01. இலங்கை மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலான வேற்றரசுக்கு ஆட்களை ஒப்படைத்தல் சம்பந்தமான உடன்படிக்கை (விடய இல. 09)

மேலும் வாசிக்க ....

01.இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை (SLIIT) சுயாதீன நிறுவனமாக முன்னெடுத்துச் செல்லல்(விடய இல. 05)


மஹாபொல நிதியத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட கடன் தொகையினை பயன்படுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட, மாலபே பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமானது, தற்போது தொழில்நுட்பம், வியாபாரம் மற்றும் பொறியியல் ஆகிய துறைகளுக்கு உரித்தான பட்டங்களை வழங்கும் மிக முக்கிய கல்வி நிறுவனமாகும். தற்போது அங்கு சுமார் 7,000 மாணவ, மாணவிகள் கல்வி கற்பதோடு, சுமார் 9,000 பட்டதாரிகள் இதுவரை பட்டம் பெற்று வெளியேறியுள்ளனர். முதலீட்டாளர்களை கவர்ந்து, வெளிநாட்டு உயர் கல்வி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்நிறுவனத்தை மேலும் விருத்தி செய்ய வேண்டியுள்ளது. மஹாபொல நிதியத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கடன் தொகையானது, தற்போது முழுமையாக செலுத்தப்பட்டிருப்பதை கவனத்திற் கொண்டு, பட்டமளிக்கும் சுயாதீன கல்வி நிறுவனமாக அந்நிறுவனத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்வது தொடர்பில்; அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க ....

01.தென் அதிவேக வீதியில் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து பேரூந்துகளுக்காக அனுமதிப்பத்திரங்களை வழங்குதல் (விடய இல. 12)

மேலும் வாசிக்க ....

2017.03.28 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள்

மேலும் வாசிக்க ....

01.Coy; jLg;G FO nrayfj;ij njhlu;r;rpahf Kd;ndLj;Jr; nry;yy;   (tpla ,y. 06)

Coy; jLg;G Gjpa epWtd Kiwiknahd;iw mwpKfg;gLj;Jk; tiu> ghupa Fw;wq;fs; kw;Wk; Coy; njhlu;gpy; Kiwg;ghLfis ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; Fwpj;j tprhuiz eltbf;iffSf;F trjpfis toq;Ftjw;Fk; 2015k; Mz;by; ];jhgpf;fg;gl;l Coy; jLg;G FO nrayfj;jpd; (Anti-Corruption Committee Secretariat) nraw;ghLfis njhlu;r;rpahf Kd;ndLj;Jr; nry;tJ njhlu;gpy; nfsut gpujku; uzpy; tpf;ukrpq;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

02. ,uhZt itj;jparhiy (ehuhN`d;gpl;l) Ntiyj;jpl;lj;jpd; %d;whtJ fl;lj;ij nraw;gLj;jy; (tpla ,y. 07)

nfhOk;G ehuhN`d;gpl;l gFjpapy; kPs ];jhgpf;fg;gl;l ,uhZt itj;jparhiy Ntiyj;jpl;lj;jpd; Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; fl;l fl;Lkhz gzpfs; jw;NghJ epiwTf;F te;Js;sJ. Fwpj;j itj;jparhiyia midj;J trjpfSld; $ba itj;jparhiyahf khw;Wtjw;fhf mjd; %d;whk; fl;l epu;khz gzpfs; Nkw; nfhs;sg;glTs;sd. %d;whk; fl;lj;jpd; fPo; gy;NtW trjpfSld; $ba Gjpa fl;bl njhFjpfs; %d;wpid mikg;gjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. mjdbg;gilapy; 7>088.32 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; ,uhZt itj;jparhiy Ntiyj;jpl;lj;jpd; %d;whk; fl;lj;ij nraw;gLj;Jtjw;Fk;> Fwpj;j Ntiyj;jpl;lj;ij 2017k; Mz;L Muk;gpg;gjw;Fk; ghJfhg;G mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

03. ,yq;ifapDs; ,uj;jpdf;fw;fs; mfo;tha;T kw;Wk; kjpg;gPL (tpla ,y. 09)

,yq;ifapYs;s epyg;gug;gpy; 70% gug;gpy; ,uj;jpdf;fw;fs; ,Ug;gjhf kjpg;gplg;gl;Ls;s epiyapy; jw;NghJ 10% gFjpapNyNa ,uj;jpdf;fy; mfo;T ,lk;ngWfpd;wJ. jw;NghJ ,dq;fhzg;glhj ,uj;jpdf;fw;fs; fhzg;gLtjhf Cfpf;fg;gLk; gFjpfis ,dq;fz;L tiuglj;Jld; $ba KO jfty; fsQ;rpak; xd;iw mwpKfg;gLj;Jtjw;Fk;> #oYf;F cfe;j kpfr; rupahd Kiwapy; ,uj;jpdf;fw;fs; mfo;tpid Nkw;nfhs;tjw;fhd nrad;Kiwnahd;iw mwpKfg;gLj;Jtjw;fhfTk;> epiyahd ,uj;jpdf;fy; mfo;T njhopy; Jiwnahd;Wf;fhf topfhl;ly; Kiwnahd;iw jahupg;gijAk; Nehf;fhff; nfhz;L jahupf;fg;gl;Ls;s ,yq;ifapDs; ,uj;jpdf;fw;fs; mfo;tha;T kw;Wk; kjpg;gPL nra;Ak; Ntiyj;jpl;lj;ij> 2017 njhlf;fk; 2021 tiuahd fhyg;gFjpapy; %d;W fl;lq;fshf nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; kfhtyp mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd      mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

04. fUizkpf;f je;jKs;s ahidfspd; ghJfhg;G kw;Wk; tpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 10)

tpyq;fpdq;fs; kw;Wk; jhtuq;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ahidfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Nkk;ghl;il epiyehl;Ltjw;fhf mr;rl;lj;jpd; fPo; fl;lisj; jahupj;J mjid ntspapLtJ njhlu;gpy; epiyahd mgptpUj;jp kw;Wk; td [Ptuhrpfs; mikr;ru; nfsut fhkpdp [atpf;uk ngNuuh mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

05. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l gazpfs; Nrit mDkjpg;gj;jpuk; ,d;wp Ng&e;Jfis nrYj;JNthUf;F vjpuhf mwtplg;gLk; jz;lg;gzj;ij mjpfupj;jy;  (tpla ,y. 11)

gazpfspd; ed;ikf;fUjp Kiwahd mDkjp ,d;wp gazpfs; Ng&e;Jfis nrYj;Jk; rhujpfSf;F vjpuhf jw;NghJ fhzg;gLk; rl;lj;jpid NkYk; tYT+l;;l Ntz;ba Njit jw;NghJ tYg;ngw;Ws;sJ. mjdbg;gilapy; Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FOtpd; %yk; ntspaplg;gl;l mDkjpf;fg;gl;l gazpfs; Nrit mDkjpg;gj;jpuk; ,d;wp Ng&e;Jfis nrYj;JNthUf;F vjpuhf khtl;l ePjpkd;wq;fspd; %yk; jw;NghJ mwtplg;gLfpd;w Fiwe;j jz;lg;gzj; njhifia &.10>000 Kjy; &. 200>000 tiu mjpfupg;gjw;F mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpAs;sJ. mJ njhlu;gpy; tpjpKiwfis jahupj;J 1991k; Mz;L 37k; ,yf;f Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FO rl;lj;jpd; 40 cWg;Giuia jpUj;jk; nra;tjw;fhf jahupf;fg;gl;Ls;s Njrpa Nghf;Ftuj;J Mizf;FO (jpUj;jk;) rl;l %yj;ij mDkjpf;fhf Ntz;b ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpg;gjw;F Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

06. Gifapuj ,af;f eltbf;iffis kpfTk; nraw;wpwd; kpf;f Kiwapy; kw;Wk; ghJfhg;ghd Kiwapy; Nkw;nfhs;tjw;fhf cyf mikT mikg;G Global Positioning System (GPS) njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy;  (tpla ,y.12)

Gifapuj ,af;f eltbf;iffis kpfTk; nraw;wpwd; kpf;f Kiwapy; kw;Wk; ghJfhg;ghd Kiwapy; Nkw;nfhs;tjw;fhf etPd njhopy;El;gj;ij gad;gLj;j Ntz;ba Njit vOe;Js;sJ. mjdbg;gilapy; ,yq;if Gifapuj Nritf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ed;ikfis ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nehf;fpy;> Gifapujq;fs; gazpf;Fk; rupahd ,lj;ij kw;Wk; Ntfj;ij tiuglj;jpd; %yk; kpfTk; rpwe;j Kiwapy; Nkw;ghu;it nra;tjw;F cfe;j cyf mikT mikg;G (GPS) Kiwapid mbg;gilahff; nfhz;l Gifapuj ,af;f kw;Wk; jfty; mikg;nghd;wpid (Train Operating and Information System) ghJfhg;G mikr;rpd; %yk; nfhs;Kjy; nra;J> jw;NghJ gad;gLj;jg;gLk; Gifapuj Neu Fwpj;Jf; fhl;Lk; mikg;Gld; ,izj;J nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy b rpy;th mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

07. ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; 204tJ rpghu;Rfis ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itj;jy; (tpla ,y. 15)

2015k; Mz;by; ,lk;ngw;w ru;tNjr njhopyhsu; mikg;gpd; (ILO) 104tJ $l;lj; njhlupy; epiwNtw;wg;gl;l Kiwaw;w nghUshjhuj;jpy; ,Ue;J Kiwahd nghUshjhuk; tiu khWjy; njhlu;gpyhd mjd; 204tJ rpghu;rpid ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itg;gJ njhlu;gpy; njhopy; kw;Wk; njhopy; cwTfs; mikr;ru; nfsut lgps;A.b.N[. nrdtpuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. 

08. Njrpa juf; nfhs;if (tpla ,y. 16)

,yq;ifapy; nghUs; kw;Wk; Nritfspd; juj;jpid cau;j;Jk; Nehf;fpy; KjyhtJ juf; nfhs;if 1998k; Mz;L nraw;gLj;jg;gl;lJ. murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp nrad;Kiwfis ftdj;jpw; nfhz;L> Rfhjhuk;> fy;tp> tPjp> Nghf;Ftuj;Jld; re;ij kw;Wk; tzpfk; Mfpa Jiwfis cs;slf;Fk; tifapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fUj;J fzpg;gpd; NghJ Kd;itf;fg;gl;l fUj;Jf;fs; kPJ ftdk; nrYj;jp kw;Wk; gue;j gq;Fgw;wy; Kiwapid gpd;gw;wp Gjpjhf jahupf;fg;gl;Ls;s Njrpa juf; nfhs;if nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; njhopy;El;g> njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; njhopy;tha;g;G mikr;ru; nfsut Rrpy; gpNuk[ae;j mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

09. ,yq;if b[ply; Rfhjhu fz;Lgpbg;G kw;Wk; tzpfkakhf;fYf;fhd epWtdj;ij (Sri Lanka Institute of Digital Health Innovation & Commercialization) ];jhgpj;jy;  (tpla ,y. 17)

b[ply; Rfhjhu Kiwapid gad;gLj;jp ,yq;iff;F caupa ,yhgj;jpid <l;Lk; Nehf;fpy;> etPd b[ply; kw;Wk; caupa njhopy;El;g gad;ghl;bd; %yk; Gjpa juj;jpyhd fz;Lgpbg;Gf;fis tpUj;jp nra;tjw;fhf Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l tzpf kw;Wk; Ma;tikg;Gld; xj;Jiog;gpid Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjw;F VJthd Kiwapy; ,yq;if b[ply; Rfhjhu fz;Lgpbg;G kw;Wk; tzpfkakhf;fYf;fhd epWtdj;ij mur jdpahu; mikg;gpdupd; xj;Jiog;Gld; ];jhgpg;gJ njhlu;gpy; njhopy;El;g> njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; njhopy;tha;g;G mikr;ru; nfsut Rrpy; gpNuk[ae;j  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ. 

10. cau; juj;jpyhd Mau;Ntj xslj tiffspd; cw;gj;jpfis cau;j;Jtjw;fhf xslj %yq;fis gapupLk; Ntiyj;jpl;lnkhd;iw nraw;gLj;jy; (tpla ,y. 18)

tptrhapfis ,izj;Jf; nfhz;L> cau; juj;jpyhd xslj cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;tjw;fhf xslj gapu;nra;if Ntiyj;jpl;lnkhd;iw ,uj;jpdGup> FUehfy;> mEuhjGuk;> nkhduhfiy kw;Wk; fhyp Mfpa khtl;lq;fis ikakhff; nfhz;L Muk;gpg;gjw;Fk;> ,yq;if MAu;Ntj xsljq;fs; $l;Lj;jhgdj;jpd; tpw;gid tiyaikg;gpd; Clhf ,t;Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;w xslj %yq;fis nfhs;tdT nra;tjw;Fk; Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjrpa itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

11. fk;gdp gjpthsu; jpizf;fsj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w NritfSf;fhf mwtplg;gLfpd;w fl;lzj;jpy; jpUj;jk; nra;jy; (tpla ,y. 20)

fk;gdp gjpthsu; jpizf;fsj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w NritfSf;fhf mwtplg;gLfpd;w fl;lzj;jpy; jpUj;jk; nra;tJ njhlu;gpy; 1990/12k; ,yf;f 2016-10-25k; jpfjp ntspaplg;gl;l mjptpN~l tu;j;jkhdp mwptpj;jiy> ghuhSkd;wj;jpd; mDkjpf;fhf Kd;itg;gjw;F ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mYty;fs; mikr;ru; nfsut up~hl; gjpA+jPd; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

12. tpijfs; kw;Wk; cw;gj;jp nghUw;fs;  mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; (tpla ,y. 23)

ehl;by; tptrhaj;Jiwapy; epiyahd mgptpUj;jpia Vw;gLj;Jk; Nehf;fpy; cau; juj;jpyhd tpijfs; kw;Wk; cw;gj;jp nghUw;fis cw;gj;jp nra;Ak; Ntiyj;jpl;lj;ij fkj;njhopy; mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLk; epWtdq;fSf;F cupj;jhd gad;ghlw;W fhzg;gLk; ,lq;fis gad;gLj;jp mur kw;Wk; jdpahu; Jiwapdiu ,izj;Jf; nfhz;L nraw;gLj;Jtjw;F fkj;njhopy; mikr;ru; nfsut Jkpe;j jprhehaf;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l mikr;ruit gj;jpuj;jpw;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

13. tof;F jhkjq;fspid Fiwf;Fk; Nehf;fpy; Kd; tprhuiz eilKiwnahd;Wf;fhd (Pre-Trial Procedures) eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; (tpla ,y. 24)

jw;NghJ ePjpkd;wq;fspy; Njq;fp fplf;Fk; tof;Ffspd; jhkjj;ij Fiwf;Fk; Nehf;fpy; Kd; tprhuiz eilKiwnahd;wpid mwpKfg;gLj;Jtjw;F mikr;ruit Vw;fdNt mDkjp toq;fpAs;sJ. mjdbg;gilapy; mJ njhlu;gpy; Vw;ghLfis Nkw;nfhz;L rl;l tiuQu;fspdhy; jahupf;fg;gl;L> rl;lkhjpgupdhy; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;l> jpUj;j rl;l %yj;ij murhq;f tu;j;jkhdpapy; gpuRupg;gjw;Fk; gpd;du; mDkjpf;fhf Ntz;b ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itg;gjw;Fk; ePjpkd;w mikr;ru; nfsut fyhepjp tp[ajhr uh[gf;~  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

14. Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy; rl;lj;ij jpUj;jQ; nra;jy; (tpla ,y. 25)

jw;fhy Njitfspd; epkpj;jk; 2002k; Mz;bd; 25k; ,yf;f Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy; rl;lj;ij jpUj;jQ; nra;tjw;F  ePjpkd;w mikr;ru; nfsut fyhepjp tp[ajhr uh[gf;~ mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

15. Clf cupikfs; kw;Wk; ju epu;zak; njhlu;gpy; nghJ kf;fSldhd fye;Jiuahly; xd;iw Muk;gpj;jy;. (tpla ,y. 27)

mr;R Clfq;fs;> ,yj;jpudpay; Clfq;fs; (thndhyp kw;Wk; njhiyf;fhl;rp) kw;Wk; ,e;ehl;by; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,izaj;jsq;fspy; nra;jp cs;slf;fq;fis ru;tNjr uPjpapy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;thd;ik juj;Jf;F kw;Wk; nraw;ghl;L xOq;fpd; mbg;gilapy; fz;fhdpg;gjw;fhd RahjPd Mizf;FOtpid ];jhgpg;gjw;F Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. Nkw;$wg;gl;l Mizf;FOTf;fhf Kiwahd nghJkf;fs; MNyhrid nrad;Kiwnahd;iw ngw;Wf; nfhs;tJ njhlu;gpy; ghuhSkd;w kWrpuikg;G kw;Wk; Clfj; Jiw mikr;ru; vDk; uPjpapy; nfsut fae;j fUzhjpyf  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

16. aho;g;ghzk; mr;Rntyp gpuNjrj;jpy; epyk; fPopwq;Fjy; (tpla ,y. 32)

aho;g;ghzk; mr;Rntyp gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; epyg;gpuNjrkhdJ epyj;ij tpl fPopwq;Fk; rk;gtk; xd;W gjpthfp cs;sJ. ,r;rk;gtk; njhlu;gpyhd fhuzq;fis njspTgLj;jpf; nfhs;tjw;Fk;> Fwpj;j epyg;gFjpia vjpu;fhyj;jpy; gad;gLj;JtJ njhlu;gpy; jPu;khdq;fis Nkw;nfhs;tjw;Fk; VJthd Kiwapy; Njrpa fl;bl Ma;T mikg;gpd; %yk; ,e;epiyik Fwpj;J Nkyjpf Ma;tpid Nkw;nfhs;tJ njhlu;gpy; rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;G> Gdu;tho;T> kPs; FbNaw;wk; kw;Wk; ,e;J kj tptfhu mikr;ru; nfsut b.vk;.Rthkpehjd;  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

17. nghyp]; tpNrl nrayzpapd; mjpfhupfSf;fhf jq;Fkpl trjpfis tpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 33)

nghyp]; tpNrl nrayzpapd; fPo; nfhOk;G kw;Wk; mjid #oTs;s gpuNjrq;fspy; tpNrl NritfSf;fhf ,izj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;s mjpfhupfSf;F NghjpasT jq;Fkpl trjpfs; ,d;ik ghupa gpur;rpidnahd;whf fhzg;gLfpd;wJ. ,jw;F jPu;thf nfhOk;G efUf;F mUfpy; mike;Js;s NfhzN`d Kfhk; #oypy; nraypoe;j epiyapy; fhzg;gLk; tPl;bid mfw;wp> mjw;F gjpyhf 250 mjpfhupfSf;F jq;Fkpl trjpfis toq;Fk; tifapy; ,U khbfisf; nfhz;l jq;Fkpl tpLjpnahd;iw 74.9 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; epu;khzpg;gjw;F rl;lk;> xOq;F kw;Wk; njd; gFjp mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut rhfy uj;dhaf mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

18. ,yq;if ,uhZtj;jpdUf;F tpisahl;L ghjzpfis nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 42)

,yq;if ,uhZtj;jpdUf;F Njitahd tpisahl;L ghjzp Nrhbfs; 200>000I nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F ghJfhg;G  mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

19. khyp ,uhr;rpaj;jpy; mikjp fhf;Fk; eltbf;ifapy; gq;Nfw;fpd;w NghuhLk; gilazpf;F mtrpakhd cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 36)

khyp ,uhr;rpaj;jpy; mikjp fhf;Fk; eltbf;ifapy; gq;Nfw;fpd;w NghuhLk; gilazpf;F mtrpakhd kpjpntbfis mfw;Wjy; kw;Wk; ntbf;Fk; nghUl;fis nraypof;fr; nra;tjw;fhd cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F ghJfhg;G  mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

20. nfhOk;G efupd; njw;Fg; gFjpapy; tUkhdk; ,d;wpa ePupd; (Non Revenue Water) msitf; Fiwg;gjw;fhd njhFjp GdUj;jhgdk; nra;tjw;fhd xg;ge;jk;  (tpla ,y. 37)

nfhOk;G efupd; njw;Fg; gFjpapy; tUkhdk; ,d;wpa ePupd; (Non Revenue Water) msitf; Fiwg;gjw;fhd Ntiyj;jpl;lj;Jf;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLfpd;w nfhOk;G fopT ePu; kw;Wk; ePu; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; KjyPl;L Ntiyj;jpl;lj;jpd; 02k; fl;lj;ij GdUj;jhgdk; nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F efu jpl;lkply; kw;Wk; ePu; toq;fy; mikr;ru; nfsut uT+g; `f;fPk;  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

21. tUkhdk; ,y;yhj ePu; cs;s gpuNjrq;fspd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fl;bl Nkw;ghu;it MNyhrid xg;ge;jk; (tpla ,y. 38)

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLfpd;w nfhOk;G fopT ePu; kw;Wk; ePu; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jk; KjyPl;L Ntiyj;jpl;lj;jpd; 01k; fl;lj;jpy; cw;gj;jpahfpd;w tUkhdk; ,y;yhj ePu; cs;s gpuNjrq;fspd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fl;bl Nkw;ghu;it MNyhrid xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F efu jpl;lkply; kw;Wk; ePu; toq;fy; mikr;ru; nfsut uT+g; `f;fPk; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

22. Nehahsu;fSf;F kUj;Jt jLg;G+rpfis Vw;Wtjw;fhf ghtpf;fg;gLfpd;w cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;  (tpla ,y. 39)

Nehahsu;fSf;F mtrpakhd I.tp nfdpAyh (,d;n[f;rd; Nghl; cld; kw;Wk; ,d;wp) gy;NtW msTfspy; nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuypid mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; nfhs;Kjy; FOtpd; rpghu;rpd; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

23. mur itj;jparhiyfspy; vf;];Nu ,ae;jpuq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w g;S Ng]; cyu; ,Nk[pd; gpypk;]; (35cm 43 cm) 820>000 ,id nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 40)

mur itj;jparhiyfspy; vf;];Nu ,ae;jpuq;fSf;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w g;S Ng]; cyu; ,Nk[pd; gpypk;]; (35cm 43 cm) 820>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd  xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut lhf;lu; uh[pj Nrdhuj;d  mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

24. Nehahsu;fspd; FUjpapd; msT FiwAk; re;ju;g;gq;fspy; ngw;Wf; nfhLf;Fk; xsljq;fis nfhs;tdT nra;jy; (tpla ,y. 41)

Nehahsu;fspd; FUjpapd; msT FiwAk; re;ju;g;gq;fspy; ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nrhbak; FNshiul; clw;nrYj;jy; BP 0.9% W/V my;yJ Nrhbak; FNshiul;L jLg;G+rp Av];gp> 0.9% W/V kpy;yp yPw;wu; 500 Nghj;jy;fs; 7>200>000 ,id nfhs;tdT nra;tjw;fhd xg;ge;jj;ij mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l nfhs;Kjy; FOtpd; gupe;Jiuapd; gpufhuk; toq;Ftjw;F  Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;ru; nfsut uh[pj Nrdhuj;d mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

25. Njrpa vy;iy Kfhikj;Jt FOit epWTjy; (tpla ,y. 46)

ehl;bd; vy;iy vd;gJ Njrpa ghJfhg;gpd; Kjd;ikf;Fupa fhuzpahtJld; gy;NtWgl;l xOq;FgLj;jy; kw;Wk; njhlu;Gila njhopw;ghLfspy; <LgLtJld;> ehl;bd; ,iwikia ntspf;fhl;Ljy; Kf;fpakhdjhFk;. jw;NghJ kf;fspd; vy;iy efu;thdJ 6.05 kpy;ypadpypUe;J 2020 Mk; Mz;by; 10 kpy;ypaid milAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. NkYk; 200 kpy;ypad; fpNyh fpuhkpw;Fk; mjpfkhd gazg;nghjpfs; vq;fsJ ehl;L vy;iyia flf;fpd;wd. ,jdbg;gilapy; kf;fspdJ efu;Tk;> nghUl;fspdJ mirTk; ehl;bw;F cs;NsAk; ntspNaAk; mjpfupj;Js;sJld;> ghJfhg;G> r%f xOq;F kw;Wk; nghUshjhu nropg;G vd;gtw;iw guhkupf;fTk;> mopahkw; NgZtjw;Fk; Kiwahf xOq;FgLj;jg;gl;ljhf Kfhikj;Jtk; nra;jy; mtrpakhFk;. mjdbg;gilapy; Njrpa vy;iy Kfhikj;Jtk; njhlu;gpy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s midj;J fUj;Jf;fisAk; ftdj;jpw; nfhz;L mur rpNu];l mjpfhupfs;> nfhs;if jahupg;ghsu;fs; cs;slq;fpa Njrpa vy;iy Kfhikj;Jt FOit epWTtJ njhlu;gpy; ehl;bd; ghJfhg;G mikr;ru; vDk; uPjpapy; mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

26. efu ,ilj;njhlu;G ghijfspid mgptpUj;jp nra;jy; (tpla ,y. 49)

nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd mikr;ruit nraw;FOtpd; rpghu;Rfspd; mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J neupry; fhzg;gLk; nfhOk;G> nkhuLit> k`u> mtp];]hnty;y Mfpa gpuNjrq;fspy; fhzg;gLk; 30 fp.kP. nfhz;l efu ,ilj;njhlu;G ghijfs; 26 ,id 208.5 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L nrytpy; khfhz ghij mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (Nky; khfhzk;) %yk; fhgl; ,l;L mgptpUj;jp nra;tJ njhlu;gpy; ngU efuk; Nky; kfhz mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut ghl;lyp rk;gpf;f uztf;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

27.Njrpa fhg;GWjpj; jpdnkhd;iw gpufldg;gLj;Jjy; (tpla ,y. 50)

fhg;GWjpapd; mtrpaj;ij czu;e;J midj;J FLk;gq;fSk; fhg;GWjp nra;a Ntz;Lk; vd;w Nehf;fpy; tUlh tUlk; nrg;lk;gu; khjk; 01 jpfjp Njrpa fhg;GWjp jpdkhf gpufldg;gLj;JtJ njhlu;gpy; epjpaikr;ru; nfsut utp fUzhehaf;f mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l NahridfSf;F mikr;ruit mq;fPfhuk; toq;fpAs;sJ.

Page 1 of 3