வ/ப ஐக்கிய பத்திரிகைகள் நிறுவனம்
முகவரி : இல. 35, டீ.ஆர். விஜேவர்தன மாவத்தை, கொழும்பு 10.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0112-29429, 0112-29118,0112421181
பெக்ஸ் இலக்கம் : 0112-449069
ஈ-மேல் : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
வெப் முகவரி : www.lakehouse.lk

                        ancl

பணிப்பாளர் சபை

தொலைபேசி
இலக்கம்
பெக்ஸ்
இலக்கம்

தலைவர்
திரு. சிரிஷாந்த கோரே

2429652 2430985

பணிப்பாளர் (ஆசிரியர் சபை)
திரு. சந்தரசிரி செனவிரத்

2429658 2429658

பணிப்பாளர் (நிருவாகம் மற்றும் சட்டம்)

பொது முகாமையாளர்
திரு. அபய அமரதாச

2429501  2242950