வ/ப சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வளையமைப்பு

வ/ப சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வளையமைப்பு
முகவரி : விக்கிரமசிங்கபுர, பத்தரமுல்லை
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-73289, 0112-74725
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-74595
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.itn.lk, www.lakhanda.lk

itn

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர் (பதில்)
திரு. சமன் ஆதவுடஹெட்டி

2775494 2774591

பொதுமுகாமையாளர்
திரு. டப்ளியூ.ஜீ.ஏ.எம். விஜேசிங்க

2774595 2774595

செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர்
திரு. தனுஷ்க ராமநாயக்க

2073088  2796555 

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. சஞ்ஜீவனி ஏப்பா

2774594   2774594

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிதி)
திருமதி. கே.ரி. சீ. பிரியங்கனி

2776933  2796564 

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (நிகழ்ச்சி)
திரு. லலித் சமரவீர

 2774420  2796701

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (பொறியியல்)
திரு. எம்.எம். ஹசீம்

2774595 2754592

பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (லக்ஹன்ட)
திரு. பி.ஜே.ஏ. கருணாநாயக்க

5555882 5557882
பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (செய்தி மற்றும் நடப்பு விவகார நிகழ்ச்சிகள்)
திரு. லால் ஹேமந்த மாவலகே
4403975 2774421