அரச அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்

அரச அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : பானழுவ, வடரக்க, பாதுக்க
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-59308, 0112-74725
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-57500
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
வெப் முகவரி : www.stateprint.lk                                                                                     

state printing

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. ரவீந்திர யசலால் கலன்சூரிய

2757508  2757506

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. நெனசேன ஆதிகெட்டி

2757507 

பொது முகாமையாளர்
திரு. ஆர்.எம்.என். மொனரவில

2757504  2859307

முகாமையாளர் (நிதி)
திரு. என்.டீ. பிரியங்கர குமார

2757502  -

முகாமையாளர் (வழங்கல்)
திரு. ஈ.வி.கே. கீர்த்திரத்ன

2757500 2757500

முகாமையாளர் (நிருவாகம் மற்றும் மனித வளம்)
திரு. எம்.யூ.டீ. பண்டார

2757510

{jathumbnailoff}