர் காணித் துண்டொன்றைஇ திண்மக் கழிவூப் பொருள் மூலம் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான கருத்திட்டமொன்றிற்காக குத்தகைக்குவழங்குதல் (விடய இல. 15)

முத்துராஜவளையில் அமைந்துள்ள 10 ஏக்கர் காணித் துண்டொன்றைஇ திண்மக் கழிவூப் பொருள் மூலம் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான கருத்திட்டமொன்றிற்காக 30 வருட வரி அறவீட்டின் கீழ் தனியார் கம்பனியொன்றிற்பு குத்தகைக்கு வழங்குவதற்கு மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவபாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்டஅமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

04. தேசிய கால்நடைவள அபிவிருத்தி சபைக்கு சொந்தமான குறைவாக பயன்தரும் பண்ணைகளை அரச தனியார் பங்களிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பயன்படுத்தி பால் உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பை பெற்றுக் கொள்ளல்(விடய இல. 18)

தேசிய கால்நடைவள அபிவிருத்தி சபை சுயமாக தங்கியூள்ள ஒரு நிறுவனமாகும். தற்சமயம் தேசிய கால்நடைவள அபிவிருத்தி சபைக்கு சொந்தமாக 31 பயிர்செய்கை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்புப் பண்ணைகள் இலங்கை முழுதும் அனைத்து மாகாணங்களையூம் உள்ளடக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தேசிய கால்நடைவள அபிவிருத்தி சபையால் மத்திய மற்றும் தென் மாகாணங்களில் அமைந்துள்ள 04 பெரிய பாற்பண்ணைகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டுள்ள அதே வேளை அதற்காக இதுவரை பாரியளவூ நிதி முதலீடும் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசிய கால்நடைவள அபிவிருத்தி சபைக்கு சொந்தமான குறைவாக பயன்தரும் பண்ணைகளை அரச தனியார் பங்களிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பயன்படுத்தி பால் உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அரசாங்கத்தின் அவதானம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் அதற்கு தேவையான சட்ட ஏற்பாடுகளை உள்வாங்கி 1972ம் ஆண்டின் 11ம் இலக்க அரச கமத்தொழில் கூட்டுத்தாபன சட்டத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கு கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் பி.ஹெரிசன்அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம்; வழங்கப்பட்டுள்ளது.

05. அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒலுவில் மற்றும் நிந்தவூ+ர் பிரதேசங்களில் இடம்பெறும் கடற்கரை அரிப்பை தடுத்தல்(விடய இல. 21)

அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒலுவில் மற்றும் நிந்தவூ+ர் பிரதேசங்களில் இடம்பெறும் கடற்கரை அரிப்பை தடுப்பதற்கு நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய தேவை இனங்காணப்பட்டுள்ளது. குறித்த பிரதேசங்களில் நீண்ட கால பிரதேசங்களில் பாதுகாப்பு செயன்முறையொன்றை செயற்படுத்துவதற்கு கால தாமதம் ஏற்படுவதனால்இ அதுவரைக்குமான குறுகிய தீர்வாக கடற்கரை பகுதியில் மண் மூட்டைகளினால் பாதுகாப்பு சுவர்களை அமைத்தல்இ கருங்கல் அணைகளை அமைத்தல் போன்ற தீர்வூத் தொகுதியொன்றை கடற்கரை பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்கரை வளங்கள் முகாமைத்துவ திணைக்களத்தின் ஒத்துழைப்புடன் நடைமுறைப்படுத்த துறைமுக மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர் கௌரவ அர்ஜுண ரணதுங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்குஅமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

06. சிறைச்சாலை சன நெருக்கடிக்கான சட்;டம் மற்றும் நீதித்துறை காரணங்களை கண்டறிவதற்கான செயலணி(விடய இல. 23)

சிறைச்சாலை சன நெருக்கடிக்கான சட்;டம் மற்றும் நீதித்துறை காரணங்களை கண்டறிவதற்காக நீதி அமைச்சின் செயலாளர்இ சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்புஇ புனர்வாழ்வளிப்புஇ மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் ஆகியோரின் இணைத்தலைமையூடன்இ குறித்த திணைக்களங்கள் உட்பட மற்றைய நிர்வனங்களின் அதிகாரிகளின் பங்குபற்றலுடன் செயலணியொன்றினை அமைப்பதற்கும்இ அதன் மூலம் சிறைச்சாலை சன நெருக்கடியினை குறைப்பதற்காக தற்போது நடைமுறையிலுள்ள சட்;டம் மற்றும் நீதித்துறையில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக யோசனைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் நீதி அமைச்சர் (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்~அவர்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்புஇ புனர்வாழ்வளிப்புஇ மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஆகியோர் இணைந்து முன்வைத்த யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

07. உமா ஓயா பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் பிரதான சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட நீர்க் கசிவினால் பாதிப்புக்குள்ளான வெஹெரகலதென்னஇ மகுல் எல்ல மற்றும் குருந்து கொல்ல ஆகிய பிரதேசங்களுக்குறிய குடி மக்களுக்கு குடிநீரை வழங்குவதற்கான நீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்துதல்(விடய இல. 26)

உமா ஓயா பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் பிரதான சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட நீர்க் கசிவினால் பாதிப்புக்குள்ளான வெஹெரகலதென்னஇ மகுல் எல்ல மற்றும் குருந்து கொல்ல ஆகிய பிரதேசங்களுக்குறிய குடி மக்களுக்கு குடிநீரை வழங்குவதற்கான நீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்கள் 03 இனை செயற்படுத்த அமைச்சரவை அங்கீகாரம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் குறித்த வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டியூள்ளதுடன்இ குறித்த 03 நீர் வழங்கல் திட்டங்களுக்குமுறிய நீர்த் தோற்றுவாய்களுக்கு அண்மையில் வசிக்கும் குடிகளும்இ பாதிப்புக்குள்ளான குடும்பங்களும் உள்ளடங்களான மொத்தக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 1417 இலிருந்து 2400 வரை அதிகரித்துள்ளது. எனவே குறித்த விடயங்களை கருத்திற் கொண்டு 188 மில்லியன் ரூபா செலவில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள நீர் வழங்கள் திட்டங்களுக்குறிய பெறுமதியினை பெறுமதி சேர் வரி இன்றி 317.23 மில்லியன் ரூபா வரை அதிகரிப்பதற்கு மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனஅவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்குஅமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

08. காலி மாவட்டத்தின் கொக்கலை பிரதேசம் மற்றும் கம்பஹா மாவட்டத்தின் ரன்பொக்குணுகமஇ கிரிந்திவெலை மற்றும் பியகமவினை சூழவூள்ள பிரதேசங்களில் 03 முதலீட்டு சபை வலயங்களாக குறுகிய கால முன்னிலை நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுக் கருத்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தல் (விடய இல. 27)

காலி மாவட்டத்தின் கொக்கலை பிரதேசம் மற்றும் கம்பஹா மாவட்டத்தின் ரன்பொக்குணுகமஇ கிரிந்திவெலை மற்றும் பியகமவினை சூழவூள்ள பிரதேசங்களில் 03 முதலீட்டு சபை வலயங்களாக குறுகிய கால முன்னிலை நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுக் கருத்திட்டத்தினை 1இ531.9 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு தொகையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் கௌரவ ரவூ+ப் ஹக்கீம்அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்குஅமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

09. யாழ்ப்பாணம் சிறைச்சாலைத் தொகுதியின் நிர்மாணிப்பு – கட்டம் 11(விடய இல. 30)

யாழ்ப்பாணத்தில் மீண்டும் சிவில் நிர்வாகம் நிலைநாட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து 2001 ஆம் ஆண்டில் நான்கு தனியார் வீடுகளில் யாழ். சிறைச்சாலைத் தொகுதி நிறுவப்பட்டது. எனினும் தேசிய எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவூசெய்யக்கூடிய விதத்தில் அவசியமான அடிப்படை வசதிகள் கூட அவற்றில் காணப்படவில்லை. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சூழ்நிலையின் கீழ் சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் வசமுள்ள காணியொன்றில் 1இ000 கைதிகளைத் தடுத்துவைக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணம் பண்ணை சிறைச்சாலை தொகுதியை நிர்மாணிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் அதன் முதற்கட்ட நிர்மாணப்பணிகள் முடிவூக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 130 கைதிகளுக்கு போதிய தங்குமிட வசதிகள் காணப்படுகின்றது. அதன் இரண்டாம் கட்டத்தினை 623.32 மில்லியன் ரூபா செலவில் மேற்கொள்வதற்கு சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்புஇ புனர்வாழ்வளிப்புஇ மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ டி.எம்.சுவாமிநாதன்அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

10. பொலிஸை அழைப்பதற்காக உரிய பெயரொன்றினை பயன்படுத்துதல்(விடய இல. 38)

இலங்கைப் பொலிஸானது பல்வேறு யூகங்களிலும் ஒவ்வொரு காலப் பகுதிகளிலும் பல்வேறுபட்ட பெயர்களைக் கொண்டு அழைக்கப்பட்டது. 1865 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க பொலிஸ் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் பொலிஸ் திணைக்கள கட்டளையின் கீழ் பொலிஸானது “இலங்கைப் பொலிஸ் படையணி” என அழைக்கப்படுவதுடன்இ 1945 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் “இலங்கைப் பொலிஸ் திணைக்களம்” என அழைக்கப்பட்டது. 1972 ஆம் ஆண்டு முதல் பொலிஸ் திணைக்களமானது “இலங்கைப் பொலிஸ் சேவை” என அழைக்கப்படுகின்றது. நீண்ட வரலாற்றினைக் கொண்ட இலங்கைப் பொலிஸ் திணைக்களமானது தமது 150 ஆம் ஆண்டு நிறைவினை கொண்டாடுகின்ற நிலையில்இ இலங்கைப் பொலிஸ் திணைக்களத்தை அழைப்பதற்கான ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பெயராக “இலங்கைப் பொலிஸ்” என இனி வரும் காலங்களில் அழைப்பது தொடர்பில் சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ சாகல ரத்னாயகஅவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவைஅங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

11. ஜப்பான் - இலங்கை ஒன்றிணைந்த ஒத்துழைப்புச் செயலகத்தை கொழும்பு மற்றும் டோக்கியோவில் தாபித்தல் (விடய இல. 34)

2015ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் பிரதமரின் ஜப்பானுக்கான விஜயத்தின் போது இலங்கையின் தேசிய அபிவிருத்தி முயற்சியின் முக்கிய துறையாக இனங்காணப்பட்டுள்ள உயர்ந்த மட்டத்திலான விவசாயத் துறைஇ கைத்தொழில்களுக்கான விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம்இ உயர் தரத்திலான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்திஇ கல்வி மற்றும் மனித வளங்கள் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற பிரிவூகள் ஒன்றிணைந்த ஒத்துழைப்பின் கீழ் பிரகடனப்படுத்தப்படுவதுடன் இரு நாடுகளினதும் பிரதமர் அலுவலகங்களுக்கிடையிலான உயர் மட்டக் குழுக் கூட்டங்களின் போது அந்த விடயங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்கும் இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் அந்நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்திற் கொடுக்கும் பொருட்டு ஜப்பான் - இலங்கை ஒன்றிணைந்த ஒத்துழைப்புச் செயலகத்தை கொழும்பு மற்றும் டோக்கியோவில் அமைப்பது தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

12. இலங்கை – பாரிஸ் ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் (விடய இல. 35)

குhலநிலை மாற்றம் தொடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை உட்பட 1789 நாடுகள் 2016ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 02ம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் தலைமையகத்தில் கைச்சாத்திட்டது. கைத்தொழில் புரட்சிக்கு முன்னரான அளவூக்கு கீழே 2ºஊ ஆல் உலக சராசரி வெப்பநிலை அதிகரிப்பை வைத்திருத்தல் மற்றும் கைத்தொழில் புரட்சிக்கு முன்னரான அளவூக்கு மேலாக தொழில்துறை அளவூ மேலே வெப்பநிலை அதிகரிப்பை 1.5ºஊ ஆல் குறைக்க முயற்சிகள் தொடர இணக்கப்பாடு ஏற்பட்டது. காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களை மற்றும் கணிசமாக அபாயங்கள் குறைக்க எதிர்பார்ப்பது இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. இதனடிப்படையில் இலங்கையினால் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது தொடர்பிலும் மற்றும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பிலும் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவைஅங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

13. அபிவிருத்தி கொள்கைக்கடன் (தனியார்த் துறை அபிவிருத்திஇ ஆளுகை மேம்பாடு மற்றும் அரசிறை இணைப்பாக்கம்) (விடய இல. 36)

இலங்கையின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி நிரலை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனை செயற்படுத்த ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிர்வனம் நிதிவசதியளிக்க இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. அதனடிப்படையில் குறித்த அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக வேண்டி ஜப்பான் யென் 10இ000 மில்லியன் ரூபாய்களை (அண்ணளவாக 14இ453.20 மில்லியன் ரூபா) அபிவிருத்தி கொள்கைக்கடனை நியமங்களின் பிரகாரம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஜப்பான் அரசாங்கத்துடன் பரிமாற்றப் பத்திரங்களில் கைச்சாத்திடுவதற்கும்இ கடன் உடன்படிக்கை ஒன்றை செய்து கொள்வதற்கும் தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்குஅமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

14. “2017 வறுமையிலிருந்து மீட்கும் ஆண்டு” என பிரகடனப்படுத்துதல் (விடய இல. 38)

2015ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் முன்வைக்கப்பட்ட தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திற்கமைவாக வறுமையிலிருந்து மக்களை மீட்டுக்கொள்ளல் தொடர்பாக அரசாங்கம் என்ற வகையில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். இதனடிப்படையில் குறித்த வேலைத்திட்டம் ஒன்றின் அவசியத்தை உணர்ந்துஇ சகலரையூம் ஒன்றிணைக்கும் வகையில் எதிர்வரும் 2017ம் ஆண்டினை வறுமையிலிருந்து விடுவிக்கும் ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்துவதற்கும்இ ஜனாதிபதி அவர்கள் மற்றும் பிரதமர் ஆகியோரின் தலைமையிலும்இ குறித்த அமைச்சர்கள் மற்றும் பிர அதிகாரிகளின் பங்குபற்றலுடன் கூடிய குழுவொன்றின் மூலம் இவ்வேலைத்திட்டத்தை மேற்பார்வையிடவூம் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனஅவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்குஅமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

01. நல்லிணக்க இயந்திரங்கள் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயலகத்தினை வலுப்படுத்தல் (விடய இல. 07)

இலங்கையில் நல்லிணக்க இயந்திரங்களை தயாரித்து செயற்படுத்தும் பொறுப்பினை நல்லிணக்க இயந்திரங்கள் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயலகம் (ளுநஉசநவயசயைவ கழச ஊழழசனiயெவiபெ வாந சுநஉழnஉடையைவழைn ஆநஉhயnளைஅள – ளுஊசுஆ) ஆற்றி வருகின்றது. அதேபோன்று இலங்கையில் நல்லிணக்க செயற்பாட்டினுள் கொள்கைகளை வகுக்கும் நிர்வனம் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் நிர்வனங்களுக்கிடையில் இடையில் தொழிற்படும் நிர்வனமாக தொழிற்பட்டு குறித்த பணியினை இலகுபடுத்துகின்றது. அதனடிப்படையில் இக்காரியாலயத்திற்கு தேவையான மனித வளங்கள் மற்றும் நிதியினை திரட்டிக் கொள்ளும் பொருட்டு தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

02. ஆசிய ஆயர்களின் சம்மேளனத்தின் மாநாடு (விடய இல. 09)

ஹோங்கோங் நகரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ஆசிய ஆயர்களின் சம்மேளனமானதுஇ ஆசி நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவ மதத்தவர்களிடத்தில் சிறந்த பரஸ்பர உறவூ காணப்படுவதை உறுதிசெய்வதற்காக தொழிற்படுகின்றது. இச்சம்மேளனத்தின் குழுநிலை கூட்டம் 04 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை இடம்பெறுவதோடுஇ இவ்வருடத்திற்கான குழுநிலை கூட்டத்தினை 2016ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 28ம் திகதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 04ம் திகதி வரை நீர்கொழும்பில் நடாத்துவதற்கும்இ அதற்கு ஆசியாவின் அனைத்து நாடுகளிலும் இருந்தும் 150க்கும் அதிகமான கிறிஸ்தவ ஆயர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் குறித்த கூட்டத்தினை இலங்கையில் நடாத்துவதற்கு இலங்கை அரசாங்கத்தின் அனுசரணையினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய விவகார அமைச்சர் கௌரவ ஜோன் அமரதுங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

03. உராய்வூ நீக்கி கைத்தொழிலை தாராளமயப்படுத்துதல் (விடய இல. 14)

தற்போது இலங்கையில் இலங்கை பெற்றௌலியக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் லங்கா இன்டியன் ஒய்ல் கம்பனி பீஎல்சீ உட்பட மொத்தம் 13 நிறுவனங்கள் உராய்வூ நீக்கி கைத்தொழிலில் ஈடுபடுகின்றன. எனினும் உராய்வூ நீக்கி கைத்தொழிலில் புதிதாக ஈடுபடுவதற்கு புதிய அனுமதிப் பத்திரங்கள் வழங்காமைஇ 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அரையாண்டு ரீதியான பதிவூ செய்வதில்ஃ அனுமதிப் பத்திரக் கட்டணத்தில் திருத்தங்கள் இல்லாமைஇ சுயாதீன ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் தாபிக்கப்படாமை ஆகிய பிரச்சினைகளினால் உராய்வூ நீக்கி கைத்தொழிலில் சிறந்த பெறுபேற்றினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முடியாது உள்ளது. அதனடிப்படையில் இலங்கையில் உராய்வூ நீக்கி சந்தையில் பயனுள்ள போட்டித்தன்மைக்காக வசதிகளை செய்து கொடுக்கும் நோக்கில்இ முன்வைக்கப்பட்ட 2016ம் ஆண்டின் வரவூ செலவூ திட்ட யோசனைகளை செயற்படுத்துவது தொடர்பில் நிதி அமைச்சர் கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் அடங்கிய யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

04. தார் வர்த்தகத்தை தாராளமயப்படுத்துதல் (விடய இல. 15)

தார் என்பது வீதி நிர்மாண வேலைகள் மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய நிர்மாண வேலைகள் ஆகியவற்றுக்கான மூலப்பொருளாகும். தாருக்கான கேள்வி நிர்மாண வேலைகளின் விரிவாக்கத்துடன் அதிகரித்து வந்துள்ளது. சரியான முறையில் ஊக்குவிக்கப்பட்டால் தீவக வர்த்தகப் பொருளாதாரமாக இருக்கின்ற இலங்கைக்குஇ தென் ஆசியாவில் ஒரு பிராந்திய தார் வழங்குநராக உருவாகுவதற்கான வாய்;ப்பு இருக்கின்றது. அதனடிப்படையில் இலங்கையில் தார் வர்த்தகத்தை தாராளமயப்படுத்துதல் மற்றும் போட்டித்தன்மை மிக்க சந்தை வசதியினை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் முன்வைக்கப்பட்ட 2016ம் ஆண்டின் வரவூ செலவூ திட்ட யோசனைகளை செயற்படுத்துவது தொடர்பில் நிதி அமைச்சர் கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் அடங்கிய யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

05. இராஜ தந்திர மற்றும் உத்தியோகபூர்வ சேவை கடவூச் சீட்டுக்களை வைத்திருப்பவர்கள் விசா தேவைப்பாட்டிலிருந்து விடுவிப்பது தொடர்பில் இலங்கை மற்றும் ஜோர்ஜியாவிற்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்படவிருக்கும் ஒப்பந்தம் (விடய இல. 17)

இராஜ தந்திர மற்றும் உத்தியோகபூர்வ சேவை கடவூச் சீட்டுக்களை வைத்திருப்பவர்கள் விசா தேவைப்பாட்டிலிருந்து விடுவிப்பது தொடர்பில் இலங்கை மற்றும் ஜோர்ஜியாவிற்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திடுவது தொடர்பில் உள்ளக அலுவல்கள்இ வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ எஸ்.பி.நாவின்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

06. அரைவாசியளவில் நிறைவூ பெற்றிருக்கும் வேலைத்திட்டங்களை பூரணப்படுத்துவதற்காக நிதிவசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல் (விடய இல. 22)

இடைநடுவில் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள பொல்தூவ கிளைவழி வீதி நிர்மாணம்இ இமதூவ பட்டின மத்திய அபிவிருத்தி வடிகால் சீர்த்திருத்தம்இ தங்காலை மற்றும் அங்குணுகொலபலஸ்ச வர்த்தகத் தொகுதி நிர்மாணம்இ லுணுகம் விஹாரை மற்றும் வலஸ்முல்லை பேருந்து நிலைய நிர்மாணம் ஆகியவற்றினை பூரணப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தேவையான 516.8 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கும்இ அவ்வவ் வேலைத்திட்டங்களின் ஆரம்ப ஒப்பந்தக்காரர்களினூடாகவே குறித்த வேலைத்திட்டங்களை முடிவூக்கு கொண்டு வருவதற்கும் மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

07. மாத்தளை அலுவிஹாரை புனித பூமிக்குள் திட்டமிடல்கள் முன்மொழிவூ முறையின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அரசாங்க ஓய்வூ விடுதி கட்டிடத்தினை மாத்தளை அலுவிஹாரையிற்கு கைமாற்றம் செய்தல் (விடய இல. 24)

மாத்தளை அலுவிஹாரை புனித பூமிக்குள் திட்டமிடல்கள் முன்மொழிவூ முறையின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அரசாங்க ஓய்வூ விடுதி கட்டிடத்தினை நிர்வகிப்பதற்காக மாத்தளை அலுவிஹாரையிற்கு மேலும் 05 வருடத்திற்கு கைமாற்றம் செய்வதற்கு மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

08. “வாவியூடன் கிராமம்” எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைக்கு இந்திய உதவித் திட்டத்தின் கீழ் உதவியினை பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 25)

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தை அண்டி கடற்றொழில் மற்றும் ஏனைய நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கு 300 மில்லியன் ரூபா உதவித் தொகையாக வழங்குவதற்கு இந்திய அரசு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. அவ்வூதவித் தொகையில் ஒரு தொகுதியை பயன்படுத்தி “வாவியூடன் கிராமம்” வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் மாதிரி மீன்பிடி கிராமம் ஒன்றை தாபிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனவே குறித்த உதவித் தொகையை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் இந்திய மற்றும் இலங்கை அரசாங்கங்களுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வூ ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திட கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ மஹிந்த அமரவீர அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

09. கடற்றொழில் கைத்தொழில் ஒத்துழைப்பை கட்டியெழுப்புவதற்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வூ ஒப்பந்தம் (விடய இல. 26)

மக்கள் சீன குடியரசின் சுவாங் (புரயபெஒட ணுhரயபெ) சுய ஆட்சி மாநிலத்தில் கடற்றொழில் விலங்கு கட்டுப்பாட்டு மற்றும் கால்நடை வள பணிமனை மற்றும் இலங்கை தேசிய நீர்வாழ் உயிரினச் செய்கை அபிவிருத்தி அதிகாரசபை உடன் மீன் பரிமாற்ற பணிமனை மற்றும் தொடர்புகளை மென்மேலும் வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இரு நாடுகளுக்குமிடையில் புரிந்துணர்வூ ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திட கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ மஹிந்த அமரவீர அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

10. தேயிலைஇ இறப்பர் மற்றும் தென்னை முதலிய பெருந்தோட்டத் துறைகளின் பசளைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நிதி மானியம் வழங்குவதை விரிவூபடுத்தல் (விடய இல. 28)

பொருளாதார முகாமைத்துவம் தொடர்பாக அமைச்சரவைக் குழு கூட்டத்தின் போது எடுத்த தீர்மானத்தின் படி தேயிலைஇ தென்னை மற்றும் இறப்பர் முதலிய துறைகளில் ஹெக்டேயர் 01 அல்லது அதனை விட குறைந்த பயிர் நிலங்கள் சொந்தமான சிறு தோட்ட உரிமையாளர்களிடம் ஆண்டுதோறும் பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்பிற்கு விகிதாசார அடிப்படையில் தேயிலை துறைக்கு 15இ000 ரூபாவூம்இ தென்னைத் துறைக்கு 9இ000 ரூபாவூம்இ இறப்பர் துறைக்கு 5இ000 ரூபாவூம் மானியமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அதற்கு அக்கறை காட்டும் நபர்களின் தொகையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் தென்னை மற்றும் இறப்பர் துறைகளில் பசளை மானியத்தை வழங்கும் ஹெக்டேயர் ஒன்றின் நிலப்பரப்பை 02 ஹெக்டேயர் வரை அதிகரித்து குறித்த பசளை மானியத் தொகையை வழங்க பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் கௌரவ நவின் திசாநாயக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

11. உத்தேச வவூனியா விசேட பொருளாதார நிலையங்கள் 02 இனை நிர்மாணித்தலும் அதற்காக ஆலோசனை சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்ளுதலும் (விடய இல. 32)

பொருளாதார முகாமைத்துவம் தொடர்பான அமைச்சரவைக் குழுவின் பிரேரணைகளுக்கு அமைய விசேட பொருளாதார நிலையம் ஒன்றுக்கு பதிலாக விசேட பொருளாதார நிலையங்கள் 02 இனைஇ முல்லைத்திவூ மாவட்டத்தின் மான்குளம் பிரதேசத்திலும்இ வவூனியா மாவட்டத்தின் மதகுவைத்தகுளம் பிரதேசத்திலும் அமைப்பதற்கு கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ பி.ஹெரிசன் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

12. சர்வதேச சமய மாநாடு -2016 நவம்பர் மாதம் கொழும்பில் நடாத்துதல் (விடய இல. 40)

தென்கிழக்கு ஆசியப் பிராந்தியத்திற்கு உரித்தான சுமார் 16 நாடுகளின் அரச தலைவர்கள் உட்பட உயர் மட்ட தேசிய மற்றும் சர்வதேச உறுப்பினர்களின் பங்குபற்றலுடன் “ இஸ்லாமிய பார்வையில் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியப் பிராந்திய நாடுகளில் பலவகை மற்றும் ஜனநாயக சமூகங்களுக்கான சமயச் செயற்பணி எனும் தொணிப்பொருளில் சர்வதேச சமய மாநாடு -2016 நவம்பர் மாதம் கொழும்பில் நடாத்துவதற்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு தபால்இ தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை கொள்கையளவில் அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

13. மீனவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்காக தேவையான மீன்பிடி வலை தயாரிப்புக்களை வரையறுக்கப்பட்ட நொத்சீ கம்பனியிடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 41)

மீனவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்காக தேவையான மீன்பிடி வலை தயாரிப்புக்களை 100 சதவீதம் திறைசேரிக்குப் பங்குரிமையூள்ள நிறுவனமாகிய நொத்சீ நிறுவனத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொள்வதற்கு சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்புஇ புனர்வாழ்வளிப்புஇ மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ டி.எம். சுவாமிநாதன் மற்றும் கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ மஹிந்த அமரவீர அகியோர் இணைந்து முன்வைத்த அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

14. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான இராணுவம்இ கடற்படைஇ விமானப்படை மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு படைகளுக்கான சீருடை மற்றும் ஏனைய துணிவகைகள் பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 45)

முப்படைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் இதர நிர்வனங்களின் துணித்தேவைகளை தேசிய துணிவகை உற்பத்தியாளர்களின் மூலம் பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் திட்டமானது 2005ம் ஆண்டிலிருந்து செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதனடிப்படையில் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான இராணுவம்இ கடற்படைஇ விமானப்படை மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு படைகளுக்கான சீருடை மற்றும் ஏனைய துணிவகைகளைஇ தேசிய துணிவகை பெற்றுக் கொடுக்கும் சபை குழு கூட்டத்தின் தீர்மானத்திற்கிணங்கஇ அவ்வவ் தேசிய உற்பத்தியாளர்களிடத்தில் இருந்து கொள்வனவூ செய்வதற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

15. மொரகஹகந்தை – களுகங்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் தாழ் அபிவிருத்திப் பிரதேசங்களில் பாதைகளை நிர்மாணித்தல் (விடய இல. 46)

மொரகஹகந்தை – களுகங்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் தாழ் அபிவிருத்திப் பிரதேசங்களில் காணப்படும் பிரதேச நீர்ப்பாசன மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தியினை மேற்கொள்வது அத்தியவசிய தேவையொன்றாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் தேவையான வீதி அபிவிருத்தி செயற்பாடான மொரகஹகந்தை – வெல்லவெல பாதை (6.37 கி.மீ.)இ அக்போபுர ஊடாக மெதிரிகிரிய – கந்தளை பாதை 8.5 கி.மீ)இ மற்றும் புதிய லக்கல நகரினுள் அமையூம் பாதைகள் ஆகியவற்றிற்கான ஒப்பந்தத்தினை அமைச்சரவையின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையியல் கொள்முதல் குழுவின் சிபார்சின் பெயரில் வழங்குவதற்கு மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

16. மத்திய கடுகதிப்பாதை கருத்திட்டம் - பொத்துஹரவிலிருந்து கலகெதர வரையிலான (32.5 கி.மீ) பிரிவூ 3 இனை நிர்மாணித்தல் - விலைமனு மற்றும் யோசனைகளை பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 47)

ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்கான முகவர்நிறுவனத்தின் (துஐஊயூ) நிதியிடலின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்படும் மத்திய கடுகதிப்பாதை கருத்திட்டம் - பொத்துஹரவிலிருந்து கலகெதர வரையிலான (32.5 கி.மீ) பிரிவூ 3 இனை நிர்மாணிப்பதற்கு தகுந்த ஒப்பந்தம் ஒன்றினை மற்றும் ஆலோசனை வழங்கும் நபர் ஒருவரை தெரிவூ செய்வதற்காக பொருளாதார தொடர்பிலான அமைச்சரவை செயற்குழுவின் சிபார்சின் அடிப்படையில் விலைமனு மற்றும் யோசனைகளை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கௌரவ லக்~;மன் கிரியெல்ல அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

17. யாழ்ப்பாணம் இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவகங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல் (விடய இல. 48)

யாழ்ப்பாணம் உயர் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்துக்காக 04 மாடிகளைக் கொண்ட கட்டிடம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தை அமைச்சரவையின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையியல் கொள்முதல் குழுவின் சிபார்சின் பெயரில் வழங்குவதற்கு உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கௌரவ லக்~;மன் கிரியெல்ல அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

18. ருவன்புர கடுகதிப்பாதை கருத்திட்டம் - சிவில் வேலைகள் ஒப்பந்தங்களின் பெறுகைக்கான முன்மொழிவூகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 50)

தென் பிராந்திய கடுகதிப்பாதையின் கஹதுடுவ இடைமாறலிலிருந்து பெல்மதுவை வரையில் ருவன்புர கடுகதிப்பாதையை (73.9 கி.மீ) நிர்மாணிப்பதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் சிவில் வேலைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு சீன ஏற்றுமதி - இறக்குமதி வங்கி (நுஓஐஆ) இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. பொருளாதார முகாமைத்துவ தொடர்பிலான அமைச்சரவை செயற்குழுவின் சிபார்சின் அடிப்படையில் இப்பாதையினை 04 கட்டங்களின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளதுடன்இ அதற்காக சீன அரசாங்கத்தின் மூலம் சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ள கம்பனியின் மூலம் குறித்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியினை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி யோசனைகளை கோருவது தொடர்பில் உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கௌரவ லக்~;மன் கிரியெல்ல அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

19. ஹாலிஎல பிரதேச செயலகத்திற்கு புதிய 03 மாடிக் கட்டிட நிர்மாணிப்பு (விடய இல. 52)

பதுளை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஹாலிஎல பிரதேச செயலாளர் பிரிவானது 57 கிராம சேவையாளர் பிரிவூகளை கொண்டுள்ளதோடுஇ அதில் சுமார் 90இ000 மேற்பட்ட சனத்தொகை காணப்படுகின்றது. குறித்த பிரதேச செயலகமானது மிகவூம் பழைய கட்டிட தொகுதியில் இயங்கி வருகின்றது. எனவே ஹாலிஎல பிரதேச மக்களுக்கு பயனுள்ள விதத்தில் சேவையினை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில் 176 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு தொகையில் புதிய 03 மாடிக் கட்டிடம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பது தொடர்பில் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ வஜிர அபேவர்தன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

20. ஹபரன வெயாங்கொட 220முஏ மின்சார செலுத்துகை மார்க்கத்தை நிர்மாணிப்பது தொடர்பான கேள்வி ஒப்பந்தத்தை வழங்குதல் (விடய இல. 55)

ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்கான முகவர்நிறுவனத்தின் (துஐஊயூ) நிதியிடலின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்படும்இ ஹபரன வெயாங்கொட 220முஏ மின்சார செலுத்துகை மார்க்கத்தை (துண்டு டீ) நிர்மாணிப்பது தொடர்பான கேள்வி ஒப்பந்தத்தை அமைச்சரவையின் மூலம் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையான கொள்முதல் குழுவின் சிபார்சின் அடிப்படையில் வழங்குவதற்கு மின்வலு மற்றும் மீள்புத்தாக்க சக்தி அமைச்சர் கௌரவ ரன்ஜித் சியபலாப்பிட்டிய அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

21. விசேட செயற்படையணியின் கலபளுவாவ முகாமின் விவாகமான அலுவலகர்களுக்கு வீடமைப்பு தொகுதியினை நிர்மாணித்தல் (விடய இல. 56)

அதியூயர் பாதுகாப்பு தொடர்பிலான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் விவாகமான பொலிஸ் விசேட படையணியின் அலுவலகர்களுக்காக வீடமைப்பு தொகுதியொன்றினைஇ விசேட செயற்படையணியின் கலபளுவாவ முகாமில் காணப்படும் இடவசதியினை பயன்படுத்தி 338 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டில் நிர்மாணிப்பதற்கு சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ சாகல ரத்னாயக அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

22. தேசிய ஊடக மத்திய நிலையத்தினை தாபித்தல் (விடய இல. 57)

அரச பொறிமுறையை செயற்படுத்தும் போது பொதுமக்களது கருத்துக்களை பெற்றுக் கொள்வதன் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியூம் என்பதுடன்இ நல்லாட்சியின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை மிகவூம் சிறப்பாக அமுப்படுத்த முடியூம். முழுமையானஇ நம்பகமானஇ சரியான உத்தியோகபூர்வ தகவல்களை மக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் பெற்றுக் கொடுப்பது அரசின் முக்கிய பொறுப்பாக இருப்பதுடன்இ அதன் ஒரு நடவடிக்கையாகவே அண்மையில் தகவலறியூம் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டது. இதன் மற்றுமொரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பொதுமக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் பங்களிப்பு ஊடாக அரச கட்டமைப்பினுள் உபாய ரீதியிலான தகவல்கள் சென்றடைவதற்காக “தேசிய ஊடக மத்திய நிலையம்” ஒன்றினை தாபிப்பதற்கும்இ அதனை அரச உத்தியோகபூர்வ தகவல் வழங்கியாக பிரகடனப்படுத்துவதற்கும் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியூள்ளது.

01. இடவசதியற்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு அரசாங்கத்தின் இடங்களை வழங்குதல் (விடய இல. 08)

நாட்டின் இறைமையை பாதுகாப்பதற்காக தனது உயிரையே பணயம் வைத்து போர் தொடுத்த இராணுவ வீரர்களின் குடியேற்றத்துக்கு அரசாங்கத்தினால் செயற்படுத்தப்பட்டு வரும் காணி வழங்கும் முறையில் காணப்படும் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து, அவர்களுக்கு மேலும் நன்மைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக அரச காணிகளை வழங்கும் சட்டத்தை திருத்தியமைப்பது தொடர்பில் நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.


02. கண்டி, பதுளை மற்றும் நுவரெலியா ஆகிய மாவட்டங்களில் காணப்படும் விவசாய பூமியில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் விவசாய பூமிகளை பாதுகாப்பதற்கான வேலைத்திட்டம் (விடய இல. 11)

கண்டி, பதுளை மற்றும் நுவரெலியா ஆகிய மாவட்டங்களில் காணப்படும் விவசாய பூமியில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் விவசாய பூமிகளை பாதுகாப்பதற்காக இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் 9,740,000 அமெரிக்க டொலர்களுடன் சர்வதேச சூழல் வசதிகள் (Global Environmental Facility – GEF) மூலம் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பினால் இலங்கைக்கு வழங்கப்படும் 1,344,657 அமெரிக்க டொலர்களையும் உபயோகித்து 2016-2020 காலப்பிரிவினுள் வேலைத்திட்டமொன்றை முன்னெடுக்க மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

03. ஓசோன் படையை தாக்கும் இரசாயன பதார்த்தங்களை பாவிப்பதால் எழும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணல் (விடய இல. 12)

ஓசோன் படையை தாக்கும் இரசாயண பதார்த்தங்களை பாவிப்பதால் எழும் பிரச்சினைகளை தடுப்பதற்காக குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால தீர்வுகளாக முன்மொழியப்பட்டுள்ள யோசனைகளை சாராம்சம் செய்து அமைச்சரவைக்கு சிபார்சுகளை முன்வைப்பதற்காக குறித்த அமைச்சு, திணைக்களம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்பான நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கிய குழுவொன்றை அமைப்பது தொடர்பில் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

04. மின் வழங்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிளக்ஸ் மற்றும் சொக்கட்களுக்காக (Plugs and Socket Outlets) சர்வதேச தரத்தினை செயற்படுத்தல் (விடய இல. 15)

தரமற்ற மின் வழங்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிளக்ஸ் மற்றும் சொக்கட் பாவனையினால் பல்வேறு மரணங்கள் சம்பவித்துள்ளன. அதனால் அதிகளவிலான பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இவற்றினை தவிர்க்கும் நோக்கில் இலங்கையினுள் பாவிக்கப்படும் பிளக்ஸ் மற்றும் சொக்கட்களுக்காக சர்வதேசத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட G வகை தரத்தினை இதன் பிறகு பயன்படுத்துவதற்கும், தற்போது இலங்கையினுள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மற்றும் அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் விற்பனை செய்யப்படுகின்ற இவ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரத்தில் அல்லாத பிளக்ஸ் மற்றும் சொக்கட்களை அதன் ஆயுட் காலம் முடியும் வரை பயன்படுத்துவதற்கு வழிசமைத்து கொடுப்பதற்கும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

05. தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் கீழ் செயற்படுத்தப்படுகின்ற அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களுக்காக இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற தொழிநுட்ப அதிகாரிகளின் சேவையினை பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 16)

தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் கீழ் நாடு தழுவிய ரீதியில் செயற்படுத்தப்படுகின்ற கிராமிய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களை குறித்த காலப்பகுதிக்குள் செய்து முடிக்கும் நோக்கில் இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற தொழிநுட்ப அதிகாரிகளின் சேவையினை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

06. ஒன்றிணைந்த கிராமிய அபிவிருத்தி செயன்முறையொன்றை தயாரித்தல் (விடய இல. 17)

பல்வேறு அமைச்சுக்களினால் கிராமிய அடிப்படை வசதிகள் அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் போது ஏற்படுகின்ற ஒருங்கிணைப்பு பிரச்சினைகள் மற்றும் இதர பிரச்சினைகளில் இருந்து மீட்டெடுக்கும் நோக்கில் ஒன்றிணைந்த கிராமிய அபிவிருத்தி செயன்முறையொன்றை செயற்படுத்துவதற்கு தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள், நிதி, உள்நாட்டு விவகார, கிராமிய அபிவிருத்தி தொடர்பான, மற்றும் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளுராட்சி ஆகிய அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் அல்லது அவர்களின் பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கிய குழுவொன்றை தாபிப்பதற்கு தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

07. வெளிநாட்டவர்களின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இரண்டாவது சர்வதேச கூட்டத்தொடர் 2016 ஒக்டோபர் மாதம் 25 தொடக்கம் 28 வரை இலங்கையில் நடாத்துதல் (விடய இல. 27)

ஜனாதிபதி அவர்களின் யோசனைக்கு அமைய 40 நாடுகளின் பங்குபற்றலுடன் வெளிநாட்டவர்களின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இரண்டாவது சர்வதேச கூட்டத்தொடர் 2016 ஒக்டோபர் மாதம் 25 தொடக்கம் 28 வரை இலங்கையில் நடாத்துவது தொடர்பில் சுகாதார போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர் கௌரவ ராஜித சேனாரத்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

08. ஏற்றுமதி மூலம் பெறப்படுகின்ற வருமானத்திற்காக செலாவணி கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் 22 (4) பிரிவின் கீழ் அனுமதியினை பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 31)

ஏற்றுமதி மூலம் பெறப்படுகின்ற வருமானத்தினை குறித்த பொருள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு 90 தினங்களுக்குள் ஏற்றுமதி வருவாயாக்கப்பட வேண்டும். எனவே குறித்த தொகுதியினரின் வேண்டுகோளின் பெயரில் குறித்த காலப்பிரிவை 120 நாட்களாக நீடிக்கவும், அதனை 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதலாம் திகதியில் இருந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும், காலத்தாமதம் ஏற்படும் பட்சத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்னர் 30 நாள் கால அவகாசம் வழங்குவதற்கும் நிதியமைச்சர் கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

09. மோதலினால் ஏற்பட்ட இடம்பெயர்வுக்காக நீடிக்கக்கூடிய தீர்வொன்று தொடர்பான தேசிய கொள்கை (விடய இல. 32)

மோதலினால் ஏற்பட்ட இடம்பெயர்வுக்காக நீடிக்கக்கூடிய தீர்வொன்றினை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பான தேசிய கொள்கையொன்று காணப்படுவதன் அவசியத்தை உணர்ந்து பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய தேசிய கொள்கையொன்றை தயாரிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு தொடர்பில் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு, புனரமைப்பு, மீள் குடியேற்ற மற்றும் இந்து மத விவகார அமைச்சர் கௌரவ டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

10. ஆணமடுவ பேரூந்து நிலையத்தின் இரண்டாம் கட்ட அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் (விடய இல. 42)

ஆணமடுவ பேரூந்து நிலைய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டமானது, ஆணமடுவ அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் வேலைத்திட்டம் என இனங்காணப்பட்டுள்ளதுடன், 2012 ஆம் ஆண்டு மாகாண சபை நிதியின் கீழ் அதன் புனரமைப்பு வேலைத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், அதன் ஒரு தொகுதி வேலைகள் முடிவுக்கு வந்துள்ளன. அதனடிப்படையில் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மூலம் மிகுதி வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கும், அதற்காக 25 மில்லியன் நிதியினை ஒதுக்கிக் கொள்வதற்கும் பாரிய நகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ பாடலி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

11. சிலாபம் மீன்பிடி துறைமுகத்தை மீண்டும் அபிவிருத்தி செய்தல் (விடய இல. 43)

மீனவர்களின் கோரிக்கையின் படி தெதுறு ஓயா களப்பு அமைந்துள்ள சிலாபம் மீன் பிடி துறைமுகத்தை மீள அபிவிருத்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி குறித்த அபிவிருத்தி பணியினை முன்னெடுப்பதற்கு தேவையான 550 மில்லியன் நிதியினை ஒதுக்கிக் கொள்வதற்கு மீன் பிடி மற்றும் நீர்வளங்கள் அமைச்சர் கௌரவ மஹிந்த அமரவீர அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

12. பிரதேச ரீதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீதிமன்றங்களுக்கு நவீன அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்தல் (விடய இல. 39)

கொழும்பு தவிர்ந்த பிரதேசங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீதிமன்றங்களுக்கு நவீன அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 1,172 மில்லியன் ரூபா செலவில் கம்பளை, ருவன்வெல்லை, முல்லைத்தீவு மற்றும் பஸ்ஸச பிரதேசங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீதிமன்றங்களுக்காக புதிய கட்டிடங்களை அமைப்பதற்கும் மாங்குளம் பிரதேசத்தில் சுற்றுலா நீதவான் நீதிமன்றம் ஒன்றை அமைப்பதற்கும் நீதியமைச்சர் கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

13. ஹெலன்கோ ஹோடெல்ஸ் என்ட் ஸ்பா தனியார் கம்பனிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியினை குறைத்தல் (விடய இல. 47)

ஹெலிங்கோ ஹொடெல்ஸ் என்ட் ஸ்பா (தனியார்) கம்பனியில் பயன்படுத்தப்படாதுள்ள நிதியை கென்வில் ஹோல்டின்ஸ் கம்பனியினால் கிரேன்ட் ஹயத் ஹோட்டலில் முதலீடு செய்யக்கூடியவாறு ஹெலிங்கோ ஹொடெல்ஸ் என்ட் ஸ்பா (தனியார்) கம்பனியின் மூலதனத்தை குறைக்கும் பொறிமுறை ஊடாக ஹோல்டின்ஸ் கம்பனிக்கு மீண்டும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு அரச தொழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ கபீர் ஹசீம் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. அதேபோன்று அரச நிறுவனங்களின் நிதியினை தமது அடிப்படை நோக்கங்களுக்கு பகரமாக வணிக வியாபாரங்களுக்கு பயன்படுத்துவது தொடர்பில் ஆராய்வதற்கும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

14. பிரான்ஸ் அரசுக்கும் இலங்கை அரசுக்கும் இடையில் கலாச்சார புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சாத்திடல் (விடய இல. 51)

கலாச்சார ரீதியில் பல்வேறு நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் பிரான்ஸ் அரசாங்கத்தின் கலாச்சார மற்றும் தொடர்பு சாதன அமைச்சுக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்தின் உள்நாட்டு விவகார வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி, காலாசார விவகார அமைச்சு மற்றும் கல்வி அமைச்சிற்கும் இடையில் கலாச்சார ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கை ஒன்றில் கைச்சாத்திடுவதற்கு உள்நாட்டு விவகார வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி, காலாசார விவகார அமைச்சர் கௌரவ எஸ்.பி. நாவின்ன மற்றும் கல்வி அமைச்சர் கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம் ஆகியோர் இணைந்து முன்வைத்த அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

15. உள்ளுராட்சி மன்றங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் உத்தேச மேலதிக நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்காக நிதி உதவிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல் (விடய இல. 53)

ஆசிய அபிவிருத்தி நிதியம் மற்றும் இலங்கை அரசாங்கம் ஆகியவற்றினால் வழங்கப்படும் 67.84 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை கொண்டு உள்ளுராட்சி மன்றங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்றிட்டத்திங்களை நாடு தழுவிய ரீதியில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதேசங்களில் முன்னெடுப்பதற்கு மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூரட்சி அமைச்சர் கௌரவ பைசல் முஸ்தபா அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

16. விசேட செயற் படையணியின் கட்டுகுருந்த பயிற்சி பாடசாலையில் இலக்கம் 54 ஐ கொண்ட கட்டிடத்தை இரண்டு மாடி கட்டிடமாக நிர்மாணித்தல் (விடய இல. 55)

பல்வேறு தேவைகளின் நிமித்தம் விசேட செயற் படையணியின் கட்டுகுருந்த பயிற்சி பாடசாலையில் இலக்கம் 54 ஐ கொண்ட கட்டிடத்தை 101.49 மில்லியன் ரூபா செலவில் இரண்டு மாடி கட்டிடமாக நிர்மாணிப்பதற்கு சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ சாகல ரத்னாயக அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

17. கட்டுநாயக்க பொறியியல் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவகத்தினை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தரமுயர்த்துதல் என்பவற்றுக்காக திட்ட முன்மொழிவுகளை கோருதல் (விடய இல. 60)

கட்டுநாயக்க பொறியியல் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவகத்தினை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தரமுயர்த்துதல் என்பவற்றுக்காக ஒஸ்ரியா அரசாங்கத்தினால் சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ள நிர்வனத்தின் மூலம் அபிவிருத்தி திட்ட முன்மொழிவுகளை கோருவதற்கும், அம்முன்மொழிவுகளை மதிப்பீடுவதற்கு தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழு மற்றும் அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்படுகின்ற கொள்முதல் குழுவொன்றை நியமிப்பதற்கும், இவ்வேலைத்திட்டத்தை 9.5 மில்லியன் யூரோவினால் மேற்கொள்வதற்கும் திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சர் கௌரவ மஹிந்த சமரசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

18. ‘சூரிய சக்தி சங்கிராமய’ எனும் பெயரில் ஒரு சன சமூக மைய மின்னுற்பத்தி நிகழ்சித் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல் (விடய இல. 67)

மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி மூல வளங்களைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஏறக்குறைய 50 சதவீதமான அளவு மின் சக்தியை 2020 ஆண்டளவில் 60% ஆகவும், 2030 ஆண்டளவில் 70% ஆகவும் அதிகரிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் போது மின் பாவனையாளர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன்படி மின் பாவனையாளர்களையும் இச்செயன்முறையில் இணைத்துக் கொள்ளும் நோக்கில் சூரிய சக்தி மூல வளங்களைப் பயன்படுத்தி நுகர்வோர் தத்தமது வீடுகளில் மின் சக்திப் பலகைகளை நிறுவி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்து கொள்ளும் “சூரிய சக்தி சங்கிராமய” எனும் பெயரில் ஒரு சன சமூக மைய மின்னுற்பத்தி நிகழ்சித் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் மூலம் நுகர்வோரின் மூலம் 20% மின்னுற்பத்திக்கு பங்களிப்பினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன், மேலதிகமாக செய்யப்படுகின்ற உற்பத்திகளுக்கு கொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்பட உள்ளன. இதனடிப்படையில் குறித்த வேலைத்திட்டத்தை அடுத்து வரும் 10 வருடங்களில் தேசிய வேலைத்திட்டமொன்றாக செயற்படுத்துவதற்கு மின்வலு மற்றும் மீள்புத்தாக்க சக்தி அமைச்சர் கௌரவ ரன்ஜித் சியபலாப்பிட்டிய அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Page 1 of 3