அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்

அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்
முகவரி : இல. 118, கலாநிதி டெனிஸ்டர் த சில்வா  மாவத்தை. கொழும்பு 08.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-694733-6
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-698653
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.documents.gov.lk
                          government printing
 பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்

பெக்ஸ்
இலக்கம்

அரசாங்க அச்சகர்
திரு. டப்ளியூ.ஏ.ஏ.ஜீ. பொன்சேக்கா

2691460  2698653

மேலதிக அரசாங்க அச்சகர்
திரு. எல்.ஆர்.கே.அமரசிங்க

 2699064 2699064

மேலதிக அரசாங்க அச்சகர்
திருமதி. ஜீ.கே.டீ. லியனகே

2694898 

2694898

பிரதான கணக்காளர்
திரு. டீ.வீ.டப்ளியூ. பெத்மகே

 2679862 2679862


{jathumbnailoff}