செலசினே தொலைக்காட்சி நிறுவனம்

செலசினே தொலைக்காட்சி நிறுவனம்
முகவரி : இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன பயிற்சி நிறுவனக் கட்டிடம், டொரின்டன் சதுக்கம், கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-88745
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.selacine.lk

salacine

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. துசித ஜயவர்தன

2688744 2688745

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. உபுல் பல்லேகங்கொட

 2688744 2688745

கணக்காளர்
திரு. சாந்த லொக்குகெடகொட

 2688744 2688745