இலங்கை வெகுசன ஊடக பயிற்சி நிறுவனம்

இலங்கை வெகுசன ஊடக பயிற்சி நிறுவனம்
முகவரி :

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
கலாநிதி தர்மசேன பத்திராஜ

2674924 2674927

பிரதான நிரைவேற்று அதிகாரி
திரு. தேவப்பிரிய அபேசிங்க