இலங்கை வெகுசன ஊடக பயிற்சி நிறுவனம்

இலங்கை வெகுசன ஊடக பயிற்சி நிறுவனம்
முகவரி :

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்

2692507 2674927

பிரதான நிரைவேற்று அதிகாரி
திரு.நிமல் ஏக்கநாயக்கா

 2674924  2674927

{jathumbnailoff}