மஹிந்த ராஜபக்ஷ தேசிய ரெலி சினிமா பூங்கா (ரண்மிஹிதென்ன)

மஹிந்த ராஜபக்ஷ தேசிய ரெலி சினிமா பூங்கா (ரண்மிஹிதென்ன)
முகவரி : ஜுல்பல்லம, ரன்மிஹிதென்ன, திஸ்ஸமகாராமை
தொலைபேசி இலக்கம் : 047-255445-6
பெக்ஸ் இலக்கம் : 047-255522
ஈ-மேல் : 
வெப் முகவரி

telecinema park
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. நிலந்த குருசிங்க

2255445 2255444

முகாமையாளர்
திரு. எம்.ஜீ.ஆர்.எஸ். அமரதுங்க

2255500 2255444