அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்
முகவரி : இல. 163, கிருளப்பனை மாவத்தை, கொழும்பு 05.
தொலைபேசி இலக்கம்; : 0112-515759
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-514753
ஈ-மேல்; : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.news.lk

information department logo
 பணிப்பாளர் சபை தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தகவல் பணிப்பாளர் நாயகம்
கலாநிதி ரங்க கலன்சூரிய

2512751 2514753

தகவல் பணிப்பாளர் (ஊடகம்)
திரு. வசந்தப்பிரிய ராமநாயக்க

2513953 2513953

பணிப்பாளர் (அரச திரைப்படப் பிரிவூ)
திரு. அசோக்கலால் சிகேரா

2513633

உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)
திருமதி. எஸ்.ஏ.எல். சமரசேகர

2514093

2514092

பிரதிப் பணிப்பளார் (விளம்பரம்)
திரு. ஹில்மி முஹம்மட்

2513756 2512237