வ/ப ஐக்கிய பத்திரிகைகள் நிறுவனம்

வ/ப ஐக்கிய பத்திரிகைகள் நிறுவனம்
முகவரி : இல. 35, டீ.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை, கொழும்பு 10.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-29429, 0112-29118
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-29329
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.lakehouse.lk

                        ancl

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. காவன் ரத்நாயக்க

2429658 24030985

பணிப்பாளர் (ஆசிரியர் சபை)
திரு. சமன் வகஆரச்சி

2429656 2430720

பணிப்பாளர் (நிருவாகம் மற்றும் சட்டம்)
திரு. சிரிமேவன் டயஸ்

பொது முகாமையாளர்
திரு. அபய அமரதாச

2429501 22429500