இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம்

இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : இல. 2204, சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-01050-3
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-80929
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.rupavahini.lk

rupavahini

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. ரவி ஜயவர்தன

2587352 2580131

பணிப்பாளர் நாயகம்
பேராசிரியர் திரு. எம். சுனில் சாந்த

2587722 2580929

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (தயாரிப்பு சேவை)
திரு. நிசாந்த உபயவங்ச

2580136 2500373

பிரிவூத் தலைவர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. விமலரத்ன அதிகாரி

2501068