இலங்கை தேசிய திரைப்படக் கூடடுத்தாபனம்

இலங்கை தேசிய திரைப்படக் கூட்டுத்தாபனம்
முகவரி : 303, பௌத்தாலோக்க மாவத்தை, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-88773
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.srilankafilmcorp.com

film corporation

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. தீபால் சந்திரரத்ன

2580247

2585526

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. சம்பத் சுபசிங்ஹ ஆரச்சி

2585349

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (நிதி)
திரு. தொம்சன் பெரேரா

 2593433 2593433

பிரதிப் பொதுமுகாமையாளர் (செயற்பாட்டு)
திரு. சந்தன ரூபசிங்க

 {jathumbnailoff}